Archivos en la Categoría: micro binaural

Las calles en Esauira

[ESP] Esauira es una ciudad costera que toca el Atlántico. Es una ciudad de pescadores y se escuchan gaviotas fácilmente. Es también una de las ciudades más turísticas de Marruecos y sus calles estan llenas de tiendas de ropa, recuerdos y joyas. Dentro de sus murallas no hay sitio para los coches y esto es una de las características más raras en este país, donde la moto y el coche andan a sus anchas.

[ENG] Essaouira is a coastal city that touches the Atlantic. It is a city of fishermen and seagulls are easily heard. It is also one of the most tourist cities in Morocco and its streets are full of clothing, souvenirs and jewelry stores. Within its walls there is no place for cars and this is one of the rarest features in this country, where the motorcycle and the car run smoothly.

[CAT] Essaouira és una ciutat costanera que toca l’Atlàntic. És una ciutat de pescadors i s’escolten gavines fàcilment. És també una de les ciutats més turístiques del Marroc i els seus carrers estan plens de botigues de roba, records i joies. Dins de les seves muralles no hi ha lloc per als cotxes i això és una de les característiques més rares en aquest país, on la moto i el cotxe es mouen sense problemes.

Escolania de Montserrat desde la Basílica

[ESP] Uno de los momentos álgidos para los visitantes de Montserrat es cuando pueden escuchar unos minutos a la Escolania de Montserrat. La Basílica se llena totalmente mientras las campanas anuncian el momento. En esta grabación se puede contrastar el rumor de la espera con el respeto silencio con el que feligreses y visitantes escuchan el Padre Nuestro, la Salve Regina y el Virolai que aquí se pueden escuchar en parte, mientras se mezcla con el ruido generado por las voces y los cuerpos de todos los que allí estan congregados.

[ENG] One of the peak moments for visitors to Montserrat is when they can listen to the Escolania de Montserrat for a few minutes. The Basilica is completely filled while the bells announce the moment. In this recording the rumor of the wait can be contrasted with the silent respect with which parishioners and visitors listen to the Our Father, the Salve Regina and the Virolai that can be heard here in part, while mixing with the noise generated by the voices and the bodies of all who are gathered there.

[CAT] Un dels moments àlgids pels visitants de Montserrat és quan poden escoltar uns minuts a l’Escolania de Montserrat. La Basílica s’omple totalment mentre les campanes anuncien el moment a l’exterior. En aquest enregistrament es pot contrastar la remor de l’espera amb el respecte silenci amb què feligresos i visitants escolten el Pare Nostre, la Salve Regina i el Virolai que aquí es poden escoltar en part, mentre es barreja amb el soroll generat per les veus i els cossos de tots els que hi estan congregats.

La madera en el castillo

Castillo de los Condes de Gante

[ESP] Gante es una ciudad preciosa de Bélgica y su Castillo es de obligada visita sobretodo por una razón: el guión de su audio-guía. Todas las audio-guías de museos y sitios de interés tendrían que ser así de divertidas! De todos modos, el sonido de hoy nada tiene que ver con esto. Se escucha el momento cuando un niño sube a una plataforma, que es un juego, para que los más pequeños también se diviertan visitándolo. Las paredes de piedra y los altos techos hacen reverberar la madera de manera descomunal.

[ENG] Ghent is a beautiful city in Belgium and its Castle is a must visit especially for one reason: the script of its audio guide. All audio guides of museums and sites of interest should be this fun! Anyway, today’s sound has nothing to do with this. The moment is heard when a child climbs a platform, which is a game, so that the little ones also have fun visiting it. The stone walls and high ceilings make the wood reverberate in an enormous way.

[CAT] Gant és una ciutat preciosa de Bèlgica i el seu Castell és d’obligada visita sobretot per una raó: el guió de la seva àudio-guia. Totes les àudio-guia de museus i llocs d’interès haurien de ser així de divertides! De totes maneres, el so d’avui no té res a veure amb això. S’escolta el moment quan un nen puja a una plataforma, que és un joc, perquè els més petits també es diverteixin visitant el Castell. Les parets de pedra i els alts sostres fan reverberar la fusta de manera descomunal.

Partida rápida de ajedrez

Jugando al ajedrez en el Jardin du Luxembourg

[ESP] El Jardín de Luxemburgo en París es inmenso y además los parisinos lo aprovechan al máximo ya que se pueden hacer un montón de actividades. Desde jugar al tenis, pilotar un barco tele-dirigido, jugar a baloncesto, pintar, descansar o jugar partidas rápidas de ajedrez. El momento exacto que puedes escuchar si le das al “play” es una de estas partidas entre dos personas que solamente se comunican con las piezas que hay en el tablero. Efectivamente, el “clik, clik” es el botón del reloj-temporizador.

[ENG] The Luxembourg Garden in Paris is immense and the Parisians also make the most of it since they can do a lot of activities. From playing tennis, piloting a tele-directed boat, playing basketball, painting, resting or playing fast chess games. The exact moment you can hear if you give the “play” is one of these games between two people who only communicate with the pieces on the board. Indeed, the “clik, clik” is the clock-timer button.

[CAT] El Jardí de Luxemburg a París és immens i a més els parisencs ho aprofiten al màxim ja que es poden fer un munt d’activitats. Des de jugar a tennis, pilotar un vaixell tele-dirigit, jugar a bàsquet, pintar, descansar o jugar partides ràpides d’escacs. El moment exacte que pots escoltar si li dónes al “play” és una d’aquestes partides entre dues persones que només es comuniquen amb les peces que hi ha al tauler. Efectivament, el “clik, clik” és el botó de el rellotge-temporitzador.

Una plaza, dos sonidos

Plaça de Sant Just de Barcelona

[ESP] La plaza de Sant Just se encuentra en Ciutat Vella y tiene la Font de Sant Just en una esquina y la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor en la otra. No es una plaza muy grande pero curiosamente se generan en ella muchos ambientes sonoros al mismo tiempo. En un primer momento escucharemos el ambiente justo al lado de la fuente que gotea y más adelante el sonido desde las escaleras que dan acceso a la Basílica.

[ENG] The Sant Just square is located in Ciutat Vella and has the Font de Sant Just in a corner and the Basilica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. It is not a very large square but curiously many sound environments are generated in it at the same time. At first we will hear the atmosphere right next to the dripping fountain and later the sound from the stairs that give access to the Basilica.

[CAT] La plaça de Sant Just es troba a Ciutat Vella i té la Font de Sant Just en una cantonada i la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor a l’altre. No és una plaça molt gran però curiosament es generen en ella molts ambients sonors al mateix temps. En un primer moment escoltarem l’ambient just al costat de la font que degota i més endavant el so des de les escales que donen accés a la Basílica.

Los semáforos en Brujas

[ESP] Buena parte de los semáforos de Europa suenan para las personas con problemas de visión y en cada país lo hacen de formas diferentes. Cuando estamos de viaje y lo escuchamos por primera vez nos sorprende y yo aprovecho para grabar este sonido que forma parte del paisaje único de una ciudad. El sonido en cuestión, curiosamente, es mecánico y me parece mucho más natural que los “beeps” que por ejemplo suenan en Barcelona. Añadir que, en este caso, los semáforos siempre suenan cuando se ponen en verde para el peatón, es decir, nadie los activa sinó que siempre lo están.

[ENG] A good part of European traffic lights sound for people with vision problems and in each country they do it in different ways. When we are traveling and listening to it for the first time, it surprises us and I take the opportunity to record this sound that is part of the unique landscape of a city. The sound in question, curiously, is mechanical and seems much more natural to me than the “beeps” that, for example, sound in Barcelona. Add that, in this case, the traffic lights always sound when they turn green for the pedestrian, that is, nobody activates them but they always are.

[CAT] Bona part dels semàfors d’Europa sonen per a les persones amb problemes de visió i en cada país ho fan de formes diferents. Quan estem de viatge i l’escoltem per primera vegada ens sorprèn i jo aprofito per gravar aquest so que forma part del paisatge únic d’una ciutat. El so en qüestió, curiosament, és mecànic i em sembla molt més natural que els “beeps” que per exemple sonen a Barcelona. En aquest cas, els semàfors sempre sonen quan es posen en verd per al vianant, és a dir, ningú els activa sinó que sempre ho estan.

Salat en Marrakesh

Los tejados de Marrakesh

[ESP] El salat són las oraciones de los musulmanes. Cada dia hay diferentes salats que deben realizarse dentro del waqt, el tiempo justo del rezo. Si se está lejos de las mezquitas que anuncian los salats se puede tener como referencia el sol. Este ambiente sonoro pasa en el momento justo que el sol se pone por el horizonte desde una azotea de un riad en Marrakesh. En un primer momento se comienzan a escuchar rezos a lo lejos y poco a poco se van sumando más mezquitas hasta que empieza una que está justo al lado. Una de las cosas que más me gusta de este paisaje sonoro es que la medina de Marrakesh desde lo alto de una azotea es silenciosa ya que, seguramente, las calles estrechas amortiguan el caos que tienen.

[ENG] The salat is the prayers of the Muslims. Every day there are different salats that must be done inside the waqt, the right time of prayer. If you are far from the mosques that announce salats, you can have the sun as a reference. This sound environment happens at the right moment when the sun sets over the horizon from a rooftop of a riad in Marrakesh. At first, prayers begin to be heard in the distance and little by little more mosques are added until one that is right next to it begins. One of the things I like most about this sound landscape is that the Marrakesh medina from the top of a rooftop is silent since, surely, the narrow streets cushion the chaos they have.

[CAT] Els salat són oracions dels musulmans. Cada dia hi ha diferents salats que han de fer-se dins del waqt, el temps just de la pregaria. Si s’està lluny de les mesquites, que anuncien els salats, es pot tenir com a referència el sol. Aquest ambient sonor passa precisament en el moment just que el sol es posa per l’horitzó des d’un terrat d’un riad a Marrakesh. En un primer moment s’escolten les oracions lluny i a poc a poc es van sumant més mesquites fins que comença una que està just al costat. Una de les coses que més m’agrada d’aquest paisatge sonor és que dins de la medina de Marrakesh i des de d’alt de tot d’un riad s’escolta molt silenci, segurament gràcies als carrers estrets que tapen el caos que congregen.

El silencio en un túnel de lava

[ESP] La actividad volcánica de Islandia es y ha sido enorme en los últimos miles de años. En el sur de la isla se encuentra Raufarhólshellir, el cuarto tubo de lava más largo de Islandia que en sus primeros metros se puede visitar con ayuda de un guía. Sólo en este espacio hay una luces y de vez en cuando unas escaleras que nos ayudan a contemplar las paredes del túnel. En la grabación de hoy se puede escuchar el momento en el cual el guía nos anima a que cerremos los ojos y que antes nos aseguremos que las luces de nuestros cascos y de nuestros móviles estén apagados (hasta el más leve led). En el momento que todo el grupo tenía los ojos cerrados se apagan las luces y la reacción de la gente es la de la incredulidad de ver que no ves absolutamente nada. Nada es nada. No sirve de nada abrir los ojos. No se ven ni las manos a pocos centímetros de los ojos. Y también me he animado en publicar este momento porqué justo después nos pide que estemos en silencio absoluto. Y en ese silencio te das cuenta que el túnel no tiene nada de silencioso.

[ENG] The volcanic activity of Iceland is and has been enormous in the last thousands of years. In the south of the island is Raufarhólshellir, the fourth longest lava tube in Iceland that in its first meters can be visited with the help of a guide. Only in this space there is a light and from time to time some stairs that help us contemplate the walls of the tunnel. In today’s recording you can hear the moment in which the guide encourages us to close our eyes and that before we make sure that the lights of our helmets and our mobiles are turned off (even the slightest led). At the moment that the whole group had their eyes closed the lights go out and the reaction of the people is that of the disbelief of seeing that you see absolutely nothing. Nothing is nothing. It is no use opening your eyes. You can’t see your hands a few centimeters from your eyes. And I have also encouraged to publish this moment because right after he asks us to be in absolute silence. And in that silence you realize that the tunnel has nothing silent.

[CAT] L’activitat volcànica d’Islàndia és i ha estat enorme en els últims milers d’anys. Al sud de l’illa es troba Raufarhólshellir, el quart tub de lava més llarg d’Islàndia que en els seus primers metres es pot visitar amb ajuda d’un guia. Només en aquest espai hi ha un llums i de tant en tant unes escales que ens ajuden a contemplar les parets del túnel. En la gravació d’avui es pot escoltar el moment en el qual el guia ens anima que tanquem els ulls i que abans ens assegurem que els llums dels nostres cascs i dels nostres mòbils estiguin apagats (fins al més lleu led). En el moment que tot el grup tenia els ulls tancats s’apaguen els llums i la reacció de la gent és la de la incredulitat de veure que no veus absolutament res. Res és res. No serveix de res obrir els ulls. No es veuen ni les mans a pocs centímetres dels ulls. I també m’he animat a publicar aquest moment perquè just després ens demana que estiguem en silenci absolut. I en aquest silenci t’adones que el túnel no té res de silenciós.

Mapa dibujado de Raufarhólshellir

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

Último tren en Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal

[ESP] La estación central de Amberes es enorme, preciosa y una visita obligada si viajamos a esta importante ciudad de Bélgica. La reverberación de los espacios cerrados de las grandes estaciones de tren son muy especiales pero esta se lleva la palma en unos cuantos aspectos que se pueden escuchar en esta grabación binaural. En un primer momento podemos escuchar la voz de megafonia que a mi personalmente me sorprende en un detalle: la claridad en un espacio tan inmenso. La sonorización era excelente desde todos los rincones. Un detalle importante para todos los usuarios, pero sobre todo para las personas ciegas. Más adelante el conductor del tren, que está apunto de salir, avisa acústicamente y cierra las puertas. En la parte final podemos escuchar la salida y sobretodo el sonido que las ruedas hacen al rozar con las vías cuando el tren ya está muy lejos.

[ENG] Antwerp Central Station is huge, beautiful and a must see if we travel to this important city in Belgium. The reverberation of the enclosed spaces of the great train stations are very special but this is wonderful in a few aspects that can be heard in this binaural recording. At first we can hear the public address voice that personally surprises me in one detail: clarity in such an immense space. The sound was excellent from every corner. An important detail for all users, but especially for blind people. Later the train driver, who is about to leave, acoustically warns and closes the doors. In the final part we can listen to the exit and especially the sound that the wheels make when touching the tracks when the train is already far away.

[CAT] L’estació central d’Anvers és enorme, preciosa i una visita obligada si viatgem a aquesta important ciutat de Bèlgica. La reverberació dels espais tancats de les grans estacions de tren són molt especials però aquesta s’emporta la palma en uns quants aspectes que es poden escoltar en aquest enregistrament binaural. En un primer moment podem escoltar la veu de megafonia que a mi personalment em sorprèn en un detall: la claredat en un espai tan immens. La sonorització era excel·lent des de tots els racons. Un detall important per a tots els usuaris, però sobretot per a les persones cegues. Més endavant el conductor del tren, que està a punt de sortir, avisa acústicament i tanca les portes. A la part final podem escoltar la sortida i sobretot el so que les rodes fan en fregar amb les vies quan el tren ja està molt lluny.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »