Archivos en la Categoría: micro ORTF

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

Aplausos para los trabajadores sanitarios

Aplausos desde los balcones

[ESP] Segunda noche que desde los balcones y terrazas de toda España donde se aplaude y se reconoce durante unos minutos la labor de todos los sanitarios que estan luchando para frenar el coronavirus. Que sean estos aplausos los que nos convenzan, de una vez por todas, que hay que quedarse en casa y salir solo para lo que sea estrictamente necesario.

[ENG] Second night that from the balconies and terraces of all Spain where the work of all the health workers who are fighting to stop the coronavirus is applauded and recognized for a few minutes. Let it be these applauses that convince us once and for all that we have to stay home and leave only for what is strictly necessary.

[CAT] Segona nit que des dels balcons i terrasses de tot Espanya on s’aplaudeix i es reconeix durant uns minuts la tasca de tots els sanitaris que estan lluitant per frenar el coronavirus. Que siguin aquests aplaudiments els que ens convencin, d’una vegada per totes, que cal quedar-se a casa i sortir nomes per al que sigui estrictament necessari.

El Sot de l’Infern

[ESP] Hace unos dias que le doy vueltas a la idea que, en nuestro dia a dia, escuchamos primordialmente sonidos con una baja presión sonora. Si, es cierto que los que vivimos en la ciudad tenemos que aguantar momentos más desagradables para nuestros oídos pero pasamos una buena parte de nuestro tiempo con cierta tranquilidad sonora. Mientras dormimos o estamos tranquilamente en casa leyendo los ambientes sonoros són igual de relajados que el sonido de hoy que está grabado en un valle del Parc Nacional del Montseny cruzado por un riachuelo. La vegetación y el dia con niebla tapan los pocos pájaros que por allí vuelan.

[ENG] A few days ago I turn to the idea that, in our day to day, we listen primarily to sounds with low sound pressure. Yes, it is true that those of us who live in the city have to endure more unpleasant moments for our ears but we spend a good part of our time with some sound tranquility. While we sleep or are calmly at home reading the sound environments are just as relaxed as the sound of today that is recorded in a valley of the National Park of Montseny crossed by a stream. The vegetation and the foggy day cover the few birds that fly there.

[CAT] Fa uns dies que li dono voltes a la idea que, en el nostre dia a dia, escoltem primordialment sons amb una baixa pressió sonora. Si, és cert que els que vivim a la ciutat hem d’aguantar moments més desagradables per als nostres oïdes però passem una bona part del nostre temps amb certa tranquil·litat sonora. Mentre dormim o estem tranquil·lament a casa llegint els ambients sonors són igual de relaxats que el so d’avui que està gravat en una vall de Parc Nacional del Montseny creuat per un rierol. La vegetació i el dia emboirat tapen els pocs ocells que per allà volen.

Viento sobre un chaparro

Cerca de el Pi d’en Xandri

[ESP] Antes odiaba el viento cuando grababa. Lo consideraba el gran enemigo de la grabación y intentaba evitarlo a toda costa. Con el tiempo me he acostumbrado a su fuerza intermitente y he valorado todo lo que trae sonoramente. Un buen equipo ayuda a minimizar la entrada de viento en las membranas de los micros pero también es bonito buscar zonas donde le cuesta entrar. En este episodio sonoro escuchamos el viento sobre un chaparro y también en el valle donde está plantado, que se encuentra cerca de el Pi d’en Xandri, un icono natural cerca de Sant Cugat del Vallès. La intermitencia del viento deja escuchar grillos, pájaros y sobretodo el primer plano de las hojas puntiagudas y duras del chaparro. Ah! y no puede faltar también el Boeing que está a punto de aterrizar en el Prat.

[ENG] I used to hate the wind when I was recording. I considered him the great enemy of the recording and tried to avoid it at all costs. Over time I have become accustomed to its intermittent strength and have valued everything that it brings loudly. A good sound system helps minimize the entry of wind into the membranes of the microphones but it is also nice to look for areas where the wind has trouble entering. In this sonic episode we hear the wind over a short and also in the valley where it is planted, which is located near the Pi d’en Xandri, a natural icon near Sant Cugat del Vallès. The intermittency of the wind lets crickets, birds and above all the foreground of the pointed and hard leaves of the beech. Ah! and you can’t miss also the Boeing that is about to land in the Prat.

[CAT] Abans odiava el vent quan gravava. El considerava el gran enemic de la gravació i intentava evitar-ho a tota costa. Amb el temps m’he acostumat a la seva força intermitent i he valorat tot el que porta sonorament. Un bon equip ajuda a minimitzar l’entrada de vent a les membranes dels micros però també és bonic buscar zones on li costa entrar. En aquest episodi sonor escoltem el vent sobre un faig i també a la vall on està plantat, que es troba prop de Pi d’en Xandri, una icona natural a prop de Sant Cugat del Vallès. La intermitència del vent deixa escoltar grills, ocells i sobretot el primer pla de les fulles punxegudes i dures del faig. Ah! i no pot faltar també el Boeing que està a punt d’aterrar al Prat.

Un chaparro

El sonido de la piscina a rebosar

La piscina al límite de su capacidad

[ESP] Si pensamos en el sonido que genera una piscina, nos viene rápidamente a la cabeza el “chooof” que generamos con nuestro cuerpo al caer al agua. De todos modos, cuando una piscina está al máximo de su capacidad y además se combina con un bordillo que sobresale al agua, se produce un espectáculo sonoro que me maravilla: un chapoteo incesante que crece y decrece en intensidad. Para crear lo que se puede escuchar en este corte de audio, yo estaba en el centro de la piscina haciendo un movimiento intermitente al agua.

[ENG] If we think of the sound generated by a pool, the “xooof” that we generate with our body when it falls into the water quickly comes to mind. Anyway, when a pool is at its maximum capacity and also combined with a curb that protrudes into the water, there is a sound show that amazes me: an incessant splash that grows and decreases in intensity. To create what can be heard in this audio cut, I was in the center of the pool creating an intermittent movement to the water,

[CAT] Si pensem en el so que genera una piscina, ens ve ràpidament al cap el “xooof” que generem amb el nostre cos en caure a l’aigua. De totes maneres, quan una piscina està al màxim de la seva capacitat i a més es combina amb una vorada que sobresurt a l’aigua, es produeix un espectacle sonor que em meravella: un xipolleig incessant que creix i decreix en intensitat. Per crear el que es pot escoltar en aquest tall d’àudio, jo era al centre de la piscina creant un moviment intermitent a l’aigua.

Zoom F4 Multitrack Fieldrecorder , røde nt5 cardiod (ortf), wav 48k, 16b

Esclat Fiesta Mayor

Llotgeta del Monestir de Sant Cugat del Vallès

[ESP] En medio de la Fiesta Mayor de Sant Cugat, el cortejo de Sant Pere con entidades de cultura popular y tradicional de la ciudad, hace estallar la fiesta.

[ENG] In the middle of the Festa Major of Sant Cugat, the procession of Sant Pere with entities of popular and traditional culture of the city, blows up the party.

[CAT] Al mig de la Festa Major de Sant Cugat, el seguici de Sant Pere amb entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat, fa esclatar la festa.

Salida Media Maratón Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

[ESP] Estos son los minutos previos de la salida de la Media Maratón. Los nervios, las risas, los comentarios y los abrazos de los 1650 atletas.

[ENG] These are the minutes before the departure of the Half Marathon. The nerves, the laughter, the comments and the hugs of the 1650 athletes.

[CAT] Aquests són els minuts previs de la sortida de la Mitja Marató. Els nervis, els riures, els comentaris i les abraçades dels 1650 atletes.

Rural

Riumors

[ESP] El primer dia del año en una población rural. Los pájaros con su actividad habitual y de fondo un pueblo que descansa.

[ENG] The first day of the year in a rural population. The birds with their usual activity and in the background a resting town.

[CAT] El primer dia de l’any a una població rural. Els ocells amb la seva activitat habitual i de fons un poble que descansa.

Pájaros en el ciprés de la fábrica

La Fábrica

[ESP] Muchos de los cipreses de mi ciudad se han convertido en el refugio de pájaros que, sobretodo por la tarde, gritan sin parar.

[ENG] Many of the cypresses in my city have become the refuge of birds that, especially in the afternoon, scream without stopping.

[CAT] Molts dels xipressos de la meva ciutat s’han convertit en el refugi d’ocells que, sobretot per la tarda, criden sense parar.

Skatepark en la chopera

Skatepark Pollancreda

[ESP] A finales de agosto participé en un taller que impartió Chris Watson sobre grabación de paisajes sonoros y donde dio una idea con la cual intento, desde entonces, aplicar en mis grabaciones. 

Chris Watson explicó cual es el triangulo básico de todo paisaje sonoro vinculado sobretodo en especies animales, pero que se puede aplicar a cualquiera que podamos grabar.

Para conseguir que el oyente se haga una idea clara de lo que hemos grabado, la base de este triangulo tiene que contener la atmósfera general del lugar grabada en estéreo. Esta atmósfera da a entender de forma sutil el lugar en que nos encontramos. Haciendo una analogia con la imagen, se puede entender como la panorámica. En la grabación que hoy nos ocupa y que quiere mostrar el ambiente sonoro de un skatepark ubicado en un gran parque de mi ciudad, la atmósfera és el ambiente de fondo de los niños jugando. Este elemento nos da una idea de espacio lúdico. 

La parte central del triángulo és el hábitat, un zoom medio de la zona donde se pueden escuchar los elementos que lo definen. En este caso, los sonidos generados por los “skaters” también grabados en estéreo. A mi entender esta es una parte de la grabación importante, ya que se complementa con la tercera zona del triángulo.

Las especies. Los sonidos concretos de la zona y que en este caso son las ruedas de los patinetes y skates. La grabación será en mono y cerca de la fuente sonora y en el caso de esta grabación, se utiliza un micro direccional de cañón.

[ENG] At the end of August, I participated in a workshop given by Chris Watson about recording sound landscapes and where he gave an idea with which I try, since then, to apply in my recordings.

Chris Watson explained what is the basic triangle of all soundscape linked above all in animal species, but that can be applied to anyone we can record.

To get the listener to have a clear idea of ​​what we have recorded, the base of this triangle must contain the general atmosphere of the place recorded in stereo. This atmosphere subtly suggests the place where we are. Making an analogy with the image, it can be understood as the panoramic. In the recording that concerns us today and that wants to show the sound environment of a skatepark located in a large park in my city, the atmosphere is the background of the children playing. This element gives us an idea of ​​playful space.

The central part of the triangle is the habitat, a medium zoom of the area where you can hear the elements that define it. In this case, the sounds generated by the “skaters” also recorded in stereo. To my understanding this is a part of the important recording, since it is complemented by the third zone of the triangle.

The species. The specific sounds of the area and in this case are the wheels of the scooters and skates. The recording will be in mono and close to the sound source and in the case of this recording, a directional micro cannon is used.

[CAT] A finals d’agost vaig participar en un taller que va impartir Chris Watson sobre gravació de paisatges sonors i on va donar una idea amb la qual intento, des de llavors, aplicar en els meus enregistraments.

Chris Watson va explicar quin és el triangle bàsic de tot paisatge sonor vinculat sobretot en espècies animals, però que es pot aplicar a qualsevol enregistrament.

Per aconseguir que l’oient es faci una idea clara del que hem gravat, la base d’aquest triangle ha de contenir l’atmosfera general del lloc gravada en estèreo. Aquesta atmosfera dóna a entendre de manera subtil el lloc en què ens trobem. Fent una analogia amb la imatge, es pot entendre com la panoràmica. En l’enregistrament que avui ens ocupa vol mostrar l’ambient sonor d’un skatepark situat en un gran parc de la meva ciutat, l’atmosfera és l’ambient de fons dels nens jugant. Aquest element ens dóna una idea d’espai lúdic.

La part central del triangle és l’hàbitat, un zoom mig de la zona, on es poden escoltar els elements que el defineixen. En aquest cas, els sons generats pels “skaters” també gravats en estèreo. Al meu entendre aquesta és una part de l’enregistrament important, ja que es complementa amb la tercera zona del triangle.

Les espècies. Els sons concrets de la zona i que en aquest cas són les rodes dels patinets i skates. L’enregistrament serà en mono i prop de la font sonora i en el cas d’aquest enregistrament, s’utilitza un micro direccional de canó.

« Entradas Anteriores