Archivos en la Categoría: profesionales

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Justo antes de Cavalleria rusticana

La Orquesta de Cavalleria Rusticana

[ESP] Mientras escribo estas lineas tengo delante el disco “Favorite Intermissions” de Christopher DeLaurenti donde explora los intermedios de las grandes orquestas yendo a los auditorios con micrófonos escondidos. Personalmente he de reconocer que los momentos anteriores a una ópera son muy especiales para mí. Se mezcla la emoción de lo que estamos a punto de ver y comienzas a intuir algunos pasajes sonoros en los momentos que lo músicos ponen a punto sus instrumentos. En este caso son los momentos anteriores a “Cavalleria Rusticana” del compositor Pietro Mascagni.

[ENG] As I write these lines I have in front of Christopher DeLaurenti’s album “Favorite Intermissions” where he explores the intermediates of the great orchestras going to the auditoriums with hidden microphones. I personally have to admit that the moments before an opera are very special to me. The emotion of what we are about to see is mixed and you begin to intuit some sonorous passages in the moments that the musicians prepare their instruments. In this case they are the moments before “Cavalleria Rusticana” by the composer Pietro Mascagni.

[CAT] Mentre escric aquestes línies tinc davant el disc “Favorite Intermissions” de Christopher DeLaurenti on explora els intermedis de les grans orquestres anant als auditoris amb micròfons amagats. Personalment he de reconèixer que els moments anteriors a una òpera són molt especials per a mi. Es barreja l’emoció del que estem a punt de veure i comences a intuir alguns passatges sonors en els moments que els músics posen a punt els seus instruments. En aquest cas són els moments anteriors a “Cavalleria Rusticana” de l’compositor Pietro Mascagni.

Mercadillo de Roses

[ESP] Esto son hombres, mujeres y niños paseando en el mercadillo semanal de Roses sin distancia de seguridad. Pasando uno cerca del otro, tosiendo sin preocupación y hablando alto sin tener en cuenta al de al lado. También hay niños y personas de más de setenta años compartiendo espacio a la misma hora. Esto era uno de los muchos mercadillos que había en el mundo y que quizá tardemos años en vivir como lo que desprende esta grabación.

[ENG] These are men, women and children strolling in the weekly market in Roses without a safety distance. Passing close to each other, coughing carelessly and talking loudly regardless of their surroundings. There are also children and people over seventy sharing space at the same time. This was one of the many street markets in the world and it may take us years to live as this recording

[CAT] Això són homes, dones i nens passejant al mercat setmanal de Roses sense distància de seguretat. Passant un prop de l’altre, tossint sense preocupació i parlant alt sense tenir en compte seu voltant. També hi ha nens i persones de més de setanta anys compartint espai a la mateixa hora. Això era un dels molts mercats que hi havia al món i que potser triguem anys a viure com el que desprèn aquest enregistrament.

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

Limpieza de palmera en el Jardin de Majorelle

Trabajador en el Jardín Majorelle

[ESP] Uno de los jardines más bonitos de Marrakesh son los de Majorelle. Trabajan más de 20 jardineros que limpian y mantienen todas las especies vegetales. El dia que visité los jardines pude ver como un jardinero subía muy eficientemente hasta la parte más alta de una palmera para cortar las hojas más bajas. Me sorprendió la poca seguridad que tenía para el mismo y también para las personas que paseábamos por abajo. Aquí puedes escuchar todos los sonidos que tengo, por ahora de Marruecos.

[ENG] One of the most beautiful gardens in Marrakesh is Majorelle. More than 20 gardeners work who clean and maintain all plant species. The day I visited the gardens I could see how a gardener climbed very efficiently to the top of a palm tree to cut the lowest leaves. I was surprised at how little security he had for himself and also for the people who walked down below. Here you can listen to all the sounds that I have published, for now from Morocco.

[CAT] Un dels jardins més bonics de Marràqueix són els de Majorelle. Hi treballen més de 20 jardiners que netegen i mantenen totes les espècies vegetals. El dia que vaig visitar els jardins vaig poder veure com un jardiner pujava molt eficientment fins a la part més alta d’una palmera per tallar les fulles més baixes. Em va sorprendre la poca seguretat que tenia per a ell mateix i també per a les persones que passejàvem per baix. Aquí pots escoltar tots els sons que he publicat, per ara del Marroc.

Avioneta en acción

[ESP] Hace unas décadas me subí a una avioneta pilotada por un amigo y me senté en la parte de atrás. En este tiempo sonoro podemos escuchar el momento en el cual el piloto pedía permiso a la torre de control para entrar en pista y despegar. Los expertos siempre dicen que los momentos del despegue y aterrizaje de un avión són los más críticos y que cuando está en vuelo, aunque nos parezca increíble a los que no entendemos de aviones, es el momento menos peligroso. Lo que está claro es que el estrés del motor en el momento del despegue es espectacular y durante el vuelo la comunicación via radio es constante.

[ENG] A few decades ago I got on a plane piloted by a friend and sat in the back. In this sound time we can hear the moment in which the pilot asked the control tower for permission to enter the runway and take off. Experts always say that the moments of an airplane takeoff and landing are the most critical and that when it is in flight, although it may seem incredible to those of us who do not understand aircraft, it is the least dangerous moment. What is clear is that the engine stress at takeoff is spectacular and radio communication is constant during the flight.

[CAT] Fa unes dècades vaig pujar a una avioneta pilotada per un amic i em vaig asseure a la part de darrere. En aquest temps sonor podem escoltar el moment en el qual el pilot demanava permís a la torre de control per entrar en pista i enlairar-se. Els experts sempre diuen que els moments de l’enlairament i aterratge d’un avió són els més crítics i que quan està en vol, encara que ens sembli increïble als qui no entenem d’avions, és el moment menys perillós. El que està clar és que l’estrès del motor en el moment de l’enlairament és espectacular i durant el vol la comunicació via ràdio és constant.

El Zoco de los herreros

El zoco de los herreros en Marakesh

[ESP] En el zoco es fácil perderse. De hecho es imprescindible que así pase. Es cuestión de armarse de paciencia y pensar que ya saldrás de allí tarde o temprano. Por mucho que preguntes a los locales, es casi seguro que sus indicaciones nos hagan adentrarnos más por las imposibles callejuelas. Hay una de las partes del zoco donde se aglomeran los herreros y pasear por allí es escuchar golpes y sierras metálicas que vienen de todas las direcciones mientra pasa alguna moto y intentan venderte lo que no quieres comprar.

[ENG] In the souk it is easy to get lost. In fact it is imperative that this happens. It is a matter of being patient and thinking that you will leave sooner or later. As much as you ask the locals, it is almost certain that their indications will make us enter more through the impossible alleyways. There is one of the parts of the souk where blacksmiths agglomerate and strolling there is listening to blows and metal saws that come from all directions while passing a motorcycle and trying to sell you what you don’t want to buy.

[CAT] En el soc és fàcil perdre’t. De fet és imprescindible que així passi. És qüestió d’armar-se de paciència i pensar que ja en sortiràs tard o d’hora. Per molt que preguntis als locals, és gairebé segur que les seves indicacions ens facin endinsar més pels impossibles carrerons. Hi ha una de les parts del soc on s’aglomeren els ferrers i passejar per allà és escoltar cops i serres metàl·liques que vénen de totes les direccions mentre passa alguna moto i intenten vendre’t el que no vols comprar.

El último limpiabotas de La Rambla

Víctor Raúl Ramón López fotografiado por J.Sánchez de la Viña en descubriendobcn.

[ESP] Aproximadamente en el año 2005 me senté en uno de los últimos limpiabotas de La Rambla de Barcelona. Su nombre: Víctor Raúl Ramón López, un hombre nacido en Barcelona pero, como se escucha en esta conversación mientra limpiaba mis zapatos, sus padres se lo llevaron a México en plena guerra civil. Más tarde “volví a Barcelona, com más canas, el acento y la música de México”. A través del blog El Tranvía 48, Ricard Fernández Valentí explica la història de este oficio. Allí ha estado donde me he encontrado con la fotografia de J.Sánchez de la Viña de este limpiabotas que me cuenta la diferencia entre el betún y la crema de caballo y porqué el verano es la peor época para su trabajo. De fondo, mientras trabaja, se escuchan autobuses, ambulancias, coches, motos y un montón de gente yendo y viniendo con las maletas a ruedas. Los silencios de Víctor Raúl estan marcados por el esfuerzo que dedicaba a limpiar y cuidar los zapatos teniendo cuidado a no mancharte y utilizando más de un producto para que el resultado final fuera espectacular. Y de fondo, siempre La Rambla.

[ENG] Approximately in 2005 I sat in one of the last shoeshine of La Rambla in Barcelona. His name: Víctor Raúl Ramón López, a man born in Barcelona but, as heard in this conversation while cleaning my shoes, his parents took him to Mexico in the middle of the civil war. Later “I returned to Barcelona, ​​with more gray hair, accent and music.” Through the El Tranvía 48 blog, Ricard Fernández Valentí explains the history of this trade. There it has been where I have found the photograph of J.Sánchez de la Viña of this shoe shine that tells me the difference between bitumen and horse cream and why summer is the worst time for his work. In the background, while working, you hear buses, ambulances, cars, motorcycles and a lot of people coming and going with wheel bags. The silences of Víctor Raúl are marked by the effort that was dedicated to cleaning and taking care of the shoes being careful not to stain and using more than one product so that the final result was spectacular. And in the background, always La Rambla.

[CAT] Aproximadament l’any 2005 em vaig asseure en un dels últims enllustrador de la Rambla de Barcelona. El seu nom: Víctor Raúl Ramón López, un home nascut a Barcelona però, com s’escolta en aquesta conversa mentre netejava les meves sabates, els seus pares se’l van endur a Mèxic en plena guerra civil. Més tard “vaig tornar a Barcelona, ​​amb més cabells blancs, l’accent i la música”. Mitjançant el bloc El Tramvia 48, Ricard Fernández Valentí explica la història d’aquest ofici. Allà ha estat on m’he trobat amb la fotografia de J.Sánchez de la Vinya d’aquest enllustrador que m’explica la diferència entre el betum i la crema de cavall i perquè l’estiu és la pitjor època per al seu treball. De fons, mentre treballa, s’escolten autobusos, ambulàncies, cotxes, motos i un munt de gent anant i venint amb les maletes a rodes. Els silencis de Víctor Raúl estan marcats per l’esforç que dedicava a netejar i cuidar les sabates tenint cura a no tacar i utilitzant més d’un producte perquè el resultat final fos espectacular. I de fons, sempre la Rambla.

Fideos a mano en restaurante chino

[ESP] En Amberes se encuentra el único barrio chino de Bélgica y podemos comer en unos cuantos restaurantes interesantes donde hacen la masa y los fideos a mano y además, en el momento. Se pueden escuchar los golpes en la mesa metálica mientras los comensales (todos asiáticos) hablan y comen en sus mesas. El movimiento del cocinero es preciso como un reloj ya que mientras confecciona la masa, cuida el solo de toda la comida que está en el fuego.

[ENG] In Antwerp is the only Chinatown in Belgium and we can eat in a few interesting restaurants where they make dough and noodles by hand and also, at the time. You can hear the knocks on the metal table while diners (all Asians) talk and eat at their tables. The cook’s movement is precise and they have only all the food in the fire.

[CAT] A Anvers es troba l’únic barri xinès de Bèlgica on podem menjar en uns quants restaurants interessants on fan la massa i les fideus a mà i, a més, al moment. Es poden escoltar els cops a la taula metàl·lica mentre els clients (tots asiàtics) parlen i mengen a les seves taules. El moviments del cuiner és precís com un rellotge ja que mentre fa la massa, cuida ell sol de tot el menjar que s’està fent al foc.

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

« Entradas Anteriores