Resultados de la búsqueda para: riumors

Joan de Riumors

Tractor

A finales de verano del año pasado me encontré a Joan por la tierras de Riumors, cerca de Girona.

Estaba trabajando con su tractor arriba y abajo a toda velocidad vaciando los árboles de las manzanas tempraneras para la indústria, es decir, para los productores de zumos. Así me lo dijo mientras descargaba en un segundo tractor los palés con las manzanas que serán bebidas.

El croar de las ranas

Las ranas en Riumors

[ESP] En Riumors hay muchos arrozales y sobre todo cuando marcha el sol se empiezan a escuchar a las ranas que descansan durante todo el dia en los canales y tierras inundadas de agua. Este año me ha parecido curioso observar que todas las tierras estaban secas y los tractores removían las arenas para iniciar otro proceso de plantación. Unos tractores que se escuchan en esta grabación de fondo. Más allà del canal, los arrozales estaban verdes y era de allí de donde se oían a las ranas. El croar de estos anfibios se escucha desde muchos metros de distancia y parece que se pongan de acuerdo para empezar a cantar al unísono.

[ENG] In Riumors there are many rice fields and especially when the sun sets you begin to listen to the frogs that rest all day long in the canals and lands flooded with water. This year I found it curious to observe that all the land was dry and the tractors were removing the sand to start another planting process. Some tractors that are heard in this background recording. Beyond the canal, the rice fields were green and it was from there that the frogs could be heard. The croaking of these amphibians can be heard from many meters away and they seem to agree to start singing in unison.

[CAT] A Riumors hi ha molts arrossars i sobretot quan es pon el sol es comencen a escoltar les granotes que descansen durant tot el dia als canals i terres inundades d’aigua. Aquest any m’ha semblat curiós observar que totes les terres estaven seques i els tractors removien les sorres per iniciar un altre procés de plantació. Uns tractors que se senten en aquest enregistrament de fons. Més enllà del canal, els arrossars estaven verds i era d’allà on se sentien a les granotes. El so d’aquests amfibis se sent des de molts metres de distància i sembla que es posin d’acord per començar a cantar a l’uníson.

Un Ruiseñor

Ruiseñor en Riumors

[ESP] Por las mañanas es fácil escuchar el canto de los ruiseñores por el Alt Empordà. Además, no les importa que nos acerquemos y que les acompañemos justo la lado del árbol donde estan. Este ruiseñor se hacia oir un dia de Tramuntana en el pueblo de Riumors.

[ENG] In the morning it is easy to hear the song of the nightingales in the Alt Empordà. In addition, they do not care that we approach and that we accompany them right to the side of the tree where they are. This nightingale was heard one day with Tramuntana in the village of Riumors.

[CAT] Als matins és fàcil escoltar el cant dels rossinyols per l’Alt Empordà. A més, no els importa que ens acostem i que els acompanyem just al costat de l’arbre on estan. Aquest rossinyol es podia sentir un dia de Tramuntana al poble de Riumors.

Proceso de riego

Riego en Riumors

[ESP] El proceso de riego es realmente complicado de montar. O al menos, a mí me lo parece. Primero, un motor diesel dando presión a un pozo para que, de una manguera, llegue el agua a un carrete itinerante. Este carrete está «programado» para hacer volver muy despacio el rociador de agua a través de la misma manguera. He intentado resumir el proceso de forma sonora.

[ENG] The irrigation process is really complicated to assemble. Or at least, it seems to me. First, a diesel engine presses a well so that, from a hose, the water reaches a traveling reel. This reel is «programmed» to very slowly return the water spray through the same hose. I have tried to summarize the process audibly.

[CAT] El procés de rec és realment complicat de muntar. O almenys m’ho sembla a mí. Primer, un motor diesel dona pressió a un pou perquè, d’una manguera brolli aigua a un carret itinerant. Aquest carret està «programat» per fer tornar, a poc a poc, el ruixador d’aigua a través de la mateixa manguera. He intentat resumir el procés de forma sonora.

Lo que escuchan las manzanas

Manzanos en Riumors

[ESP] Unos árboles gigantescos calman la Tramuntana en una zona con manzanos en el Alt Empordà, una comarca que toca con Francia en Girona. Las hojas de estos árboles cambian la energia del viento por la del sonido, que es muy similar al remor de las olas del mar. Los chirridos de los grillos no desaparecen en ningun momento mientras el viento va y viene y el pájaro va cantando de fondo.

[ENG] Gigantic trees calm the Tramuntana in an area with apple trees in the Alt Empordà, a region that touches France in Girona. The leaves of these trees change the energy of the wind for that of sound, which is very similar to the remorse of the waves of the sea. The cries of the crickets do not disappear at any time as the wind comes and goes and the bird is singing in the background.

[CAT] Uns arbres gegantins calmen la Tramuntana en una zona amb pomeres a l’Alt Empordà, una comarca que toca amb França a Girona. Les fulles d’aquests arbres canvien l’energia del vent en moviment per la del so, que és molt similar a la remor de les onades de la mar. Els grinyols dels grills no desapareixen en cap moment mentre el vent va i ve i l’ocell va cantant de fons.

Tormenta lejana

[ESP] Escuché un trueno lejano y me dispuse a caminar hacia su dirección. En ese justo momento las campanas repicaban mientras la tórtolas zureaban repetidamente. El sonido de las sandalias con las piedras del camino se mezcló repentinamente con el trueno que estaba buscando. Primero uno y después otro mucho más largo y contundente. De esos truenos que no se acaban y que con su reverberación demuestran como es de grande la distancia. Cuando los truenos suenan y no traen lluvia siempre pienso la suerte de esas tierras mojadas. En mi [espacio sonante] hay más truenos y lluvias.

[ENG] I heard distant thunder and started to walk towards him. At that very moment the bells were ringing while the turtledoves repeatedly rattled. The sound of the sandals with the stones of the road suddenly mixed with the thunder that he was looking for. First one and then another much longer and more forceful. Of those thunder that don’t end and that with their reverberation demonstrate how great the distance is. When thunder sounds and does not bring rain I always think about the fate of those wet lands. In my [espacio sonante] there is more thunder and rain.

[CAT] Vaig escoltar un tro llunyà i em vaig disposar a caminar cap a la seva direcció. En aquell just moment les campanes repicaven mentre la tórtores parrupaven repetidament. El so de les sandàlies amb les pedres del camí es va barrejar sobtadament amb el tro que estava buscant. Primer un i després un altre molt més llarg i contundent. D’aquests trons que no s’acaben i que amb la seva reverberació demostren com és de gran la distància. Quan els trons sonen i no porten pluja sempre penso la sort d’aquelles terres mullades. En el meu [espai sonant] hi ha més trons i pluges.

Lluvia sobre plaza dura

Lluvia en la plaza

[ESP] La lluvia me da buen rollo. Es de esos regalos que da la naturaleza que, con el tiempo, más valoro. El cambio climático, las lluvias más que torrenciales o las situaciones extremas que últimamente vivimos en la península ibérica hacen que, de un tiempo a esta parte, nos fijemos más atentamente del tiempo y lo comparemos con nuestro pasado. Por eso, vivir el momento justo de una lluvia de final del verano en una plaza de un pueblo te traslada a una cierta normalidad y alegria. En este caso, la plaza estaba totalmente desierta y esto permite escuchar la energia cambiante de la lluvia que al final de todo para y sólo quedan los sonidos generados por las cañerías.

[ENG] The rain gives me good vibes. It is one of those gifts that nature gives that, over time, I value more. Climate change, more than torrential rains or the extreme situations that we have recently lived in the Iberian Peninsula mean that, from time to time, we look more closely at the weather and compare it with our past. Therefore, living the right moment of a rain at the end of the summer in a town square moves you to a certain normalcy and joy. In this case, the square was completely deserted and this allows us to hear the changing energy of the rain that at the end of everything stops and only the sounds generated by the pipes remain.

[CAT] La pluja em dóna bon rotllo. És d’aquells regals que dóna la natura que, amb el temps, més valoro. El canvi climàtic, les pluges més que torrencials o les situacions extremes que últimament vivim a la península ibèrica fan que, d’un temps ençà, ens fixem més atentament del temps i el comparem amb el nostre passat. Per això, viure el moment just d’una pluja de final de l’estiu en una plaça d’un poble et trasllada a una certa normalitat i alegria. En aquest cas, la plaça estava totalment deserta i això permet escoltar l’energia canviant de la pluja que al final de tot para i només queden els sons generats per les canonades.

El silencio de las hojas cayendo

[ESP] A principios de diciembre, todavía caen las hojas secas de los árboles. Escuchar el sonido de como caen al suelo pide escuchar atentamente.

[ENG] At the beginning of December, the dry leaves of the trees still fall. Listening to the sound of how the leaves fall to the ground asks to listen carefully.

[CAT] Als inicis del mes de desembre, encara cauen fulles seques dels arbres. Escoltar el so de com cauen al terra demana escotar molt atentament.

Episodio 06. Lluvia

La lluvia en el paisaje sonoro

[ESP] La lluvia activa la escucha allá donde sea que se produzca. Este es un nuevo episodio de [espacio sonante] dedicado al sonido de la lluvia sobre las hojas de los árboles, sobre las plazas de las ciudades, sobre los claustros de las catedrales o sobre los paraguas. Es un viaje sonoro que nos lleva a Sant Cugat, Riumors y Bayona.

[ENG] Rain activates listening wherever it occurs. This is a new episode of [espacio sonante] dedicated to the sound of rain on the leaves of the trees, on the squares of the cities, on the cloisters of the cathedrals or on the umbrellas. It is a sound trip that takes us to Sant Cugat, Riumors and Bayonne.

[CAT] La pluja activa l’escolta allà on sigui que es produeixi. Aquest és un nou episodi de [espai sonant] dedicat al so de la pluja sobre les fulles dels arbres, sobre les places de les ciutats, sobre els claustres de les catedrals o sobre els paraigües. És un viatge sonor que ens porta a Sant Cugat, Riumors i Baiona.

descargar archivo sin compresión

iTunesrss, Spotify

« Entradas Anteriores