Archivos en la Categoría: ciudad

Cañonazos en Estocolmo

Calle Strandvägen en Estocolmo. Foto Wikipedia

[ESP] Paseando hace unos años por Estocolmo y en una de sus calles más populares, la Strandvägen, empecé a escuchar cañonazos que creo que venían del Palacio Real de la ciudad. Los ecos de las salvas rebotaban a ambos lados de la ribera del rio gracias a sus enormes edificios. Un efecto único en este lado de la ciudad. Ahora estaba repasando los sonidos grabados en Suecia y en este blog son unos cuantos que se pueden escuchar.

[ENG] Walking a few years ago through Stockholm and in one of its most popular streets, Strandvägen, I began to hear cannon shots that I think were coming from the Royal Palace. The echoes of the salvoes bounced on both sides of the river bank thanks to its huge buildings. A unique effect on this side of the city. Now I was reviewing the sounds recorded in Sweden and in this blog there are a few that can be heard.

[CAT] Passejant fa uns anys per Estocolm i en una dels seus carrers més populars, Strandvägen, vaig començar a escoltar canonades que crec que venien del Palau Reial de la ciutat. Els ecos de les salves rebotaven a ambdós costats de la ribera del riu gràcies als seus enormes edificis. Un efecte únic en aquest costat de la ciutat. Ara estava repassant els sons enregistrats a Suècia i en aquest blog són uns quants els que es poden escoltar.

Subasta cantada en la lonja de pescado

[ESP] A mediados de los años noventa un amigo grabó este sonido de la Lonja de pescadores de Badalona. La verdad es que no sé exactamente donde la hizo pero lo que está claro es que era una subasta de pescado cantada y nada informatizada. Estoy intentado averiguar más al respecto. A mi personalmente las subastas me apasionan. Son unos momentos llenos de tensión donde todo el mundo tiene que reaccionar de forma rápida. Puedes escuchar algunos ejemplos más justo aquí.

[ENG] In the mid-nineties a friend recorded this sound from the Badalona Fishermen’s Market. The truth is that I do not know exactly where he did it but what is clear is that it was a sung fish auction and nothing computerized. I am trying to find out more about it. I personally am passionate about auctions. They are moments full of tension where everyone has to react quickly. You can hear some more examples right here.

[CAT] A mitjans dels anys noranta un amic va gravar aquest so de la Llotja de Pescadors de Badalona. La veritat és que no sé exactament on la va fer però el que està clar és que era una subhasta de peix cantada i res informatitzada. Estic intentat esbrinar més a l’respecte. A mi personalment les subhastes m’apassionen. Són uns moments plens de tensió on tothom ha de reaccionar de forma ràpida. Pots escoltar alguns exemples més just aquí.

Los Pajareros de La Rambla

[ESP] A mediados de los años noventa me puse a grabar la zona de La Rambla de Barcelona donde habían los pajareros. Eran paradas fijas donde vendían animales vivos y que encontrábamos de lo más normal los que en esa época paseábamos por allí. Ahora hace más de 10 años que fueron prohibidos por el Ayuntamiento de Barcelona después de unas cuantas disputas entre el consistorio y los paradistas. La Rambla estaba muy bien definida por zonas: recuerdo que en la parte de arriba estaban las sillas que alquilabas para sentarte, los limpiabotas, más abajo estaban los quioscos, después los pajareros, más adelante las floristas y tocando a Colón estaban las paradas de manualidades.

[ENG] In the mid-nineties I began to record the area of La Rambla in Barcelona where there were the bird watchers. They were fixed stops where they sold live animals and we found the most normal of those who walked there at that time. Now it has been more than 10 years since they were banned by Barcelona City Council after a few disputes between the two. La Rambla was very well defined by zones: I remember that at the top were the chairs that you rented to sit, the shoe shine, further down were the kiosks, then the birdwatchers, later the florists and touching Colón were the craft stalls.

[CAT] A mitjans dels anys noranta em vaig posar a gravar la zona de la Rambla de Barcelona on havien els ocellaires. Eren parades fixes on venien animals vius i que trobàvem d’allò més normal els que en aquesta època passejàvem per allà. Ara fa més de 10 anys que van ser prohibits per l’Ajuntament de Barcelona després d’unes quantes disputes entre els dos. La Rambla estava molt ben definida per zones: recordo que a la part de dalt hi havia les cadires que alquilabas per seure, els enllustradors, més avall hi havia els quioscos, després els ocellaires, més endavant les floristes i tocant a Colom havia les parades de manualitats .

Mellah, la antigua población judia de marrakesh

Restaurante en Mellah

[ESP] En lo alto de una terraza de un restaurante en el barrio Mellah, uno se puede uno hacer una idea del ambiente de la zona. Ésta, al contrario que otras de la ciudad de Marrakesh, es un poco más pausada ya que justo lo que se oye es el ambiente de una plaza en el centro de la antigua población judía de la ciudad. Después del rezo y con un pájaro omnipresente, se van sucediendo las motocicletas, sus frenos, las voces de los vendedores y los cláxones.

[ENG] At the top of a terrace of a restaurant in the Mellah neighborhood, one can get an idea of the atmosphere of the area. This, unlike others in the city of Marrakesh, is a little slower because just what you hear is the atmosphere of a square in the center of the ancient Jewish population of the city. After the prayer and with a ubiquitous bird, the motorcycles, their brakes, the voices of the vendors and the horns follow one another.

[CAT] A la part alta de una terrassa d’un restaurant en el barri de Mellah, un es pot fer una idea de l’ambient de la zona. Aquesta, al contrari que d’altres e la ciutat de Marrakesh, és una mica més pausada ja que just el que s’escolta és l’ambient sonor d’una plaça al centre de l’antiga població jueva de la ciutat. Després de la pregària i amb un ocell omnipresent, es van escoltant les motocicletes, els seus frens, les veus dels venedors i els clàxons.

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Plaça reial, plaza real

La Font de les Tres Gràcies a la Plaça Reial, Barcelona

[ESP] Barcelona se siente diferente durante la pandemia y también suena de otra forma. Más hueca. La plaza Real es una de las zonas más transitadas de la ciudad, pero ahora, un viernes de verano por la tarde, deja sentir tranquilamente la Fuente de las Tres Gracias. Las personas mayores con bastón dejan el “clic, clic, clic” y los odiosos patinetes eléctricos dejan su rumor de alta frecuencia a toda velocidad mientras las voces reverberan en este espacio cuadrado.

[ENG] Barcelona feels different during the pandemic and it sounds different too. More hollow. The Plaza Real is one of the busiest areas of the city, but now, on a summer Friday afternoon, the Fountain of the Three Graces can be felt quietly. Older people with a cane leave the “click, click, click” and obnoxious electric scooters leave their high frequency rumble at full speed as voices reverberate in this square space.

[CAT] Barcelona se sent diferent durant la pandèmia i també sona d’una altra forma. Més buida. La Plaça Reial és una de les zones més transitades de la ciutat, però ara, un divendres d’estiu per la tarda, deixa escoltar tranquil·lament la Font de les Tres Gràcies. Les persones grans amb bastó deixen el seu “clic, clic, clic” i els odioso patinets elèctrics deixen la seva remor d’alta freqüència a tota velocitat mentre les veus reverberen en aquest espai quadrat.

La azotea de marrakesh

[ESP] Subir a las azoteas de Marrakesh y contemplar la tranquilidad a esa altura es descubrir una de las mejores postales sonoras de la ciudad. Parece totalmente imposible encontrar este silencio cuando un poco más abajo los gritos, las motos y el ambiente caótico protagonizan el paisaje sonoro. En este caso, cuando no hay rezos por los altavoces, entran otros protagonistas como los pájaros, los gallos, algun martillazo o sirenas de ambulancias a lo lejos. No hay voces y es que al mediodía, el calor lleva la actividad humana a las sombras de las estrechas calles.

[ENG] Going up to the rooftops of Marrakesh and contemplating the tranquility at that point is to discover one of the best sound postcards in the city. It seems totally impossible to find this silence when a little below the screaming, the motorcycles and the chaotic atmosphere star in the soundscape. In this case, when there are no prayers for the speakers, other protagonists enter such as the birds, the roosters, some hammer blow or ambulance sirens in the distance. There are no voices and it is that at noon, the heat takes human activity to the shadows of the narrow streets.

[CAT] Pujar als terrats de Marràqueix i contemplar la tranquil·litat a aquesta altura és descobrir una de les millors postals sonores de la ciutat. Sembla totalment impossible trobar aquest silenci quan una mica més avall els crits, les motos i l’ambient caòtic protagonitzen el paisatge sonor. En aquest cas, quan no hi ha pregàries pels altaveus, entren altres protagonistes com els ocells, els galls, algun cop de martell o sirenes d’ambulàncies a la llunyania. No hi ha veus i és que al migdia, la calor porta l’activitat humana a les ombres dels estrets carrers.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

« Entradas Anteriores