Archivos en la Categoría: ciudad

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Plaça reial, plaza real

La Font de les Tres Gràcies a la Plaça Reial, Barcelona

[ESP] Barcelona se siente diferente durante la pandemia y también suena de otra forma. Más hueca. La plaza Real es una de las zonas más transitadas de la ciudad, pero ahora, un viernes de verano por la tarde, deja sentir tranquilamente la Fuente de las Tres Gracias. Las personas mayores con bastón dejan el “clic, clic, clic” y los odiosos patinetes eléctricos dejan su rumor de alta frecuencia a toda velocidad mientras las voces reverberan en este espacio cuadrado.

[ENG] Barcelona feels different during the pandemic and it sounds different too. More hollow. The Plaza Real is one of the busiest areas of the city, but now, on a summer Friday afternoon, the Fountain of the Three Graces can be felt quietly. Older people with a cane leave the “click, click, click” and obnoxious electric scooters leave their high frequency rumble at full speed as voices reverberate in this square space.

[CAT] Barcelona se sent diferent durant la pandèmia i també sona d’una altra forma. Més buida. La Plaça Reial és una de les zones més transitades de la ciutat, però ara, un divendres d’estiu per la tarda, deixa escoltar tranquil·lament la Font de les Tres Gràcies. Les persones grans amb bastó deixen el seu “clic, clic, clic” i els odioso patinets elèctrics deixen la seva remor d’alta freqüència a tota velocitat mentre les veus reverberen en aquest espai quadrat.

La azotea de marrakesh

[ESP] Subir a las azoteas de Marrakesh y contemplar la tranquilidad a esa altura es descubrir una de las mejores postales sonoras de la ciudad. Parece totalmente imposible encontrar este silencio cuando un poco más abajo los gritos, las motos y el ambiente caótico protagonizan el paisaje sonoro. En este caso, cuando no hay rezos por los altavoces, entran otros protagonistas como los pájaros, los gallos, algun martillazo o sirenas de ambulancias a lo lejos. No hay voces y es que al mediodía, el calor lleva la actividad humana a las sombras de las estrechas calles.

[ENG] Going up to the rooftops of Marrakesh and contemplating the tranquility at that point is to discover one of the best sound postcards in the city. It seems totally impossible to find this silence when a little below the screaming, the motorcycles and the chaotic atmosphere star in the soundscape. In this case, when there are no prayers for the speakers, other protagonists enter such as the birds, the roosters, some hammer blow or ambulance sirens in the distance. There are no voices and it is that at noon, the heat takes human activity to the shadows of the narrow streets.

[CAT] Pujar als terrats de Marràqueix i contemplar la tranquil·litat a aquesta altura és descobrir una de les millors postals sonores de la ciutat. Sembla totalment impossible trobar aquest silenci quan una mica més avall els crits, les motos i l’ambient caòtic protagonitzen el paisatge sonor. En aquest cas, quan no hi ha pregàries pels altaveus, entren altres protagonistes com els ocells, els galls, algun cop de martell o sirenes d’ambulàncies a la llunyania. No hi ha veus i és que al migdia, la calor porta l’activitat humana a les ombres dels estrets carrers.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

Inicio de la fiesta mayor que no será

Fiesta mayor de Sant Cugat

[ESP] Hace unas semanas el ayuntamiento de mi ciudad anunció la cancelación de la fiesta mayor de esta año tal y como la conocíamos hasta ahora. Hace unos cuatro años grabé este momento que es justo el inicio de la fiesta mayor. Muy pronto por la mañana y sin nadie de público en la plaça Octavià se encienda una traca justo en momento del repicar de las campanas del Monasterio donde empieza el cortejo de inicio de la fiesta mayor. El ambiente sonoro está acompañado de los camiones de limpieza.

[ENG] A few weeks ago the city council of my city announced the cancellation of this year’s festival as we have known it until now. About four years ago I recorded this moment that is just the beginning of the festival. Very early in the morning and with no one in the audience at Plaça Octavià, a fireworks light up just at the moment when the bells of the Monastery are ringing, where the procession begins for the main festival. The sound environment is accompanied by cleaning trucks.

[CAT] Fa unes setmanes l’ajuntament de la meva ciutat va anunciar la cancel·lació de la festa major d’aquesta any tal i com la coneixíem fins ara. Fa uns quatre anys vaig gravar aquest moment que és just l’inici de la festa major. Molt aviat al matí i sense ningú de públic a la plaça Octavià s’encen una traca just en moment de el repicar de les campanes del Monestir on comença el seguici d’inici de la festa major. L’ambient sonor està acompanyat dels camions de neteja.

Pájaros en el balcón (y 6)

Pájaros en el balcón

[ESP] En mi ciudad realmente hay muchos tipos de pájaros y estos días he expuesto algunos de los que me ha sido fàcil detectar. Hay muchos más que requieren de mucha más paciencia en la observación y también he aprendido, gracias a los comentarios de los expertos aficionados que escuchan y leen este blog, que por encima de nuestras casas migran unos cuantos por la noche. Acabo con un sonido que me acompaña desde la niñez. El gemido de la tórtola turca es muy parecido a la de las palomas que hay en Barcelona y normalmente se escuchan por la mañana temprano.

[ENG] In my city there are really many types of birds and these days I have exposed some of which it has been easy for me to detect. There are many more that require much more patience in observation and I have also learned, thanks to the comments of the amateur experts who listen to and read this blog, that a few migrate above our houses at night. I end with a sound that has accompanied me since childhood. The moan of the Eurasian collared dove is very similar to that of the pigeons in Barcelona and they are usually heard in the early morning.

[CAT] A la meva ciutat realment hi ha molts tipus d’ocells i aquests dies he exposat alguns dels que m’ha estat fàcil detectar. Hi ha molts més que requereixen de molta més paciència en l’observació i també he après, gràcies als comentaris dels experts aficionats que escolten i llegeixen aquest bloc, que per sobre de les nostres cases migren uns quants a la nit. Acabo amb un so que m’acompanya des de la infantesa. El gemec de la tórtora turca és molt semblant a la dels coloms que hi ha a Barcelona i normalment s’escolten al matí d’hora.

Tórtola turca

Pájaros en el balcón (5)

Pájaros en el balcón

[ESP] En todas la grabaciones anteriores de fondo siempre se escucha el pájaro que hoy suena en primer plano. He de reconocer que no es un animal que me genere simpatía. De todos modos, estos días con un poco más de tiempo para perder mi mirada desde el balcón he visto como juegan, comen y trabajan. Solo les pediría que no gritaran tanto. Es la cotorra monje.

[ENG] In all the previous recordings in the background you can always hear the bird that sounds in the foreground today. I must admit that it isn’t an animal that generates sympathy for me. Anyway, these days with a little more time to lose my gaze from the balcony I have seen how they play, eat and work. I would just ask them not to scream as much. It is the monk parakeet.

[CAT] En tots els enregistraments anteriors de fons sempre s’escolta l’ocell que avui sona en primer pla. He de reconèixer que no és un animal que em generi simpatia. De totes maneres, aquests dies amb una mica més de temps per perdre la meva mirada des del balcó he vist com juguen, mengen i treballen. Només els demanaria que no cridessin tant. És la cotorra de pit gris.

Cotorra monje

Pájaros en el balcón (4)

Pájaros en el balcón

[ESP] El pájaro de hoy me costó poderlo observar visualmente y de todos los que habré publicado hasta el viernes, es la especie que más mes cuesta ver en mi balcón. Es pequeño como el verdecillo pero mucho más escurridizo. La combinación del blanco y el negro de su cabeza es muy identificativo y su canto lo encuentro muy elegante y sencillo a la vez. Es un carbonero común.

[ENG] Today’s bird cost me to be able to observe it visually and of all the ones that I will have published until Friday, it is the species that costs more months to see on my balcony. It is small like the european serin but much more elusive. The combination of black and white on his head is very identifying and I find his singing very elegant and simple at the same time. It is a great tit.

[CAT] L’ocell d’avui em va costar poder-lo observar visualment i de tots els que hauré publicat fins divendres, és l’espècie que més mes costa veure al meu balcó. És petit com el gafarró però molt més esmunyedís. La combinació del blanc i el negre del seu cap és molt identificatiu i el seu cant el trobo molt elegant i senzill alhora. És una mallerenga carbonera.

Carbonero común
« Entradas Anteriores