Archivos en la Categoría: rural

La hora en punto en Llívia

Mare de Déu dels Àngels de Llívia

[ESP] El tratado de los Pirineos y el tratado de Llívia dejó este municipio rodeado de tierras francesas. En los extremos de su construcción se encuentran dos torres de defensa creadas después del asedio de 14 meses por el ejército francés en el marco de la Guerra Civil Catalana. Si nos sentamos cerca de la entrada a la iglesia cerca de las seis de la tarde, el paisaje sonoro sonará más o menos así.

[ENG] The Treaty of the Pyrenees and the Treaty of Llívia left this municipality surrounded by French lands. At the ends of its construction are two defense towers created after the 14-month siege by the French army in the framework of the Catalan Civil War. If we sit near the entrance to the church around six in the afternoon, the soundscape will sound more or less like this.

[CAT] El tractat dels Pirineus i el tractat de Llívia van deixar aquest municipi envoltat de terres franceses. En els extrems de la seva construcció es troben dues torres de defensa creades després de l’assetjament de 14 mesos per l’exèrcit francès en el marc de la Guerra Civil Catalana. Si ens asseiem prop de l’entrada a l’església prop de les sis de la tarda, el paisatge sonor sonarà més o menys així.

Ambiente rural en la Francia interior

Laferté sur Amance

[ESP] Me gustan los momentos de los pueblos donde no se escuchan coches ni motocicletas. De fondo siempre tiene que haber un avión a miles de pies pero ya casi me he acostumbrado a su sonido de bajas frecuencias en todas mis grabaciones. En este paraje sonoro se escuchan las urracas comunes y un montón de pájaros que anuncian el final del dia y muy de fondo se escucha un tractor trabajar. Y poca cosa más de una zona muy tranquila de la Francia más interior.

[ENG] I like the moments in the villages where you don’t hear cars or motorcycles. In the background there always has to be a plane thousands of feet away but I have almost gotten used to its low frequency sound in all my recordings. In this sound setting you can hear the common magpies and a lot of birds that announce the end of the day and in the background you can hear a tractor working. And little more than a very quiet area of the most inland France.

[CAT] M’agraden els moments dels pobles on no s’escolten cotxes ni motocicletes. De fons sempre hi ha d’haver un avió a milers de peus però ja gairebé m’he acostumat al seu so de baixes freqüències en totes les meves gravacions. En aquest paratge sonor s’escolten les garses comunes i un munt d’ocells que anuncien el final de el dia i molt de fons s’escolta un tractor treballar. I poca cosa més d’una zona molt tranquil·la de la França més interior.

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Proceso de riego

Riego en Riumors

[ESP] El proceso de riego es realmente complicado de montar. O al menos, a mí me lo parece. Primero, un motor diesel dando presión a un pozo para que, de una manguera, llegue el agua a un carrete itinerante. Este carrete está “programado” para hacer volver muy despacio el rociador de agua a través de la misma manguera. He intentado resumir el proceso de forma sonora.

[ENG] The irrigation process is really complicated to assemble. Or at least, it seems to me. First, a diesel engine presses a well so that, from a hose, the water reaches a traveling reel. This reel is “programmed” to very slowly return the water spray through the same hose. I have tried to summarize the process audibly.

[CAT] El procés de rec és realment complicat de muntar. O almenys m’ho sembla a mí. Primer, un motor diesel dona pressió a un pou perquè, d’una manguera brolli aigua a un carret itinerant. Aquest carret està “programat” per fer tornar, a poc a poc, el ruixador d’aigua a través de la mateixa manguera. He intentat resumir el procés de forma sonora.

Lo que escuchan las manzanas

Manzanos en Riumors

[ESP] Unos árboles gigantescos calman la Tramuntana en una zona con manzanos en el Alt Empordà, una comarca que toca con Francia en Girona. Las hojas de estos árboles cambian la energia del viento por la del sonido, que es muy similar al remor de las olas del mar. Los chirridos de los grillos no desaparecen en ningun momento mientras el viento va y viene y el pájaro va cantando de fondo.

[ENG] Gigantic trees calm the Tramuntana in an area with apple trees in the Alt Empordà, a region that touches France in Girona. The leaves of these trees change the energy of the wind for that of sound, which is very similar to the remorse of the waves of the sea. The cries of the crickets do not disappear at any time as the wind comes and goes and the bird is singing in the background.

[CAT] Uns arbres gegantins calmen la Tramuntana en una zona amb pomeres a l’Alt Empordà, una comarca que toca amb França a Girona. Les fulles d’aquests arbres canvien l’energia del vent en moviment per la del so, que és molt similar a la remor de les onades de la mar. Els grinyols dels grills no desapareixen en cap moment mentre el vent va i ve i l’ocell va cantant de fons.

Vacas, río y grillos en un valle

Un valle en la Cerdanya

[ESP] Este sonido no existe. No es real. Normalmente publico los sonidos tal como los grabo y quizá los ecualizo de forma muy sutil. Este sonido no existe porque se compone de tres sonidos diferentes de localizaciones de la comarca de La Cerdanya. De fondo y queriendo enmarcar el sonido se escuchan los grillos y un rumor grave de un arroyo que está a unos 30 metros. También acompaño el agua con un riachuelo a primer plano y de fondo los cencerros de las vacas. Grillos, vacas y agua, los sonidos que, para mí, te transportan a un valle.

[ENG] This sound does not exist. It’s not real. I usually post the sounds as I record them and perhaps equalize them very subtly. This sound does not exist because it is made up of three different sounds from locations in the La Cerdanya region. In the background and wanting to frame the sound, you can hear the crickets and a low noise from a stream that is about 30 meters away. I also accompany the water with a stream in the foreground and in the background the cow bells. Crickets, cows and water, the sounds that, for me, transport you to a valley.

[CAT] Aquest so no existeix. No és real. Normalment publico els sons tal i com els enregistro i potser els equilitzo de forma molt sutil. Aquest so no existeix perquè està creat amb tres sons diferents de localitzacions de la comarca de La Cerdanya. De fons i volent enmarcar el so s’escolten uns grills i una remor greu de un rierol a primer pla i de fons les esquelles de les vaques. Grills, vaques i aigua, els sons que, per a mí, et transporten a una vall.

Las campanas de Sant Mori

Las campanas de Sant Mori de la iglesia de Sant Maurici

[ESP] Hace unos años en la población de Sant Mori el sonido de las campanas de su iglesia Sant Maurici llegaron a los tribunales. Las campanas finalmente tuvieron que dejar de tocar por la noche ya que el amo de un hotel denunció el hecho que sus clientes no pudieran dormir por la noche. Se abrió el debate del patrimonio sonoro de las campanas y los intereses turísticos. No es la primera vez que pasó ni seguramente la última. Durante el dia, las campanas de la iglesia suenan de esta manera.

[ENG] A few years ago in the town of Sant Mori the sound of the bells of its Sant Maurici church reached the courts. The bells finally had to stop ringing at night as the owner of a hotel denounced the fact that his clients could not sleep at night. The debate on the sound heritage of the bells and tourist interests was opened. It is not the first time that it happened nor surely the last. During the day, church bells ring this way.

[CAT] Fa uns anys a la població de Sant Mori el so de les campanes de la seva església Sant Maurici van arribar als tribunals. Les campanes finalment van haver de deixar de tocar a la nit ja que l’amo d’un hotel va denunciar el fet que els seus clients no poguessin dormir. Es va obrir el debat del patrimoni sonor de les campanes i els interessos turístics. No és la primera vegada que va passar ni segurament l’última. Durant el dia, les campanes de l’església sonen d’aquesta manera.

Tormenta lejana

[ESP] Escuché un trueno lejano y me dispuse a caminar hacia su dirección. En ese justo momento las campanas repicaban mientras la tórtolas zureaban repetidamente. El sonido de las sandalias con las piedras del camino se mezcló repentinamente con el trueno que estaba buscando. Primero uno y después otro mucho más largo y contundente. De esos truenos que no se acaban y que con su reverberación demuestran como es de grande la distancia. Cuando los truenos suenan y no traen lluvia siempre pienso la suerte de esas tierras mojadas. En mi [espacio sonante] hay más truenos y lluvias.

[ENG] I heard distant thunder and started to walk towards him. At that very moment the bells were ringing while the turtledoves repeatedly rattled. The sound of the sandals with the stones of the road suddenly mixed with the thunder that he was looking for. First one and then another much longer and more forceful. Of those thunder that don’t end and that with their reverberation demonstrate how great the distance is. When thunder sounds and does not bring rain I always think about the fate of those wet lands. In my [espacio sonante] there is more thunder and rain.

[CAT] Vaig escoltar un tro llunyà i em vaig disposar a caminar cap a la seva direcció. En aquell just moment les campanes repicaven mentre la tórtores parrupaven repetidament. El so de les sandàlies amb les pedres del camí es va barrejar sobtadament amb el tro que estava buscant. Primer un i després un altre molt més llarg i contundent. D’aquests trons que no s’acaben i que amb la seva reverberació demostren com és de gran la distància. Quan els trons sonen i no porten pluja sempre penso la sort d’aquelles terres mullades. En el meu [espai sonant] hi ha més trons i pluges.

Gaviotas en Vaxholm

El sonido de las Gaviotas en Vaxholm

[ESP] Vaxholm se encuentra en una de las múltiples islas del archipiélago de Estocolmo y hace unos años ya publiqué el sonido de un ferry tirado por un cable metálico. Antes de subir a este curioso artefacto, dimos un paseo por este pueblo y nos sentamos en un banco de una de sus pocas plazas. El sonido de las gaviotas crea, mejor que nunca, la sensación que estamos en un pueblo de pescadores. Además, en la parte final del sonido escucharemos la campana que marca la una del mediodía. Este sonido no sale de las campanas de ninguna iglesia, sinó que lo hace desde el edificio de información turística.

[ENG] Vaxholm is located on one of the multiple islands of the Stockholm archipelago and a few years ago I already published the sound of a ferry pulled by a wire rope. Before going up to this curious artifact, we took a walk through this town and sat on a bench in one of its few places. The sound of seagulls creates, better than ever, the feeling that we are in a fishing village. In addition, in the final part of the sound we will hear the bell that marks the one at noon. This sound doesn’t leave the bells of any church, but it does so from the tourist information building.

[CAT] Vaxholm es troba en una de les múltiples illes de l’arxipèlag d’Estocolm i fa uns anys ja vaig publicar el so d’un ferri tirat per un cable metàl·lic. Abans de pujar a aquest curiós artefacte, vam fer una passejada per aquest poble i ens vam asseure en un banc d’una de les seves poques places. El so de les gavines crea, millor que mai, la sensació que estem en un poble de pescadors. A més, en la part final del so escoltarem la campana que marca la una del migdia. Aquest so no surt de les campanes de cap església, sinó que ho fa des de l’edifici d’informació turística.

Rio al lado de casa

Róo en Garðabær

[ESP] Una de las sensaciones que te llevas cuando estás en Islandia es que hay agua. En forma de ríos, de lagos, de mares, de cascadas o de bañeras de agua caliente. Es un país rico en agua y se nota cuando cerca de las casas de una ciudad satélite de Reikiavik y que se llama Garðabær te encuentras un río. Los límites de las ciudades que yo conozco se confunden con la siguiente ciudad, pero en Islandia el final de la ciudad acaba con la entrada, sin complejos, de la naturaleza.

[ENG] One of the feelings you get when you’re in Iceland is that there is water. In the form of rivers, lakes, seas, waterfalls or hot tubs. It is a country rich in water and it shows when near the houses of a satellite city of Reykjavik and called Garðabær you find a river. The limits of the cities that I know are confused with the following city, but in Iceland the end of the city ends with the entrance, without complexes, of nature.

[CAT] Una de les sensacions que et portes quan estàs a Islàndia és que hi ha aigua. En forma de rius, de llacs, de mars, de cascades o de banyeres d’aigua calenta. És un país ric en aigua i es nota quan prop de les cases d’una ciutat satèl·lit de Reykjavík i que es diu Garðabær et trobes un riu. Els límits de les ciutats que jo conec es confonen amb la següent ciutat, però a Islàndia el final de la ciutat acaba amb l’entrada, sense complexos, de la natura.

« Entradas Anteriores