Archivos del autor: albertmurillo

Quisicosas a Radio Juventud amb Josep M. Bachs (I)

Gràcies a l’amabilitat de Lola Cuadrado, estic digitalitzant quatre CD amb material que el mateix Josep M. Bachs anava guardant dels seus moments de ràdio. N’hi ha un amb enregistraments del 1971 al 1982 del seu programa QUISICOSAS i tres amb material del SACAPUNTAS. Tots dos programes de Radio Juventud. Avui començo mostrant tot el material del primer CD on hi ha fragments del programa Quisicosas.

CD amb material del programa Quisicosas de Ràdio Juventud presentat per Josep Mª Bachs

El material d’aquest primer post comprèn moments del Quisicosas des de l’any 1971 al 1973. La qualitat sonora és molt bona perquè Josep Maria Bachs (com s’explica al llibre «Memòries de Radio Juventud» de Miguel Arguimbau) es preocupava molt de la qualitat sonora. En aquest llibre Jordi Estadella diu que era l’única persona que coneixia que tenia un NAGRA, una gravadora de cinta oberta feta a Suïssa de gran qualitat.

Lola Cuadrado, la seva parella, em detalla que sempre intentava tenir els talls de la seva vida radiofònica en el format més modern i per ell això era un maldecap. De la cinta va passar al DAT digital i finalment al CD. Així començava el programa, que anava patrocinat.

Entrada Quisicosas amb patrocini

Aquest primer fragment conté una promoció de la marca que patrocinava el programa, un concurs amb dues trucades telefòniques i uns minuts dedicats a la pel·lícula «El darrer tango a París«.

El programa estava presentat per Josep M. Bachs, però no estava sol com podem escoltar en aquest separador del programa Quisicosas on també anuncia el nom de Miguel Sánchez Bande.

Separador Quisicosas amb Miguelito

En aquest segon moment Josep M. Bachs parla de la píndola anticonceptiva en el seu programa Quisicosas de Radio Juventud.

El tercer fragment és ben curiós, ja que Josep M. Bachs explica que va anar convidat al programa «Verbigracia» de Ràdio Barcelona presentat per Rafael Turia. Ara ell és qui convida al seu programa a Rafael Turia i el personatge Paracucíta aprofita per sortir per antena.

I el quart fragment d’aquest primer repàs parla de la Torre Eiffel.

Encara queden més moments del Quisicosas de Josep M. Bachs de Radio Juventud. En concret, fragments de l’any 1974 al 1982 quan el programa era en cadena. Podeu escoltar més programes de Radio Juventud, com els de Tito B. Diagonal aquí.

El tranvía de Milano

El tranvía de Milano

[ESP] Si en una ciudad he tenido la sensación que los tranvías iban a toda velocidad, ha sido en Milán. Qué auténtica barbaridad verlos pasar y preocuparte por si descarrilan en la siguiente curva. Reconozco que tengo una visión un poco nostálgica de los tranvías. Me gustan cuando puedes subir a ellos y observar tranquilamente todo el exterior y los detalles del interior. Pero en Milán es imposible. No lo critico. Únicamente explico lo que veo y lo que oigo. En este momento sonoro se puede escuchar un primer tranvía más antiguo y otro segundo un poco más moderno. Otra de las curiosidades del sonido es como, poco a poco, los coches eléctricos y también las bicicletas van tomando las grandes ciudades dejando atrás los motores de explosión y dejando escuchar la rozadura de los neumáticos en los adoquines. Por cierto, que bonitos que son los adoquines en las ciudades y que pena que en una ciudad como Barcelona hayan desaparecido. Tengo unos cuantos tranvías en el mi [espaciosonante].

[ENG] If in a city I have had the feeling that the trams were going at full speed, it has been in Milan. What a real awful thing to watch them go by and worry about them going off the rails around the next corner. I admit that I have a slightly nostalgic view of trams. I like it when you can climb on them and calmly observe all the exterior and interior details. But in Milan it is impossible. I do not criticize it. I only explain what I see and what I hear. At this sound moment you can hear a first older tram and a second a little more modern. Another of the curiosities of sound is how, little by little, electric cars and also bicycles are taking over the big cities, leaving behind internal combustion engines and allowing the scraping of tires on cobblestones to be heard. By the way, how beautiful are the cobblestones in the cities and what a pity that in a city like Barcelona they have disappeared. I have a few streetcars in my [espaciosonante].

[CAT] Si en una ciutat he tingut la sensació que els tramvies anaven a tota velocitat, ha estat a Milà. Quina autèntica barbaritat veure’ls passar i preocupar-te per si descarrilen al següent revolt. Reconec que tinc una visió una mica nostàlgica dels tramvies. M’agraden quan hi pots pujar i observar tranquil·lament tot l’exterior i els detalls de l’interior. Però a Milà és impossible. No ho critico. Únicament explico el que veig i el que sento. En aquest moment sonor es pot escoltar un primer tramvia més antic i un altre segon una mica més modern. Una altra de les curiositats del so és com, a poc a poc, els cotxes elèctrics i també les bicicletes van prenent les grans ciutats deixant enrere els motors d’explosió i deixant escoltar el frec dels pneumàtics a les llambordes. Per cert, que bonics que són les llambordes a les ciutats i quina pena que en una ciutat com Barcelona hagin desaparegut. Tinc uns quants tramvies al meu [espaisonant].

Viatge amb soneria

Avui m’he comprat un rellotge de sobretaula. Feia temps que hi anava al darrere. Em fa il·lusió escoltar a casa el mecanisme de la soneria i encara que s’hagi de reparar, espero que sigui fàcil per un rellotger.

Rellotge de sobretaula amb soneria

Dolç. Aquesta és la paraula que defineix per a mi el so dels rellotges amb soneria. Aquest en qüestió té un mecanisme per fer moure uns martells que fan sonar els quarts i les hores en punt. Quan estigui a punt, enregistraré el so interior que genera com vaig fer, als anys noranta, amb el rellotge que sempre va estar a casa dels meus pares.

Interior del rellotge amb soneria

Al mateix dia que l’he comprat m’ha passat una cosa sorprenent. Havia comprat el rellotge en un mercat de segona mà i he tornat caminant a casa. Mentre ho feia, amb el rellotge sota el braç, anava sentint sorolls al seu interior. Com que sempre vaig amb la gravadora, he posat dos petits micròfons dins del rellotge i he tancat la porteta de fusta i he caminat uns quants minuts fins a casa. La caixa de ressonància del cos del rellotge, els martells, el meu moviment caminant han fet la resta: un petit mini concert sense melodia. M’encanta aquest rellotge.

[ESP] Hoy me he comprado un reloj de sobremesa. Hacía tiempo que iba detrás. Me hace ilusión escuchar en casa el mecanismo de la sonería y aunque haya que repararlo, espero que sea fácil para un relojero. Dulce. Ésta es la palabra que define para mí el sonido de los relojes con sonería. Este en cuestión tiene un mecanismo para mover unos martillos que hacen sonar los cuartos y las horas en punto. Cuando esté listo, grabaré el sonido interior que genera como hice, en los años noventa, con el reloj que siempre estuvo en casa de mis padres. En el mismo día que lo he comprado me ha pasado algo asombroso. Había comprado el reloj en un mercado de segunda mano y volví caminando a casa. Mientras lo hacía, con el reloj bajo el brazo, iba oyendo ruidos en su interior. Como siempre voy con la grabadora, he puesto dos pequeños micrófonos dentro y he cerrado la portezuela de madera y he andado unos minutos hasta casa. La caja de resonancia del cuerpo del reloj, los martillos, mi movimiento andando han hecho el resto: un pequeño mini concierto sin melodía. Me encanta este reloj.

[ENG] Today I bought a table clock. He had been behind for a long time. I am excited to hear the striking mechanism at home and even if it has to be repaired, I hope it will be easy for a watchmaker. Sweet. This is the word that defines for me the sound of chiming clocks. This one in question has a mechanism to move hammers that sound the quarters and hours on the dot. When it’s ready, I’ll record the interior sound it generates like I did, back in the ’90s, with the clock that was always in my parents’ house. The same day I bought it, something amazing happened to me. He had bought the watch at a second-hand market and walked home. As he did so, with the watch under his arm, he heard noises inside him. As I always go with the recorder, I have put two small microphones inside and closed the wooden door and walked home for a few minutes. The soundboard of the body of the watch, the hammers, my walking movement have done the rest: a little mini-concert without melody.

Fonts de Barcelona, circular de les magnòlies al Turó Parc (1)

[CAT] Moltes fonts ornamentals i brolladors a poc a poc deixen de rajar aigua. Ja sigui per l’escassetat de l’aigua o per l’elevat pressupost de manteniment deixen de ser fonts ornamentals per ser objectes embellidors secs. El canvi climàtic farà, potser, que aquests objectes públics passin a la història i el seu so desaparegui. Per això m’he animat a enregistrar el soroll dels que queden a la ciutat de Barcelona. Ho faré des d’una perspectiva general, és a dir, m’agradaria que s’escoltés l’aigua, però també la gent, el xivarri dels nens i els animals que per allà passin perquè les fonts són un objecte socialitzador. Hi ha una etiqueta que els ordenarà fàcilment. No sé si arribaré a les més de 230 que la Viquipèdia diu que hi ha, però tinc moltíssimes ganes d’escoltar-les atentament.

Circular de les magnòlies al Turó Parc

Començo amb una de les que tinc més a prop de la feina i que es diu (totes les fonts tenen nom) circular de les magnòlies i que es troba a Turó Parc de Barcelona. Actualment, crec que és l’única que brolla encara que, ben a prop, hi ha la biga de la Font de l’Aurora i els estanys. L’ambient és força transitat de gent i també s’escolten els vehicles del carrer del costat. L’aigua surt escopida del brollador a uns 2 metres i l’enregistrament està fet a la tarda, just després de la sortida dels col·legis.

[ESP] Muchas fuentes ornamentales y manantiales poco a poco dejan de manar agua. Ya sea por la escasez del agua o por el elevado presupuesto de mantenimiento dejan de ser fuentes ornamentales para ser objetos embellecedores secos. El cambio climático hará, tal vez, que estos objetos públicos pasen a la historia y su sonido desaparezca. Por eso me he animado a grabar el sonido de los que quedan en la ciudad de Barcelona. Lo haré desde una perspectiva general, es decir, me gustaría que se escuchase el agua pero también la gente, el alboroto de los niños y los animales que por allí pasen. Hay una etiqueta que les ordenará fácilmente. No sé si llegaré a las más de 230 que Wikipedia dice que hay en la ciudad, pero tengo muchísimas ganas de escucharlas atentamente.

Empiezo con una de las que tengo más cerca del trabajo y que se llama (todas las fuentes tienen nombre) circular de las magnolias y que se encuentra en Turó Parc de Barcelona. Actualmente, creo que es la única que brota y muy cerca está la viga de la Font de la Aurora y los estanques. El ambiente es bastante transitado de gente y también se escuchan los vehículos de la calle de al lado. El agua sale escupida del manantial a unos 2 metros y la grabación está hecha por la tarde, justo después de la salida de los colegios.

[ENG] Many ornamental fountains and springs gradually stop flowing water. Either because of the scarcity of water or because of the high maintenance budget, they are no longer ornamental fountains to be dry beautifying objects. Climate change will, perhaps, cause these public objects to go down in history and their sound to disappear. That’s why I’ve encouraged myself to record the sound of those who remain in the city of Barcelona. I will do it from a general perspective, that is to say, I would like to hear the water but also the people, the commotion of the children and the animals that pass by there. There is a label that will sort them easily. I don’t know if I’ll get to the more than 230 that Wikipedia says there are in the city, but I really want to listen to them carefully.

I’ll start with one of the ones I have closest to work and it’s called (all the sources have numbers) circular of the magnolias and it’s in Turó Parc de Barcelona. Currently, I think it is the only one that springs up and very close is the beam of the Font de la Aurora and the ponds. The environment is quite crowded and you can also hear the vehicles on the street next door. The water spits out from the spring about 2 meters away and the recording is made in the afternoon, just after school.

Intercanvi de cromos al Mercat de Sant Antoni

[CAT] A inicis del segle XXI vaig enregistrar el murmuri sonor que generen els voltants del Mercat de Sant Antoni els diumenges. Concretament, ara la zona ara està al carrer Urgell. D’ençà que soc petit, i com que vivia al costat, recordo que sempre hi ha hagut persones interessades a fer-ho i sempre han tingut el seu lloc físic de trobada. Hi podem trobar pares i mares amb nens i nenes que volen acabar el seu àlbum i venedors més professionals que porten a sobre el cromo més cobejat. És curiós que la diferència entre les dues gravacions és de més de 20 anys i encara hi ha interès per aquesta activitat.

[ESP] A inicios del siglo XXI registré el murmullo sonoro que generan los alrededores del Mercado de Sant Antoni los domingos. Concretamente, ahora la zona ahora está en la calle Urgell. Desde que soy pequeño, y como vivía al lado, recuerdo que siempre ha habido personas interesadas en hacerlo y siempre han tenido su sitio físico de encuentro. Podemos encontrar padres y madres con niños y niñas que quieren terminar su álbum y vendedores más profesionales que lleven consigo el cromo más codiciado. Es curioso que la diferencia entre las dos grabaciones es de más de 20 años y todavía existe interés por esta actividad.

[ENG] At the beginning of the 21st century I recorded the sound murmur generated by the surroundings of the Sant Antoni Market on Sundays. Specifically, now the area is now on Urgell street. Since I was little, and since I lived next door, I remember that there have always been people interested in doing it and they have always had their physical meeting place. We can find fathers and mothers with boys and girls who want to finish their album and more professional sellers who carry the most coveted sticker with them. It is curious that the difference between the two recordings is more than 20 years and there is still interest in this activity.

Gondolera cantante

Góndola musical en Venecia

[ESP] Perderse por las calles y los canales de Venecia permite escuchar momentos únicos como el de esta góndola con dos músicos, cantante y acordeonista, que hacen vivir un momento único a una pareja de turistas. Se nota que en las calles de Venecia no hay coches y que la mayoría de las calles son estrechas. Se cuela poco sonido artificial y esto le da más autenticidad a la ciudad.

[ENG] Getting lost in the streets and canals of Venice allows you to listen to unique moments like this gondola with two musicians, a singer and an accordionist, who make a couple of tourists live a unique moment. It is noted that in the streets of Venice there are no cars and that most of the streets are narrow. Little artificial sound sneaks in and this gives the city more authenticity.

[CAT] Perdre’s pels carrers i els canals de Venècia permet escoltar moments únics com el d’aquesta góndola amb dos músics, cantant i acordionista, que fan viure un moment únic una parella de turistes. Es nota que als carrers de Venècia no hi ha cotxes i que la majoria dels carrers són estrets. Es cola poc so artificial i això dona més autenticitat a la ciutat.

Entrega Premis Sant Martí del 1983

Els Premis Sant Martí són unes distincions i reconeixements a les persones, col·lectius o entitats dels barris dels districtes de Sant Martí per la seva feina, especial rellevància o ser d’interès públic.

Es van començar a donar l’any 1963 i gràcies a l’arxiu de Ràdio Clot he trobat una cinta amb contingut en àudio de l’entrega de la 21 edició de l’entrega de Premi Sant Martí que es va fer l’any 1983.

En aquesta cinta hi ha moltes coses interessants, com el lliurament amb els missatges dels guardonats, un missatge de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany (també una entrevista amb ella), i una conversa amb el polític Miquel Roca i Junyent i el periodista Álvarez Solís. Les entrevistes les fa Pepi Rafel.

En aquests premis passen unes quantes coses interessants i és un luxe poder escoltar les paraules de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany. Hi ha un moment que parla de Sant Martí i explica el perquè sempre li ha agradat la història d’aquest sant.

Maria Aurèlia Capmany parlant de Sant Martí

Al final de la seva exposició la novel·lista parla de la importància de la cultura davant els luxes.

Maria Aurèlia Capmany parlant dels luxes i de la cultura

Aquesta afirmació fa enfadar a un home del públic que crida «Esto no es un míting!»

Home del públic enfadat amb el que acaba de dir Maria Aurèlia Capmany

En aquest àudio d’aquí es poden escoltar tots els moments enregistrats per Pepi Rafel ara fa gairebé 40 anys. En ordre es pot escoltar:

 • L’exposició parlada sencera de Maria Aurèlia Capmany
 • El lliurament de premis que guanyen:
  • Esbart Sant Martí
  • Josep Pane Bartols
  • Ramon Badia Ferrer
  • Agrupació Minusvàlids del Besòs
  • Entitat coordinadora infantil Gresca al Barri
  • Orfeó Martinenc
 • Una entrevista a l’escriptora Maria Aurèlia Capmany
 • Una entrevista al periodista Álvarez Solís
 • Una entrevista al polític Miquel Roca

Las campanas en Stockholm City Hall. El gran Ayuntamiento de Estocolmo

El gran ayuntamiento de Estocolmo

[ESP] Toda las guías turísticas recomiendan el Ayuntamiento de Estocolmo y lo primero que comunican es la gran Sala Azul, sede del banquete anual de los Premios Nobel. El espacio es realmente bonito y el hecho que esté ubicado en una de las cientos de islas le confiere una gran personalidad. De todos modos, estaba interesado en como sonaban sus campanas sobre todo para confirmar si estaban a la altura de su enorme torre. De ahí que quise acercarme a las 12 en punto del mediodía para comprobarlo. Tengo algunos sonidos más de Estocolmo.

[ENG] All the tourist guides recommend the Stockholm City Hall and the first thing they communicate is the great Blue Room, home to the annual banquet of the Nobel Prize winners. The space is really beautiful and the fact that it is located on one of the hundreds of islands gives it a great personality. Anyway, I was interested in how their bells sounded, mostly to confirm if they were up to their huge tower. That’s why I wanted to go there at 12 o’clock at noon to check it out. I have some more sounds from Stockholm.

[CAT] Totes les guies turístiques recomanen l’Ajuntament d’Estocolm i la primera característica que comuniquen és la gran Sala Blava, seu del banquet anual dels Premis Nobel. L’espai és realment bonic i el fet que estigui ubicat a una de les centenars d’illes li confereix una gran personalitat. De tota manera, jo estava interessat en com sonaven les campanes sobretot per confirmar si estaven a l’alçada de la seva enorme torre. Per això vaig voler acostar-me a les 12 en punt del migdia per comprovar-ho. Tinc alguns sons més d’Estocolm.

Los 10 mejores sonidos de la naturaleza

Escuchando y grabando sonidos

Desde el año 1992 grabo sonidos allá donde voy y una buena parte son los paisajes sonoros que genera la naturaleza. Durante este tiempo he recopilado momentos, en 12 paises diferentes, de mares, bosques, ríos, valles donde se escuchan pájaros, vientos, agua o truenos. Estos son los 10 sonidos o paisajes sonoros naturales mejores y más visitados en [espacio sonante].

1 – Un géiser muy puntual llamado Strokkur

Este es uno de los géiseres más puntuales de Islandia. Se llama Strokkur. Erupciona aproximadamente cada 4 minutos y el agua puede llegar hasta una altura de 40 metros.. Más información.

2 – En medio de una granizada

Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas en Sant Cugat, mi ciudad y puse el aparato en marcha justo al escuchar, a lo lejos, que llegaba la tormenta. Se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.. Más información.

3 – Los bufidos de los Bufones de Pría

En Llanes de Pría se encuentran unos bufaderos o geysers marinos totalmente espectaculares. El sonido que podemos escuchar en esta zona en el momento en que la marea es alta es conmovedorpotente te llega al fondo del cuerpo. Esto sabes que será así en el momento que te vas acercando y vas escuchando respirar a la tierra. Más información.

4 – El constante repicar del pájaro carpintero

En una de las zonas más cercanas de Sant Cugat, encontramos el Pi d’en Xandri y una de las pocas zonas agrícolas del parque. Rodeando hacia el sur en una de estas zonas me encontré un tramo tranquilo y me senté para escuchar la gran cantidad de variables sonoras que captas si escuchas atentamente. Perros, cantos de pájaros, insectos, gritos de ciclistas (por favor, dejad de hacerlo) y de fondo, de una forma constante, el repicar de un pájaro carpintero. Más información.

5 – Skógafoss el salto de agua más bello

Skógafoss, seguramente, es uno de los lugares más transitados de Islandia y un salto de agua que cuando sale el sol está acompañado per un arco iris. Más información.

6 – Las vacas pastando

Cerca de la estación de esquí i muntanya de Lles hay prados donde las vacas pastan tranquilamente al son de las campanas que tiene colgadas en su cuello. De fondo se escucha un arroyo que todavía fluye en pleno verano y de vez en cuando, algun coche que llega a la estación. Más información.

7 – El bosque binaural como si fuera una selva

Sonido justo en medio de la Font de Sant Pau en Collserola grabado con técnicas binaurales. El arroyo manda al lado de las aves que suenan de fondo. Más información.

8 – La tormenta seca

No sé si existe este fenómeno: tormenta seca, pero así fue en Sant Cugat. Una tormenta sin casi lluvia y encima de mi cabeza. El sonido de los truenos es duro y cercano pero además tiene una reverberación que me encanta. Más información.

9 – La playa atlántica

Acostumbrado a escuchar el Mediterráneo, me sorprende todavía esta grabación del sur de Francia, tocando el Atlántico, en Anglet. Playas vigiladas en agosto y marcadas convenientemente para los surfistas. La arena de piedras da un toque sonoro que me encanta cuando el agua retrocede. Más información.

10 – Cangrejo mordiendo micrófono en los Ullals de Baltasar

Mezcla de grabación con hidrófono y ambiente de los Ullals de Baltasar en les Terres de l’Ebre. En los micros de agua hay dos tomas en las que parece que el micro es arañado por un caracol o un cangrejo. Más información.

Grillos, calor y frecuencias

Grillos en Collserola

[ESP] En plena ola de calor me he acercado al parque natural de Collserola para escuchar a los grillos. Con una buena gorra, la grabadora y el micrófono hipercardioide me he ido acercando a un pinar donde se escuchaban de lejos las cigarras. De todos modos, me he ido acercando poco a poco ya que de camino me iba topando con diferentes tipos de grillos que cantaban de forma diferente. La grabación es una deriva hacia el pinar para demostrar de lo que son capaces los grillos a nivel acústico. La visualización de espectro de frecuencia demuestra que suenan en buena parte de las frecuencias que podemos escuchar. De las más elevadas a las medias-bajas.

Espectro de frecuencia de la deriva hacia el pinar

[ENG] In the midst of a heat wave, I went to the Collserola Natural Park to listen to the crickets. With a good hat, the recorder and the hypercardioid microphone I have been approaching a pine forest where the cicadas could be heard from afar. Anyway, I have been getting closer little by little since on the way I was running into different types of crickets that sang differently. The recording is a drift towards the pine forest to demonstrate what crickets are capable of acoustically. The frequency spectrum visualization shows that they sound in a good part of the frequencies that we can hear. From the highest to the medium-low.

[CAT] En plena onada de calor m’he acostat al parc natural de Collserola per escoltar els grills. Amb una bona gorra, la gravadora i el micròfon hipercardioide m’he anat apropant a una pineda on s’escoltaven de lluny les cigales. De totes maneres, m’he anat apropant a poc a poc ja que de camí m’anava topant amb diferents tipus de grills que cantaven de manera diferent. L’enregistrament és una deriva cap a la pineda per demostrar del que són capaços els grills a nivell acústic. La visualització d’espectre de freqüència demostra que sonen a bona part de les freqüències que podem escoltar. De les més elevades a les mitjanes-baixes.

« Entradas Anteriores