Archivos en la Categoría: ciudad

Barco en los canales de Amsterdam

Barco en los canales de Amsterdam

[ESP] Hace unos años fuimos de viaje con la família a Amsterdam. Teníamos claro que queríamos alquilar una barca para navegar por los canales de la ciudad y conocerla desde una bonita perspectiva. Fue una sorpresa para nosotros comprobar que la barca era eléctrica y aproveché para grabar sonoramente el paseo. Puse 3 micros diferentes. Uno de ellos, para grabar el ambiente (primeros 30 segundos), un segundo era un hidrófono que estaba en la popa (del segundo 30 al minuto) y un micrófono de contacto que enganché en la quilla metálica (a partir del minuto).

[ENG] A few years ago we went on a trip with the family to Amsterdam. We were clear that we wanted to rent a boat to navigate the canals of the city and get to know it from a beautiful perspective. It was a surprise for us to verify that the boat was electric and I took the opportunity to soundly record the ride. I put 3 different micros. One of them, to record the environment (first 30 seconds), a second was a hydrophone that was on the stern (from the second 30 to minute) and a contact microphone that I hooked on the metal keel (from the minute).

[CAT] Fa uns anys vam anar de viatge amb la família a Amsterdam. Teníem clar que volíem llogar una barca per navegar pels canals de la ciutat i conèixer-la des d’una bonica perspectiva. Va ser una sorpresa per a nosaltres comprovar que la barca era elèctrica i vaig aprofitar per gravar sonorament el passeig. Vaig posar 3 micros diferents. Un d’ells, per gravar l’ambient (primers 30 segons), un segon era un hidròfon que era a la popa (del segon 30 al minut) i un micròfon de contacte que vaig enganxar a la quilla metàl·lica (a partir de el minut).

Rio al lado de casa

Róo en Garðabær

[ESP] Una de las sensaciones que te llevas cuando estás en Islandia es que hay agua. En forma de ríos, de lagos, de mares, de cascadas o de bañeras de agua caliente. Es un país rico en agua y se nota cuando cerca de las casas de una ciudad satélite de Reikiavik y que se llama Garðabær te encuentras un río. Los límites de las ciudades que yo conozco se confunden con la siguiente ciudad, pero en Islandia el final de la ciudad acaba con la entrada, sin complejos, de la naturaleza.

[ENG] One of the feelings you get when you’re in Iceland is that there is water. In the form of rivers, lakes, seas, waterfalls or hot tubs. It is a country rich in water and it shows when near the houses of a satellite city of Reykjavik and called Garðabær you find a river. The limits of the cities that I know are confused with the following city, but in Iceland the end of the city ends with the entrance, without complexes, of nature.

[CAT] Una de les sensacions que et portes quan estàs a Islàndia és que hi ha aigua. En forma de rius, de llacs, de mars, de cascades o de banyeres d’aigua calenta. És un país ric en aigua i es nota quan prop de les cases d’una ciutat satèl·lit de Reykjavík i que es diu Garðabær et trobes un riu. Els límits de les ciutats que jo conec es confonen amb la següent ciutat, però a Islàndia el final de la ciutat acaba amb l’entrada, sense complexos, de la natura.

La selva en la ciudad

Pájaros en la ciudad

[ESP] Al atardecer y durante un tiempo muy concreto se escuchan unos pájaros en una calle de mi ciudad que cruzo de forma habitual. El sonido me recuerda a una jungla. La verdad es que nunca he estado en una jungla pero lo que si que tengo claro es que la densidad sonora del canto de los pájaros es muy diferente a los que normalmente escuchas en una ciudad. Estoy preguntando a expertos en ornitologia que tipo de pájaro es. Espero en breve poder actualizar esta entrada. En el corte de sonido, de vez en cuando se escucha como caen los frutos del árbol sobre los coches y también podemos escuchar a los coches y las personas caminando y hablando. En un momento dado, cuando la luz ya se ha ido, los pájaros dejan de cantar y, imagino, descansan.

[ENG] At sunset and for a very specific time, some birds are heard on a street in my city that I cross regularly. The sound reminds me of a jungle. The truth is that I have never been in a jungle but what I know is that the sound density of birdsong is very different from what you usually hear in a city. I’m asking ornithology experts what kind of bird it is. I hope to update this post shortly. In the sound cut, from time to time you hear how the fruits of the tree fall on the cars and we can also hear the cars and people walking and talking. At one point, when the light is gone, the birds stop singing and, I imagine, rest.

[CAT] Al capvespre i durant un temps molt concret s’escolten uns ocells en un carrer de la meva ciutat que creuo de forma habitual. El so em recorda a una jungla. La veritat és que mai he estat en una jungla però el que si que tinc clar és que la densitat sonora del cant dels ocells és molt diferent als que normalment escoltes en una ciutat. Estic preguntant a experts en ornitologia quin tipus d’ocell son. Espero en breu poder actualitzar aquesta entrada. En el tall de so, de tant en tant s’escolta com cauen els fruits de l’arbre sobre els cotxes i també podem escoltar els cotxes i les persones caminant i parlant. En un moment donat, quan la llum ja ha marxat, els ocells deixen de cantar i, imagino, descansen.

El último limpiabotas de La Rambla

Víctor Raúl Ramón López fotografiado por J.Sánchez de la Viña en descubriendobcn.

[ESP] Aproximadamente en el año 2005 me senté en uno de los últimos limpiabotas de La Rambla de Barcelona. Su nombre: Víctor Raúl Ramón López, un hombre nacido en Barcelona pero, como se escucha en esta conversación mientra limpiaba mis zapatos, sus padres se lo llevaron a México en plena guerra civil. Más tarde “volví a Barcelona, com más canas, el acento y la música de México”. A través del blog El Tranvía 48, Ricard Fernández Valentí explica la història de este oficio. Allí ha estado donde me he encontrado con la fotografia de J.Sánchez de la Viña de este limpiabotas que me cuenta la diferencia entre el betún y la crema de caballo y porqué el verano es la peor época para su trabajo. De fondo, mientras trabaja, se escuchan autobuses, ambulancias, coches, motos y un montón de gente yendo y viniendo con las maletas a ruedas. Los silencios de Víctor Raúl estan marcados por el esfuerzo que dedicaba a limpiar y cuidar los zapatos teniendo cuidado a no mancharte y utilizando más de un producto para que el resultado final fuera espectacular. Y de fondo, siempre La Rambla.

[ENG] Approximately in 2005 I sat in one of the last shoeshine of La Rambla in Barcelona. His name: Víctor Raúl Ramón López, a man born in Barcelona but, as heard in this conversation while cleaning my shoes, his parents took him to Mexico in the middle of the civil war. Later “I returned to Barcelona, ​​with more gray hair, accent and music.” Through the El Tranvía 48 blog, Ricard Fernández Valentí explains the history of this trade. There it has been where I have found the photograph of J.Sánchez de la Viña of this shoe shine that tells me the difference between bitumen and horse cream and why summer is the worst time for his work. In the background, while working, you hear buses, ambulances, cars, motorcycles and a lot of people coming and going with wheel bags. The silences of Víctor Raúl are marked by the effort that was dedicated to cleaning and taking care of the shoes being careful not to stain and using more than one product so that the final result was spectacular. And in the background, always La Rambla.

[CAT] Aproximadament l’any 2005 em vaig asseure en un dels últims enllustrador de la Rambla de Barcelona. El seu nom: Víctor Raúl Ramón López, un home nascut a Barcelona però, com s’escolta en aquesta conversa mentre netejava les meves sabates, els seus pares se’l van endur a Mèxic en plena guerra civil. Més tard “vaig tornar a Barcelona, ​​amb més cabells blancs, l’accent i la música”. Mitjançant el bloc El Tramvia 48, Ricard Fernández Valentí explica la història d’aquest ofici. Allà ha estat on m’he trobat amb la fotografia de J.Sánchez de la Vinya d’aquest enllustrador que m’explica la diferència entre el betum i la crema de cavall i perquè l’estiu és la pitjor època per al seu treball. De fons, mentre treballa, s’escolten autobusos, ambulàncies, cotxes, motos i un munt de gent anant i venint amb les maletes a rodes. Els silencis de Víctor Raúl estan marcats per l’esforç que dedicava a netejar i cuidar les sabates tenint cura a no tacar i utilitzant més d’un producte perquè el resultat final fos espectacular. I de fons, sempre la Rambla.

Diferencia entre estéreo y binaural

Parc de l’arborètum a Sant Cugat del Vallès

[ESP] Acabo de adquirir un micrófono Zoom H3-VR. La disposición de sus cuatro micrófonos permite que en la post-producción puedas mezclar estas cuatro tomas de sonido de diferentes maneras. Una de las más espectaculares es el surround 5.1 o directamente los 360º sonoros.

Zoom H3-VR

De todos modos hoy quiero traeros las otras dos mezclas que es capaz de dar este micrófono. Si os ponéis los auriculares, podreis distinguir la diferencia del mismo sonido (un helicóptero pasando desde detrás a la derecha hasta delante derecha-centro) en estéreo y en binaural.

Zoom Ambisonics Player

La mezcla se puede hacer desde el software que viene con el micrófono y que se llama Zoom Ambisonics Player donde puedes cambiar las perspectivas en los 360 grados y en horizontal y vertical, tal como si movieras tu cabeza en todas las direcciones posibles. Estoy trabajando en archivos de sonido y vídeo en 360º que espero traeros pronto para que podáis experimentar el sonido en su máxima expresión de libertad.

Para comparar los sonidos, cuando hagas “play” sonará primero la toma estéreo y después la binaural. En el corte también escucharás un grupo de música cantando y es que resulta que en este helicóptero estaban llegando los Reyes Magos y en tierra habían un montón de niños y mucha animación en forma de música.

[ENG] I just purchased a Zoom H3-VR microphone. The arrangement of its four microphones allows that in the post-production you can mix these four sound sockets in different ways. One of the most spectacular is the 5.1 surround or directly the 360º sound. Anyway, today I want to bring you the other two mixes that this microphone is capable of giving. If you put on the headphones, you can distinguish the difference of the same sound (a helicopter passing from behind to the right to front right-center) in stereo and in binaural. The mix can be done from the software that comes with the microphone and is called Zoom Ambisonics Player where you can change the perspectives in 360 degrees and horizontally and vertically, just as if you were moving your head in all possible directions. I am working on 360º sound and video files that I hope to bring you soon so you can experience the sound at its best. To compare the sounds, when you play, the stereo jack will sound first and then the binaural.

[CAT] Acabo d’adquirir un micròfon Zoom H3-VR. La disposició dels seus quatre micròfons permet que en la post-producció puguis barrejar aquestes quatre preses de so de diferents maneres. Una de les més espectaculars és el surround 5.1 o directament els 360º sonors. De totes maneres avui vull portar-vos les altres dues mescles que és capaç de donar aquest micròfon. Si us poseu els auriculars, podreu distingir la diferència de el mateix so (un helicòpter passant des de darrere a la dreta fins davant dreta-centre) en estèreo i en binaural. La barreja es pot fer des del programari que ve amb el micròfon i que es diu Zoom Ambisonics Player on pots canviar les perspectives en els 360 graus i en horitzontal i vertical, tal com si movem el cap en totes les direccions possibles. Estic treballant en arxius de so i vídeo a 360º que espero portar-vos aviat perquè pugueu experimentar el so en la seva màxima expressió. Per comparar els sons, quan facis “play” sonarà primer la presa estèreo i després la binaural.

Mercat de la Boqueria

Mercat de la Boqueria

[ESP] El mercado de la Boqueria se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de Barcelona. Se inauguró en 1840 y curiosamente, en sus inicios estaba al aire libre y justo a la entrada de la ciudad ya que, de esta manera, los vendedores no pagaban el impuesto de entrada. El sonido está grabado desde los puestos del pescado.

[ENG] The Boqueria market has become one of the most important tourist attractions in Barcelona. It opened in 1840 and interestingly, in its beginnings, it was outdoors and right at the entrance of the city. In this way, sellers did not pay the entrance tax. The sound is recorded from the fish stalls.

[CAT] El mercat de la Boqueria s’ha convertit en una de les atraccions turístiques més important de Barcelona. Es va inaugurar l’any 1840 i, curiosament, en els seus inicis estava a l’aire lliure i just a l’entrada de la ciutat. D’aquesta manera, els venedors no pagaven l’impost d’entrada. El so està enregistrat a la zona dels llocs de peix.

Las calles en Esauira

[ESP] Esauira es una ciudad costera que toca el Atlántico. Es una ciudad de pescadores y se escuchan gaviotas fácilmente. Es también una de las ciudades más turísticas de Marruecos y sus calles estan llenas de tiendas de ropa, recuerdos y joyas. Dentro de sus murallas no hay sitio para los coches y esto es una de las características más raras en este país, donde la moto y el coche andan a sus anchas.

[ENG] Essaouira is a coastal city that touches the Atlantic. It is a city of fishermen and seagulls are easily heard. It is also one of the most tourist cities in Morocco and its streets are full of clothing, souvenirs and jewelry stores. Within its walls there is no place for cars and this is one of the rarest features in this country, where the motorcycle and the car run smoothly.

[CAT] Essaouira és una ciutat costanera que toca l’Atlàntic. És una ciutat de pescadors i s’escolten gavines fàcilment. És també una de les ciutats més turístiques del Marroc i els seus carrers estan plens de botigues de roba, records i joies. Dins de les seves muralles no hi ha lloc per als cotxes i això és una de les característiques més rares en aquest país, on la moto i el cotxe es mouen sense problemes.

« Entradas Anteriores