Subasta cantada en la lonja de pescado

[ESP] A mediados de los años noventa un amigo grabó este sonido de la Lonja de pescadores de Badalona. La verdad es que no sé exactamente donde la hizo pero lo que está claro es que era una subasta de pescado cantada y nada informatizada. Estoy intentado averiguar más al respecto. A mi personalmente las subastas me apasionan. Son unos momentos llenos de tensión donde todo el mundo tiene que reaccionar de forma rápida. Puedes escuchar algunos ejemplos más justo aquí.

[ENG] In the mid-nineties a friend recorded this sound from the Badalona Fishermen’s Market. The truth is that I do not know exactly where he did it but what is clear is that it was a sung fish auction and nothing computerized. I am trying to find out more about it. I personally am passionate about auctions. They are moments full of tension where everyone has to react quickly. You can hear some more examples right here.

[CAT] A mitjans dels anys noranta un amic va gravar aquest so de la Llotja de Pescadors de Badalona. La veritat és que no sé exactament on la va fer però el que està clar és que era una subhasta de peix cantada i res informatitzada. Estic intentat esbrinar més a l’respecte. A mi personalment les subhastes m’apassionen. Són uns moments plens de tensió on tothom ha de reaccionar de forma ràpida. Pots escoltar alguns exemples més just aquí.

Los Pajareros de La Rambla

[ESP] A mediados de los años noventa me puse a grabar la zona de La Rambla de Barcelona donde habían los pajareros. Eran paradas fijas donde vendían animales vivos y que encontrábamos de lo más normal los que en esa época paseábamos por allí. Ahora hace más de 10 años que fueron prohibidos por el Ayuntamiento de Barcelona después de unas cuantas disputas entre el consistorio y los paradistas. La Rambla estaba muy bien definida por zonas: recuerdo que en la parte de arriba estaban las sillas que alquilabas para sentarte, los limpiabotas, más abajo estaban los quioscos, después los pajareros, más adelante las floristas y tocando a Colón estaban las paradas de manualidades.

[ENG] In the mid-nineties I began to record the area of La Rambla in Barcelona where there were the bird watchers. They were fixed stops where they sold live animals and we found the most normal of those who walked there at that time. Now it has been more than 10 years since they were banned by Barcelona City Council after a few disputes between the two. La Rambla was very well defined by zones: I remember that at the top were the chairs that you rented to sit, the shoe shine, further down were the kiosks, then the birdwatchers, later the florists and touching Colón were the craft stalls.

[CAT] A mitjans dels anys noranta em vaig posar a gravar la zona de la Rambla de Barcelona on havien els ocellaires. Eren parades fixes on venien animals vius i que trobàvem d’allò més normal els que en aquesta època passejàvem per allà. Ara fa més de 10 anys que van ser prohibits per l’Ajuntament de Barcelona després d’unes quantes disputes entre els dos. La Rambla estava molt ben definida per zones: recordo que a la part de dalt hi havia les cadires que alquilabas per seure, els enllustradors, més avall hi havia els quioscos, després els ocellaires, més endavant les floristes i tocant a Colom havia les parades de manualitats .

Paseo en barco por la costa de l’empordà

Costa catalana de l’Empordà

[ESP] Este es el ambiente sonoro de un barco, con unas 15 personas en la cubierta, navegando muy cerca de la costa de l’Empordà. El motor se enciende y se apaga y deja entrever algunas voces de las personas divirtiéndose. Es curioso escuchar los grillos que se encuentran en los pinos de la costa que está a muy pocos metros y como el agua choca contra estribor que se hacen muy evidentes en el momento que el motor de gasoil deja de funcionar.

[ENG] This is the sound environment of a ship, with about 15 people on the deck, sailing very close to the coast of l’Empordà. The engine starts and stops and hints at some voices of people having fun. It is curious to hear the crickets that are found in the pines of the coast that is a few meters away and as the water collides with the starboard that they become very evident at the moment that the diesel engine stops working.

[CAT] Aquest és l’ambient sonor d’un vaixell, amb unes 15 persones a la coberta, navegant molt a prop de la costa de l’Empordà. El motor s’encén i s’apaga i deixa entreveure algunes veus de les persones que s’estan divertint. És curiós escoltar els grills que es troben als pins de la costa que està a molts pocs metres i com l’aigua xoca contra estribord que és fan molt evidents en el moment que el motor de gasoil deixa de funcionar.

Estany Malniu

Estany Malniu

[ESP] Las zonas montañosas y también las de alta montaña estan siendo muy concurridas en esta época de pandemia y este ambiente sonoro de un dia entre semana del mes de julio lo demuestra. De hecho, en algunas zonas que forman parte de espacios protegidos, se ha prohibido el paso temporalmente. Los lagos de alta montaña como el estanque Malniu son zonas de poco espacio de paso y de mucha reverberación gracias a las montañas rocosas que hay alrededor. Niños, adultos, perros, gritos se adhieren de forma artificial al espacio.

[ENG] The mountainous areas and also those of high mountains are being very crowded in this time of pandemic and this sound environment of a weekday in July proves it. In fact, in some areas that are part of protected areas, passage has been temporarily prohibited. High mountain lakes like Malniu lake are areas with little space for passage and a lot of reverberation thanks to the rocky mountains that are around. Children, adults, dogs, screams are artificially attached to space.

[CAT] Les zones de muntanya i també les d’alta muntanya darrerament són molt concorregudes en època de pandèmia i aquest ambient sonor d’un dia entre setmana del mes de juliol ho demostra. De fet, en algunes zones que formen part d’espais protegits, s’ha prohibit el pas temporalment. Els llacs d’alta muntanya com el llac Malniu són zones de poc espai de pas i de molta reverberació gràcies a les muntanyes rocoses que hi ha al voltant. Nens, adults, gossos, crits s’enganxen de forma artificial a l’espai.

Mellah, la antigua población judia de marrakesh

Restaurante en Mellah

[ESP] En lo alto de una terraza de un restaurante en el barrio Mellah, uno se puede uno hacer una idea del ambiente de la zona. Ésta, al contrario que otras de la ciudad de Marrakesh, es un poco más pausada ya que justo lo que se oye es el ambiente de una plaza en el centro de la antigua población judía de la ciudad. Después del rezo y con un pájaro omnipresente, se van sucediendo las motocicletas, sus frenos, las voces de los vendedores y los cláxones.

[ENG] At the top of a terrace of a restaurant in the Mellah neighborhood, one can get an idea of the atmosphere of the area. This, unlike others in the city of Marrakesh, is a little slower because just what you hear is the atmosphere of a square in the center of the ancient Jewish population of the city. After the prayer and with a ubiquitous bird, the motorcycles, their brakes, the voices of the vendors and the horns follow one another.

[CAT] A la part alta de una terrassa d’un restaurant en el barri de Mellah, un es pot fer una idea de l’ambient de la zona. Aquesta, al contrari que d’altres e la ciutat de Marrakesh, és una mica més pausada ja que just el que s’escolta és l’ambient sonor d’una plaça al centre de l’antiga població jueva de la ciutat. Després de la pregària i amb un ocell omnipresent, es van escoltant les motocicletes, els seus frens, les veus dels venedors i els clàxons.

El ambiente del volcán

Volcà de Santa Margarida

[ESP] El volcà de Santa Margarida està situado en la región volcánica de Olot y desde hace más de 11.000 años está muy tranquilo y hasta se encuentra la Iglesia de Santa Margarida en pleno centro del volcán. Llegar bien temprano, sentarse y escuchar sólo los grillos y, quizá de fondo, algunas voces de caminantes que estan bajando del cráter es toda una delicia sonora. Si te gustan los volcanes y escuchar los ecos del sonido que crearon en un pasado, te recomiendo esta entrada de mi blog que hice en Islandia.

[ENG] The Santa Margarida volcano is located in the volcanic region of Olot and for more than 11,000 years it has been very quiet and the Church of Santa Margarida is even in the center of the volcano. Arriving very early, sitting down and listening only to the crickets and, perhaps in the background, some voices of walkers who are coming down from the crater is a real delight in sound. If you like volcanoes and listen to the echoes of the sound they created in the past, I recommend this blog post I made in Iceland.

[CAT] El volcà de Santa Margarida està situat a la regió volcànica d’Olot i des de fa més d’11.000 anys està molt tranquil i fins i tot, es troba l’Esglèsia de Santa Margarida al mig del volcà. Arribar ben d’hora, asseure’s i escoltar només els grills i, potser de fons, algunes veus de caminants que estan baixant del cràter és tota una delícia sonora. Di t’agraden en volcans i escoltar els ecos dels sons que van crear en un passat, et recomano aquesta entrada del meu blog que vaig fer a Islàndia.

La Ribera

El camí de les tres fonts

[ESP] Me gusta cruzarme con personas que ya han caminado el camino un montón de veces y te expliquen cosas que no estan escritas en “Google Maps” ni en blogs de viajes. Este momento en concreto está vivido en un sendero que sigue la ribera del rio cerca de Sant Joan les Fonts, donde se pueden observar tres coladas basálticas creadas en tres momentos determinados de la historia. La conversación giraba en torno a la calidad del agua del rio y del porqué la calidad se ha ido deteriorando con los años. En un momento determinado se escuchan los cuartos del reloj de la iglesia de Sant Joan les Fonts.

[ENG] I like to meet people who have already walked the road a lot of times and they explain things to you that are not written in “Google Maps” or in travel blogs. This particular moment is lived on a path that follows the riverbank near Sant Joan les Fonts, where you can see three basalt flows created at three specific moments in history. The conversation revolved around the quality of the river’s water and why the quality has deteriorated over the years. At a certain moment the clock of the church of Sant Joan les Fonts is heard.

[CAT] M’encanta creuar-me amb persones que ja han caminat el camí un munt de vegades i t’expliquen coses que no estan escrites a “Google Maps” ni en blogs de viatges. Aquest moment en concret està viscut en un caminet que segueix la ribera del riu prop de Sant Joan les Fonts, on es poden veure tres colades basàltiques creades en tres moments determinats de la història. La conversa girava en torn a la qualitat de l’aigua del riu i del perquè la qualitat s’ha anat deteriorant amb els anys. En un moment donat s’escolten els quarts del rellotge de l’església de Sant Joan les Fonts.

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Plaça reial, plaza real

La Font de les Tres Gràcies a la Plaça Reial, Barcelona

[ESP] Barcelona se siente diferente durante la pandemia y también suena de otra forma. Más hueca. La plaza Real es una de las zonas más transitadas de la ciudad, pero ahora, un viernes de verano por la tarde, deja sentir tranquilamente la Fuente de las Tres Gracias. Las personas mayores con bastón dejan el “clic, clic, clic” y los odiosos patinetes eléctricos dejan su rumor de alta frecuencia a toda velocidad mientras las voces reverberan en este espacio cuadrado.

[ENG] Barcelona feels different during the pandemic and it sounds different too. More hollow. The Plaza Real is one of the busiest areas of the city, but now, on a summer Friday afternoon, the Fountain of the Three Graces can be felt quietly. Older people with a cane leave the “click, click, click” and obnoxious electric scooters leave their high frequency rumble at full speed as voices reverberate in this square space.

[CAT] Barcelona se sent diferent durant la pandèmia i també sona d’una altra forma. Més buida. La Plaça Reial és una de les zones més transitades de la ciutat, però ara, un divendres d’estiu per la tarda, deixa escoltar tranquil·lament la Font de les Tres Gràcies. Les persones grans amb bastó deixen el seu “clic, clic, clic” i els odioso patinets elèctrics deixen la seva remor d’alta freqüència a tota velocitat mentre les veus reverberen en aquest espai quadrat.

Tren, puente, rio, gente

Puente en Brujas

[ESP] Los límites de la parte más vieja y bonita de Brujas, estan marcados por los canales y, en una parte, por las vías del tren. En un puente de salida de la ciudad vieja al atardecer se escuchan los ciclistas circulando, los trenes pasando y en este caso, el viento moviendo las hojas de los árboles. Además los grillos hacen también acto de presencia sonora. Si te gusta escuchar los sonidos de esta bella ciudad de Bélgica, aquí puedes encontrar más sonidos de Brujas.

[ENG] The limits of the oldest and most beautiful part of Bruges are marked by the canals and, in part, by the train tracks. On a bridge leaving the old city at dusk you can hear cyclists circulating, trains passing and in this case, the wind moving the leaves of the trees. In addition, the crickets also make an appearance in sound. If you like listening to the sounds of this beautiful city in Belgium, here you can find more sounds of Bruges.

[CAT] Els límits de la part més vella i bonica de Bruges, estan marcats pels canals i, en una part, per les vies del tren. En un pont de sortida de la ciutat vella quan el sol marxa s’escolten els ciclistes circulant, els trens passant i en aquest cas, el vent moure les fulles dels arbres. A més, els grills fan també acte de presència sonora. Si t’agrada escoltar els sons d’aquesta bella ciutat de Bèlgica, aquí pots trobar més sons de Bruges.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »