Archivos en la Categoría: transporte

El telecabina de La Molina

El telecabina en la estació de La Molina

[ESP] En la estación de esquí de La Molina se encuentra La Tosa d’Alp como su punto más alto y se puede llegar con la ayuda de unos telecabinas cerrados. Estos se pueden utilizar todo el año y no solo en invierno. De hecho, el sonido de hoy es de finales de julio y se puede escuchar el sonido sordo de la cabina, el viento y el roce del remonte con las pilonas. En la parte final, una vez la puerta se abre, se escuchan los mecanismos que permiten que el teleférico funcione correctamente.

[ENG] In the ski resort of La Molina is La Tosa d’Alp as its highest point and can be reached with the help of closed cable cars. These can be used year-round and not only in winter. In fact, today’s sound is from the end of July and you can hear the dull sound of the cabin, the wind and the rubbing of the ski lift with the bollards. In the final part, once the door opens, the mechanisms that allow the cable car to function properly are heard.

[CAT] A l’estació d’esquí de La Molina es troba La Tosa d’Alp com el seu punt més alt i es pot arribar amb l’ajuda d’uns telecabines tancats. Aquests es poden utilitzar tot l’any i no només a l’hivern. De fet, el so d’avui és de finals de juliol i es pot escoltar el so sord de la cabina, el vent i el frec del remuntador amb les pilones. A la part final, un cop la porta s’obre, s’escolten els mecanismes que permeten que el telefèric funcioni correctament.

Los semáforos en Brujas

[ESP] Buena parte de los semáforos de Europa suenan para las personas con problemas de visión y en cada país lo hacen de formas diferentes. Cuando estamos de viaje y lo escuchamos por primera vez nos sorprende y yo aprovecho para grabar este sonido que forma parte del paisaje único de una ciudad. El sonido en cuestión, curiosamente, es mecánico y me parece mucho más natural que los “beeps” que por ejemplo suenan en Barcelona. Añadir que, en este caso, los semáforos siempre suenan cuando se ponen en verde para el peatón, es decir, nadie los activa sinó que siempre lo están.

[ENG] A good part of European traffic lights sound for people with vision problems and in each country they do it in different ways. When we are traveling and listening to it for the first time, it surprises us and I take the opportunity to record this sound that is part of the unique landscape of a city. The sound in question, curiously, is mechanical and seems much more natural to me than the “beeps” that, for example, sound in Barcelona. Add that, in this case, the traffic lights always sound when they turn green for the pedestrian, that is, nobody activates them but they always are.

[CAT] Bona part dels semàfors d’Europa sonen per a les persones amb problemes de visió i en cada país ho fan de formes diferents. Quan estem de viatge i l’escoltem per primera vegada ens sorprèn i jo aprofito per gravar aquest so que forma part del paisatge únic d’una ciutat. El so en qüestió, curiosament, és mecànic i em sembla molt més natural que els “beeps” que per exemple sonen a Barcelona. En aquest cas, els semàfors sempre sonen quan es posen en verd per al vianant, és a dir, ningú els activa sinó que sempre ho estan.

Organillo en Gante

Gante

[ESP] De camino al Castillo de los Condes de Gante hay una plaza que es una intersección de calles donde pasan coches, personas y tranvías. Me encantó encontrar un organillero en medio del jolgorio que iba poniendo rodillos con diferentes canciones. De hecho los rodillos no eran tales, ya que el organillo funcionaba con unas cartulinas rectangulares que tenían los agujeros dispuestos para que las púas hagan su trabajo percutor.

[ENG] On the way to the Castle of the Counts of Ghent there is a square that is an intersection of streets where cars, people and trams pass. I loved finding a street organ in the middle of the revelry who was putting rollers with different songs. In fact the rollers were not such, since the organ was working with rectangular cards that had the holes arranged for the barbs to do their firing work.

[CAT] De camí al Castell del Comptes de Gant hi ha una plaça que és una intersecció de carrers on passen cotxes, persones i tramvies. Em va encantar trobar un home de l’orgue que enmig de la gresca anava posant rodets amb diferents cançons. De fet, els rodets no eren tals, ja que l’orgue funcionava amb unes cartolines rectangulars que tenien els forats disposats perquè les púes facin el seu treball percutor.

Cruce en el centro de Estocolmo

Tegelbacken, foto by ankara

[ESP] En el centro de Estocolmo hay un cruce enorme de coches, trenes, peatones y bicicletas. Sentado en una parada de bus me dispuse a grabar el ambiente sonoro donde se escuchan ambulancias, las ruedas mojadas de los coches, los trenes en el fondo tocando el río y transeúntes.

[ENG] In the center of Stockholm there is a huge crossing of cars, trains, pedestrians and bicycles. Sitting at a bus stop I set out to record the sound environment where ambulances are heard, the wet wheels of cars, the trains in the background touching the river and passersby.

[CAT] Al centre d’Estocolm hi ha un encreuament enorme de cotxes, trens, persones i bicicletes. Assegut en una parada d’autobús em vaig disposar a enregistrar l’ambient sonor on s’escolten ambulàncies, les rodes mullades dels cotxes, els trens de fons tocant el riu i vianants.

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

Último tren en Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal

[ESP] La estación central de Amberes es enorme, preciosa y una visita obligada si viajamos a esta importante ciudad de Bélgica. La reverberación de los espacios cerrados de las grandes estaciones de tren son muy especiales pero esta se lleva la palma en unos cuantos aspectos que se pueden escuchar en esta grabación binaural. En un primer momento podemos escuchar la voz de megafonia que a mi personalmente me sorprende en un detalle: la claridad en un espacio tan inmenso. La sonorización era excelente desde todos los rincones. Un detalle importante para todos los usuarios, pero sobre todo para las personas ciegas. Más adelante el conductor del tren, que está apunto de salir, avisa acústicamente y cierra las puertas. En la parte final podemos escuchar la salida y sobretodo el sonido que las ruedas hacen al rozar con las vías cuando el tren ya está muy lejos.

[ENG] Antwerp Central Station is huge, beautiful and a must see if we travel to this important city in Belgium. The reverberation of the enclosed spaces of the great train stations are very special but this is wonderful in a few aspects that can be heard in this binaural recording. At first we can hear the public address voice that personally surprises me in one detail: clarity in such an immense space. The sound was excellent from every corner. An important detail for all users, but especially for blind people. Later the train driver, who is about to leave, acoustically warns and closes the doors. In the final part we can listen to the exit and especially the sound that the wheels make when touching the tracks when the train is already far away.

[CAT] L’estació central d’Anvers és enorme, preciosa i una visita obligada si viatgem a aquesta important ciutat de Bèlgica. La reverberació dels espais tancats de les grans estacions de tren són molt especials però aquesta s’emporta la palma en uns quants aspectes que es poden escoltar en aquest enregistrament binaural. En un primer moment podem escoltar la veu de megafonia que a mi personalment em sorprèn en un detall: la claredat en un espai tan immens. La sonorització era excel·lent des de tots els racons. Un detall important per a tots els usuaris, però sobretot per a les persones cegues. Més endavant el conductor del tren, que està a punt de sortir, avisa acústicament i tanca les portes. A la part final podem escoltar la sortida i sobretot el so que les rodes fan en fregar amb les vies quan el tren ja està molt lluny.

El medidor de pesos de Marrakesh

[ESP] En las estrechas calles de Marrakesh se pueden escuchar muchas cosas en pocos minutos. En una zona tranquila, lejos del bullicio me he encontrado con este chico ofreciendo un servicio que creo que es el de medidor ya que iba con un medidor de peso en la mano. Además escuchamos a un carro tirado por un burro y alguna que otra motocicleta.

[ENG] In the narrow streets of Marrakesh you can hear many things in a few minutes. In a quiet area, far from the center I have met this guy offering a service that I think is that of a weigher since he was going with a weight meter in his hand. We also listen to a car pulled by a donkey and the occasional motorcycle.

[CAT] En els carrers estrets de Marrkesh es poden escoltar moltes coses en molts pocs minuts. En una zona tranquila, lluny del centre m’he trobat aquest noi oferint un servei que crec que és el de mesurador de pes ja que anava amb una balança a la mà. També es pot escoltar un carro tirat d’un burro i alguna motocicleta.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »