Archivos en la Categoría: Morocco

Mellah, la antigua población judia de marrakesh

Restaurante en Mellah

[ESP] En lo alto de una terraza de un restaurante en el barrio Mellah, uno se puede uno hacer una idea del ambiente de la zona. Ésta, al contrario que otras de la ciudad de Marrakesh, es un poco más pausada ya que justo lo que se oye es el ambiente de una plaza en el centro de la antigua población judía de la ciudad. Después del rezo y con un pájaro omnipresente, se van sucediendo las motocicletas, sus frenos, las voces de los vendedores y los cláxones.

[ENG] At the top of a terrace of a restaurant in the Mellah neighborhood, one can get an idea of the atmosphere of the area. This, unlike others in the city of Marrakesh, is a little slower because just what you hear is the atmosphere of a square in the center of the ancient Jewish population of the city. After the prayer and with a ubiquitous bird, the motorcycles, their brakes, the voices of the vendors and the horns follow one another.

[CAT] A la part alta de una terrassa d’un restaurant en el barri de Mellah, un es pot fer una idea de l’ambient de la zona. Aquesta, al contrari que d’altres e la ciutat de Marrakesh, és una mica més pausada ja que just el que s’escolta és l’ambient sonor d’una plaça al centre de l’antiga població jueva de la ciutat. Després de la pregària i amb un ocell omnipresent, es van escoltant les motocicletes, els seus frens, les veus dels venedors i els clàxons.

La azotea de marrakesh

[ESP] Subir a las azoteas de Marrakesh y contemplar la tranquilidad a esa altura es descubrir una de las mejores postales sonoras de la ciudad. Parece totalmente imposible encontrar este silencio cuando un poco más abajo los gritos, las motos y el ambiente caótico protagonizan el paisaje sonoro. En este caso, cuando no hay rezos por los altavoces, entran otros protagonistas como los pájaros, los gallos, algun martillazo o sirenas de ambulancias a lo lejos. No hay voces y es que al mediodía, el calor lleva la actividad humana a las sombras de las estrechas calles.

[ENG] Going up to the rooftops of Marrakesh and contemplating the tranquility at that point is to discover one of the best sound postcards in the city. It seems totally impossible to find this silence when a little below the screaming, the motorcycles and the chaotic atmosphere star in the soundscape. In this case, when there are no prayers for the speakers, other protagonists enter such as the birds, the roosters, some hammer blow or ambulance sirens in the distance. There are no voices and it is that at noon, the heat takes human activity to the shadows of the narrow streets.

[CAT] Pujar als terrats de Marràqueix i contemplar la tranquil·litat a aquesta altura és descobrir una de les millors postals sonores de la ciutat. Sembla totalment impossible trobar aquest silenci quan una mica més avall els crits, les motos i l’ambient caòtic protagonitzen el paisatge sonor. En aquest cas, quan no hi ha pregàries pels altaveus, entren altres protagonistes com els ocells, els galls, algun cop de martell o sirenes d’ambulàncies a la llunyania. No hi ha veus i és que al migdia, la calor porta l’activitat humana a les ombres dels estrets carrers.

Limpieza de palmera en el Jardin de Majorelle

Trabajador en el Jardín Majorelle

[ESP] Uno de los jardines más bonitos de Marrakesh son los de Majorelle. Trabajan más de 20 jardineros que limpian y mantienen todas las especies vegetales. El dia que visité los jardines pude ver como un jardinero subía muy eficientemente hasta la parte más alta de una palmera para cortar las hojas más bajas. Me sorprendió la poca seguridad que tenía para el mismo y también para las personas que paseábamos por abajo. Aquí puedes escuchar todos los sonidos que tengo, por ahora de Marruecos.

[ENG] One of the most beautiful gardens in Marrakesh is Majorelle. More than 20 gardeners work who clean and maintain all plant species. The day I visited the gardens I could see how a gardener climbed very efficiently to the top of a palm tree to cut the lowest leaves. I was surprised at how little security he had for himself and also for the people who walked down below. Here you can listen to all the sounds that I have published, for now from Morocco.

[CAT] Un dels jardins més bonics de Marràqueix són els de Majorelle. Hi treballen més de 20 jardiners que netegen i mantenen totes les espècies vegetals. El dia que vaig visitar els jardins vaig poder veure com un jardiner pujava molt eficientment fins a la part més alta d’una palmera per tallar les fulles més baixes. Em va sorprendre la poca seguretat que tenia per a ell mateix i també per a les persones que passejàvem per baix. Aquí pots escoltar tots els sons que he publicat, per ara del Marroc.

El tráfico en el barrio judio de Marruecos

Barrio judío de Marruecos

[ESP] La diversidad sonora de Marruecos es infinita. Lo hemos escuchado en este blog los últimos meses. El sonido de las pequeñas calles de la ciudad, sus mercados, el zoco, las calles de las ciudades de la costa como Esauira. De todos modos, uno de los sonidos que casi siempre se repite es el de la locura de su tráfico. Seguramente no es el más saturado, pero es sorprendente ver por donde circulan las motos y la sangre fría de los conductores pasando unos junto a otros en todas direcciones. El sonido que hoy está grabado en el barrio judío de Marruecos. Justo en una intersección de calles me quedé mirando como pasaban los carros, la motocicletas, los coches o las personas en una zona sin semáforos ni paso de peatones.

[ENG] The sound diversity of Morocco is infinite. We have heard it in this blog in recent months. The sound of the small streets of the city, its markets, the souk, the streets of coastal cities like Essaouira. Anyway, one of the sounds that is almost always repeated is the madness of its traffic. It is probably not the most saturated but it is surprising to see where the motorcycles and the cold blood of the drivers circulate passing each other in all directions. Today’s sound is recorded in the Jewish quarter of Morocco. Right at an intersection of streets I watched as cars, motorcycles, cars or people passed in an area without traffic lights or crosswalks.

[CAT] La diversitat sonora del Marroc és infinita. Ho hem escoltat en aquest bloc els últims mesos. El so dels petits carrers de la ciutat, els seus mercats, el soc, els carrers de les ciutats de la costa com Essaouira. De totes maneres, un dels sons que gairebé sempre es repeteix és el de la bogeria del seu trànsit. Segurament no és el més saturat però és sorprenent veure per on circulen les motos i la sang freda dels conductors passant uns al costat d’altres en totes direccions. El so d’avui està gravat al barri jueu de Marroc. Just en una intersecció de carrers em vaig quedar mirant com passaven els carros, les motocicletes, els cotxes o les persones en una zona sense semàfors ni pas de vianants.

El Zoco de los herreros

El zoco de los herreros en Marakesh

[ESP] En el zoco es fácil perderse. De hecho es imprescindible que así pase. Es cuestión de armarse de paciencia y pensar que ya saldrás de allí tarde o temprano. Por mucho que preguntes a los locales, es casi seguro que sus indicaciones nos hagan adentrarnos más por las imposibles callejuelas. Hay una de las partes del zoco donde se aglomeran los herreros y pasear por allí es escuchar golpes y sierras metálicas que vienen de todas las direcciones mientra pasa alguna moto y intentan venderte lo que no quieres comprar.

[ENG] In the souk it is easy to get lost. In fact it is imperative that this happens. It is a matter of being patient and thinking that you will leave sooner or later. As much as you ask the locals, it is almost certain that their indications will make us enter more through the impossible alleyways. There is one of the parts of the souk where blacksmiths agglomerate and strolling there is listening to blows and metal saws that come from all directions while passing a motorcycle and trying to sell you what you don’t want to buy.

[CAT] En el soc és fàcil perdre’t. De fet és imprescindible que així passi. És qüestió d’armar-se de paciència i pensar que ja en sortiràs tard o d’hora. Per molt que preguntis als locals, és gairebé segur que les seves indicacions ens facin endinsar més pels impossibles carrerons. Hi ha una de les parts del soc on s’aglomeren els ferrers i passejar per allà és escoltar cops i serres metàl·liques que vénen de totes les direccions mentre passa alguna moto i intenten vendre’t el que no vols comprar.

Las calles en Esauira

[ESP] Esauira es una ciudad costera que toca el Atlántico. Es una ciudad de pescadores y se escuchan gaviotas fácilmente. Es también una de las ciudades más turísticas de Marruecos y sus calles estan llenas de tiendas de ropa, recuerdos y joyas. Dentro de sus murallas no hay sitio para los coches y esto es una de las características más raras en este país, donde la moto y el coche andan a sus anchas.

[ENG] Essaouira is a coastal city that touches the Atlantic. It is a city of fishermen and seagulls are easily heard. It is also one of the most tourist cities in Morocco and its streets are full of clothing, souvenirs and jewelry stores. Within its walls there is no place for cars and this is one of the rarest features in this country, where the motorcycle and the car run smoothly.

[CAT] Essaouira és una ciutat costanera que toca l’Atlàntic. És una ciutat de pescadors i s’escolten gavines fàcilment. És també una de les ciutats més turístiques del Marroc i els seus carrers estan plens de botigues de roba, records i joies. Dins de les seves muralles no hi ha lloc per als cotxes i això és una de les característiques més rares en aquest país, on la moto i el cotxe es mouen sense problemes.

Salat en Marrakesh

Los tejados de Marrakesh

[ESP] El salat són las oraciones de los musulmanes. Cada dia hay diferentes salats que deben realizarse dentro del waqt, el tiempo justo del rezo. Si se está lejos de las mezquitas que anuncian los salats se puede tener como referencia el sol. Este ambiente sonoro pasa en el momento justo que el sol se pone por el horizonte desde una azotea de un riad en Marrakesh. En un primer momento se comienzan a escuchar rezos a lo lejos y poco a poco se van sumando más mezquitas hasta que empieza una que está justo al lado. Una de las cosas que más me gusta de este paisaje sonoro es que la medina de Marrakesh desde lo alto de una azotea es silenciosa ya que, seguramente, las calles estrechas amortiguan el caos que tienen.

[ENG] The salat is the prayers of the Muslims. Every day there are different salats that must be done inside the waqt, the right time of prayer. If you are far from the mosques that announce salats, you can have the sun as a reference. This sound environment happens at the right moment when the sun sets over the horizon from a rooftop of a riad in Marrakesh. At first, prayers begin to be heard in the distance and little by little more mosques are added until one that is right next to it begins. One of the things I like most about this sound landscape is that the Marrakesh medina from the top of a rooftop is silent since, surely, the narrow streets cushion the chaos they have.

[CAT] Els salat són oracions dels musulmans. Cada dia hi ha diferents salats que han de fer-se dins del waqt, el temps just de la pregaria. Si s’està lluny de les mesquites, que anuncien els salats, es pot tenir com a referència el sol. Aquest ambient sonor passa precisament en el moment just que el sol es posa per l’horitzó des d’un terrat d’un riad a Marrakesh. En un primer moment s’escolten les oracions lluny i a poc a poc es van sumant més mesquites fins que comença una que està just al costat. Una de les coses que més m’agrada d’aquest paisatge sonor és que dins de la medina de Marrakesh i des de d’alt de tot d’un riad s’escolta molt silenci, segurament gràcies als carrers estrets que tapen el caos que congregen.

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

El medidor de pesos de Marrakesh

[ESP] En las estrechas calles de Marrakesh se pueden escuchar muchas cosas en pocos minutos. En una zona tranquila, lejos del bullicio me he encontrado con este chico ofreciendo un servicio que creo que es el de medidor ya que iba con un medidor de peso en la mano. Además escuchamos a un carro tirado por un burro y alguna que otra motocicleta.

[ENG] In the narrow streets of Marrakesh you can hear many things in a few minutes. In a quiet area, far from the center I have met this guy offering a service that I think is that of a weigher since he was going with a weight meter in his hand. We also listen to a car pulled by a donkey and the occasional motorcycle.

[CAT] En els carrers estrets de Marrkesh es poden escoltar moltes coses en molts pocs minuts. En una zona tranquila, lluny del centre m’he trobat aquest noi oferint un servei que crec que és el de mesurador de pes ja que anava amb una balança a la mà. També es pot escoltar un carro tirat d’un burro i alguna motocicleta.