Archivos en la Categoría: Nagra E

Pedra sobre…

[CAT] He fet una peça sonora amb tecnologia dels anys setanta i vuitanta. Una gravadora NAGRA, uns auriculars japonesos monoraurals i un micròfon Sennheiser. Tota la mescla és monoaural perquè el NAGRA és un magnetòfon de bobina oberta que enregistra analògicament «full track» en una pista. He enregistrat al camp pedra sobre pedra, pedra sobre pal, pedra sobre arbre, pal sobre pedra, pal sobre arbre, pal sobre pal, pal sobre vegetació i mà sobre terra i he fet una mescla sonora digital. No hi ha més.

[ESP] He realizado una pieza sonora con tecnología de los años setenta y ochenta. Una grabadora NAGRA, unos auriculares japoneses monorurales y un micrófono Sennheiser. Toda la mezcla es monoaural porque el NAGRA es un magnetófono de bobina abierta que graba analógicamente «full track» en una pista. He grabado en el campo piedra sobre piedra, piedra sobre palo, piedra sobre árbol, palo sobre piedra, palo sobre árbol, palo sobre palo, palo sobre vegetación y mano sobre tierra y he hecho una mezcla sonora digital. No hay más.

[ENG] I have made a sound piece with technology from the seventies and eighties. A NAGRA recorder, mono Japanese headphones and a Sennheiser microphone. The entire mix is monaural because the NAGRA is an open-reel tape recorder that analogically records «full track» on one track. I have recorded in the field stone on stone, stone on stick, stone on tree, stick on stone, stick on tree, stick on stick, stick on vegetation and hand on earth and I have made a digital sound mix. There’s no more.

Castell de focs

Nagra E

[CAT] He enregistrat el so del castell de focs de la Festa Major de Sant Cugat d’aquest any. Ho he fet des del meu balcó a una distància de 2 km i mig des d’on s’enlairaven.

Per primera vegada he enregistrat un paisatge sonor amb el NAGRA-E, un aparell aparegut a finals dels anys setanta que enregistra de forma monoaural en una cinta de bobina oberta. És un dels pocs aparells que enregistra en «full track». És a dir, aprofita tota la cinta per enregistrar de forma analògica el so.

La tecnologia digital i l’enregistrament estèreo ha estat el que m’ha acompanyat sempre en les meves gravacions de camp. Ara m’agrada posar el fre i enregistrar com ho feien als anys seixanta i setanta. Aquests aparells eren el top de gamma en aquella època, però és evident que la banda de freqüències que pot enregistrar no acapara tot l’espectre de la tecnologia d’ara. De totes maneres la seva capacitat fantàstica a no arribar la saturació, el seu mínim so de soroll de cinta i la coneguda «calidesa» sonora fa que sigui molt especial treballar amb un Nagra com aquest.

So i espectre de la gravació del castell de focs

L’enregistrament de 18 minuts està digitalitzat en 24 bits i 96 kHz per intentar acostar-me al so real que enregistra un aparell analògic.

Nagra E + audio-technica AT835B

[ESP] He grabado el sonido de los fuegos artificiales de la fiesta mayor de Sant Cugat de este año. Lo he hecho desde mi balcón a una distancia de 2 km y medio desde donde se disparaban.
Por primera vez he grabado un paisaje sonoro con el NAGRA-E, un aparato aparecido a finales de los años setenta que graba de forma monoaural en una cinta de bobina abierta. Es uno de los pocos aparatos que graba en «full track». Es decir, aprovecha toda la cinta para grabar de forma analógica el sonido.
La tecnología digital y la grabación estéreo ha sido la que me ha acompañado siempre en mis grabaciones de campo. Ahora me gusta poner el freno y grabar cómo lo hacían en los años sesenta y setenta. Estos aparatos eran el «top» de gama en aquella época, pero es evidente que la banda de frecuencias que puede registrar no acapara todo el espectro de la tecnología de ahora. De todas formas su capacidad fantástica en no llegar la saturación, su mínimo sonido de ruido de cinta y la conocida «calidez» sonora hace que sea muy especial trabajar con un Nagra como éste.
La grabación de 18 minutos está digitalizada en 24 bits y 96 kHz para intentar acercarme al sonido real que graba un aparato analógico.

[ENG] I recorded the sound of the fireworks at this year’s Sant Cugat festival. I did it from my balcony at a distance of 2 and a half km from where they were shooting.
For the first time I recorded a soundscape with the NAGRA-E, a device that appeared in the late seventies that records monaural on an open reel tape. It is one of the few devices that records in «full track». That is, it uses the entire tape to record the sound in an analog way.
Digital technology and stereo recording have always been with me in my field recordings. Now I like to put the brakes on and record how they did it in the sixties and seventies. These devices were the «top» of the range at the time, but it is clear that the frequency band you can record does not cover the full spectrum of technology today. Anyway, its fantastic ability not to reach saturation, its minimal sound of tape noise and the well-known «warmth» sound makes it very special to work with a Nagra like this.
The 18-minute recording is digitized in 24 bits and 96 kHz to try to get closer to the real sound recorded by an analog device.