Archivos en la Categoría: Catalunya

Lo que escucha el puente

Puente sobre la autopista

[ESP] Los puentes aguantan una presión inmensa y además también transforman el ruido en vibración. Este puente atraviesa la autopista, está en Bellaterra y es el que lleva al sur de la Universitat Autònoma de Barcelona. Está hecha totalmente de hierro y continuamente vibra al paso de los coches. En el principio del audio se pueden escuchar con normalidad los coches y en el segundo 30 el sonido se convierte exactamente como si pusiéramos la oreja en el frío metal.

[ENG] The bridges withstand immense pressure and also transform the noise into vibration. This bridge crosses the highway, is in Bellaterra and is the one that leads to the south of the Autonomous University of Barcelona. It is made entirely of iron and continuously vibrates as cars pass. In the beginning of the audio cars can be heard normally and in the second 30 the sound becomes exactly as if we put the ear in the cold metal.

[CAT] Els ponts aguanten una pressió immensa i a més també transformen el soroll en vibració. Aquest pont travessa l’autopista, està a Bellaterra i és el que porta al sud de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està feta totalment de ferro i contínuament vibra al pas dels cotxes. Al principi de l’àudio es poden escoltar amb normalitat els cotxes i en el segon 30 el so es converteix exactament com si poséssim l’orella en el fred metall.

Lluvia sobre plaza dura

Lluvia en la plaza

[ESP] La lluvia me da buen rollo. Es de esos regalos que da la naturaleza que, con el tiempo, más valoro. El cambio climático, las lluvias más que torrenciales o las situaciones extremas que últimamente vivimos en la península ibérica hacen que, de un tiempo a esta parte, nos fijemos más atentamente del tiempo y lo comparemos con nuestro pasado. Por eso, vivir el momento justo de una lluvia de final del verano en una plaza de un pueblo te traslada a una cierta normalidad y alegria. En este caso, la plaza estaba totalmente desierta y esto permite escuchar la energia cambiante de la lluvia que al final de todo para y sólo quedan los sonidos generados por las cañerías.

[ENG] The rain gives me good vibes. It is one of those gifts that nature gives that, over time, I value more. Climate change, more than torrential rains or the extreme situations that we have recently lived in the Iberian Peninsula mean that, from time to time, we look more closely at the weather and compare it with our past. Therefore, living the right moment of a rain at the end of the summer in a town square moves you to a certain normalcy and joy. In this case, the square was completely deserted and this allows us to hear the changing energy of the rain that at the end of everything stops and only the sounds generated by the pipes remain.

[CAT] La pluja em dóna bon rotllo. És d’aquells regals que dóna la natura que, amb el temps, més valoro. El canvi climàtic, les pluges més que torrencials o les situacions extremes que últimament vivim a la península ibèrica fan que, d’un temps ençà, ens fixem més atentament del temps i el comparem amb el nostre passat. Per això, viure el moment just d’una pluja de final de l’estiu en una plaça d’un poble et trasllada a una certa normalitat i alegria. En aquest cas, la plaça estava totalment deserta i això permet escoltar l’energia canviant de la pluja que al final de tot para i només queden els sons generats per les canonades.

Viento sobre un chaparro

Cerca de el Pi d’en Xandri

[ESP] Antes odiaba el viento cuando grababa. Lo consideraba el gran enemigo de la grabación y intentaba evitarlo a toda costa. Con el tiempo me he acostumbrado a su fuerza intermitente y he valorado todo lo que trae sonoramente. Un buen equipo ayuda a minimizar la entrada de viento en las membranas de los micros pero también es bonito buscar zonas donde le cuesta entrar. En este episodio sonoro escuchamos el viento sobre un chaparro y también en el valle donde está plantado, que se encuentra cerca de el Pi d’en Xandri, un icono natural cerca de Sant Cugat del Vallès. La intermitencia del viento deja escuchar grillos, pájaros y sobretodo el primer plano de las hojas puntiagudas y duras del chaparro. Ah! y no puede faltar también el Boeing que está a punto de aterrizar en el Prat.

[ENG] I used to hate the wind when I was recording. I considered him the great enemy of the recording and tried to avoid it at all costs. Over time I have become accustomed to its intermittent strength and have valued everything that it brings loudly. A good sound system helps minimize the entry of wind into the membranes of the microphones but it is also nice to look for areas where the wind has trouble entering. In this sonic episode we hear the wind over a short and also in the valley where it is planted, which is located near the Pi d’en Xandri, a natural icon near Sant Cugat del Vallès. The intermittency of the wind lets crickets, birds and above all the foreground of the pointed and hard leaves of the beech. Ah! and you can’t miss also the Boeing that is about to land in the Prat.

[CAT] Abans odiava el vent quan gravava. El considerava el gran enemic de la gravació i intentava evitar-ho a tota costa. Amb el temps m’he acostumat a la seva força intermitent i he valorat tot el que porta sonorament. Un bon equip ajuda a minimitzar l’entrada de vent a les membranes dels micros però també és bonic buscar zones on li costa entrar. En aquest episodi sonor escoltem el vent sobre un faig i també a la vall on està plantat, que es troba prop de Pi d’en Xandri, una icona natural a prop de Sant Cugat del Vallès. La intermitència del vent deixa escoltar grills, ocells i sobretot el primer pla de les fulles punxegudes i dures del faig. Ah! i no pot faltar també el Boeing que està a punt d’aterrar al Prat.

Un chaparro

Cicada orni en primer plano

[ESP] Existe una maravilla de cd-libro llamado “Guia sonora dels insectes de Catalunya, grills, saltamartins i cigales” de Rafael Carbonell i Eloïsa Matheu. Ellos explican que muchos insectos se detectan mejor por el oído que visualmente. De hecho siempre me he preguntado ¿porqué es tan difícil ver a un grillo cuando lo estás escuchando en primer plano? Esta guia me sirve desde hace años para intentar saber que grillo he grabado. En esta ocasión es una cigarra, concretamente la cicada orni, que canta sobre los árboles y los arbustos y que puede llegar a repetir hasta seis veces por segundo.

[ENG] There is a wonder of cd-book called “Sound guide of insects in Catalonia, grills, grasshopper and cigales” by Rafael Carbonell and Eloïsa Matheu. They explain that many insects are better detected by the ear than visually. In fact, I’ve always wondered why it’s so hard to see a cricket when you’re listening to the foreground? This guide has served me for years to try to know what cricket I have recorded. On this occasion, it is a cicada, namely the cicada orni, which sings on the trees and shrubs and that can be repeated up to six times per second.

[CAT] Existeix una meravella de cd-llibre anomenat “Guia sonora dels insectes de Catalunya, grills, saltamartins i cigales” de Rafael Carbonell i Eloïsa Matheu. Ells expliquen que molts insectes es detecten millor per l’oïda que no pas visualment. De fet sempre em pregunto perquè és tan difícil veure un grill quan l’escoltes en primer pla. Aquesta guia em serveix des de fa anys per saber quin grill és el que estic escoltant o enregistrant. En aquesta ocasió és una cigala grisa, concretament una cicada orni, que canta sobre els arbres i que pot arribar a repetir-se fins a sis vegades per segon.

Pisando hojas secas

[ESP] Paseando por la zona de Ullals de Baltasar en les Terres de l’Ebre nos encontramos como en algunas zonas surge agua dulce. De hecho lo hace de forma permanente y hace ya cosa de un año ya publiqué el sonido aquatico de los ullals. Ahora he recuperado otras grabaciones de la zona y que no tienen nada que ver con el ambiente acuático. A finales de agosto esta lleno de hojas secas que caen de los árboles y aprovechando que es un espacio lejos de las carreteras caminé encima de ellas un rato como hacía de pequeño.

[ENG] Walking through the area of Ullals de Baltasar in les Terres de l’Ebre, we find that in some areas fresh water emerges. In fact, it does it permanently and it’s been about a year since I published the aquatic sound of the ullals. Now I have recovered other recordings of the area and that have nothing to do with the aquatic environment. At the end of August it is full of dry leaves that fall from the trees and taking advantage of the fact that it is a space away from the roads I walked on top of them for a while as I was little.

[CAT] Passejant per la zona de Ullals de Baltasar a les Terres de l’Ebre ens trobem com en algunes zones sorgeix aigua dolça. De fet ho fa de forma permanent i fa ja cosa d’un any ja vaig publicar el so aquàtic dels ullals. Ara he recuperat altres enregistraments de la zona i que no tenen res a veure amb l’ambient aquàtic. A finals d’agost és ple de fulles seques que cauen dels arbres i aprofitant que és un espai lluny de les carreteres vaig caminar sobre d’elles una estona com feia de petit.

El sonido de la piscina a rebosar

La piscina al límite de su capacidad

[ESP] Si pensamos en el sonido que genera una piscina, nos viene rápidamente a la cabeza el “chooof” que generamos con nuestro cuerpo al caer al agua. De todos modos, cuando una piscina está al máximo de su capacidad y además se combina con un bordillo que sobresale al agua, se produce un espectáculo sonoro que me maravilla: un chapoteo incesante que crece y decrece en intensidad. Para crear lo que se puede escuchar en este corte de audio, yo estaba en el centro de la piscina haciendo un movimiento intermitente al agua.

[ENG] If we think of the sound generated by a pool, the “xooof” that we generate with our body when it falls into the water quickly comes to mind. Anyway, when a pool is at its maximum capacity and also combined with a curb that protrudes into the water, there is a sound show that amazes me: an incessant splash that grows and decreases in intensity. To create what can be heard in this audio cut, I was in the center of the pool creating an intermittent movement to the water,

[CAT] Si pensem en el so que genera una piscina, ens ve ràpidament al cap el “xooof” que generem amb el nostre cos en caure a l’aigua. De totes maneres, quan una piscina està al màxim de la seva capacitat i a més es combina amb una vorada que sobresurt a l’aigua, es produeix un espectacle sonor que em meravella: un xipolleig incessant que creix i decreix en intensitat. Per crear el que es pot escoltar en aquest tall d’àudio, jo era al centre de la piscina creant un moviment intermitent a l’aigua.

Zoom F4 Multitrack Fieldrecorder , røde nt5 cardiod (ortf), wav 48k, 16b

« Entradas Anteriores Últimas entradas »