Archivos en la Categoría: ciudad

Estación de tren de Santa Lucia de Venecia

Estación de tren de Santa Lucia de Venecia

[ESP] Muchos de los turistas que llegan a la ciudad de los canales lo hacen en tren. Es mucho más cómodo, te ahorras los nervios de la entrada en coche y puedes admirar las vistas que se observan desde la ventanilla. La muchedumbre a primera hora de la mañana, cuando los turistas llegan y a última de la tarde, cuando se van es espectacular. El secreto del éxito de la estación de Santa Lucia de Venecia es su ubicación. Justo el primer día que llegué quise escuchar el ambiente sonoro de la estación y me gustó oír atentamente las carretillas que llevaban maletas arriba y abajo.

[ENG] Many of the tourists who arrive in the city of the canals do by train. It’s much more comfortable, you save yourself the nerves of entering the car and you can admire the views that can be seen from the window. The crowds first thing in the morning, when the tourists arrive, and late in the afternoon, when they leave, is spectacular. The secret of the success of the Santa Lucia station in Venice is its location. Just the first day I arrived I wanted to listen to the sound environment of the station and I liked listening carefully to the trolleys carrying suitcases up and down.

[CAT] Molts dels turistes que arriben a la ciutat dels canals ho fan amb tren. És molt més còmode, t’estalvies els nervis de l’entrada amb cotxe i pots admirar les vistes que s’observen des de la finestreta. La munió a primera hora del matí, quan els turistes arriben i a darrera de la tarda, quan se’n van són espectaculars. El secret de l’èxit de l’estació de Santa Lucia de Venècia és la seva ubicació. Just el primer dia que vaig arribar vaig voler escoltar l’ambient sonor de l’estació i em va agradar sentir atentament els carretons que duien maletes amunt i avall.

En bicicleta sobre una tira d’embornals

Bicicleta Brompton i una gravadora de so binaural

[CAT] L’altre dia vaig instal·lar sobre la roda posterior de la meva bicicleta una gravadora que possibilita l’enregistrament de forma binaural i vaig passejar per la meva ciutat. En un carrer silenciós, i que feia baixada, vaig veure que hi havia una fila de desenes d’embornals de ferro i que també hi havia moltes fulles a terra. Com que no hi havia ningú vaig decidir baixar per la filera de ferro i el so resultant m’encanta. M’agrada perquè ressona l’eco d’un edifici que està a pocs metres i m’agrada perquè és un so difícil d’endevinar si no te l’expliquen abans. De tant en tant, s’escolten les fulles seques i sempre s’escolta el mecanisme de la bicicleta.

[ESP] El otro día instalé sobre la rueda trasera de mi bicicleta una grabadora que posibilita la grabación de forma binaural y me paseé por mi ciudad. En una calle silenciosa, y que bajaba, vi que había una fila de decenas de sumideros de hierro y que también había muchas hojas en el suelo. Al no haber nadie decidí bajar por la hilera de hierro y el sonido resultante me encanta. Me gusta porque resuena el eco de un edificio que está a pocos metros y me gusta porque es un sonido difícil de adivinar si no te lo cuentan antes. De vez en cuando se escuchan las hojas secas y siempre se escucha el mecanismo de la bicicleta.

[ENG] The other day I installed a recorder on the rear wheel of my bicycle that allows binaural recording and I walked around my city. In a quiet street, and going down, I saw that there was a row of dozens of iron sinks, and there were also many leaves on the ground. As there was no one, I decided to go down the iron row and I love the resulting sound. I like it because the echo of a building that is a few meters away resounds and I like it because it is a difficult sound to guess if they don’t tell you beforehand. From time to time the dry leaves are heard and the mechanism of the bicycle is always heard.

El sonido del helicóptero

Helicóptero

[ESP] En Barcelona hay un servicio que te ofrece un corto viaje en helicóptero para sobrevolar la ciudad. A vista de pájaro puedes ver el campo del Barça, la Sagrada Família o ver de cerca la montaña de Montjuic. El sonido del helicóptero es potente y ensordecedor. La turbina, que hace girar las aspas, predomina totalmente tanto si lo escuchas desde fuera como desde dentro. Los dos sonidos son, por cierto, totalmente diferentes. En el exterior las aspas generan un sonido que varia por la distancia, la velocidad o hasta por el viento. En cambio desde dentro y en el momento que se cierran las puertas, el sonido del helicóptero se convierte en un concierto de música drone. El montaje quiere representar un resumen de la escucha desde diferentes perspectivas. Buen viaje.

[ENG] In Barcelona there is a service that offers you a short helicopter ride to fly over the city. From a bird’s eye view you can see the Barça field, the Sagrada Família or see the Montjuic mountain up close. The sound of the helicopter is powerful and deafening. The turbine, which turns the blades, totally dominates whether you hear it from outside or inside. The two sounds are, by the way, totally different. Outside, the blades generate a sound that varies by distance, speed, or even by the wind. Instead, from inside and at the moment the doors are closed, the sound of the helicopter becomes a concert of drone music. The montage wants to represent a summary of listening from different perspectives. Good trip

{CAT] A Barcelona hi ha un servei que ofereix un curt viatge en helicòpter per sobrevolar la ciutat. A vista d’ocell es pot veure el camp del Barça, la Sagrada Família o veure de prop la muntanya de Montjuïc. El so de l’helicòpter és potent i ensordidor. La turbina, que fa girar les aspes, predomina totalment tant si ho escoltes des de fora com des de dins. Els dos sons són, per cert, totalment diferents. A l’exterior les aspes generen un so que varia per la distància, la velocitat o fins i tot pel vent. En canvi des de dins i quan es tanquen les portes el so de l’helicòpter, es converteix en un concert de música drone. El muntatge vol representar un resum de l’escolta des de diferents perspectives. Bon viatge.

FGC, Plaça Molina amb avís de mascareta

[CAT] La línia de l’Avinguda Tibidabo dels Ferrocarrils m’agrada. Amaga un encant que em recorda quan era petit i els agafava. Els passadissos estrets i el seu estat net em fan la curta estada agradable sempre que hi soc. El moment sonor és d’un temps de pandèmia amb el missatge de fons que es va repetint.

Us recordem que cal dur ben posada la mascareta a l’interior dels nostres trens i us recomanem fer-les servir a les estacions i andanes. Gràcies.

Al cap d’una estona un tren direcció Av. Tibidabo fa la seva entrada a l’estació, s’atura i obre les portes. Un ritme sonor que es repeteix contínuament i que no per això deixa de ser interessant.

[ESP] La línea de la Avenida Tibidabo de los Ferrocarrils me gusta. Oculta un encanto que me recuerda cuando era pequeño y los cogía. Los pasillos estrechos y su estado limpio hacen la corta estancia agradable siempre que estoy allí. El momento sonoro es de un tiempo de pandemia con el mensaje de fondo que se repite.

Le recordamos que hay que llevar bien puesta la mascarilla en el interior de nuestros trenes y le recomendamos utilizarlos en las estaciones y andenes. Gracias.

Al cabo de un tiempo un tren dirección Av. Tibidabo hace su entrada a la estación, se detiene y abre sus puertas. Un ritmo sonoro que se repite continuamente y que no por eso deja de ser interesante.

[ENG] I like the line of Avinguda Tibidabo dels Ferrocarrils. It hides a charm that reminds me of when I was a kid and used to pick them up. The narrow corridors and its clean condition make the short stay pleasant whenever I am there. The sound moment is from a time of pandemic with the message being repeated.

We remind you that you must wear the mask properly inside our trains and we recommend that you use them in the stations and platforms. Thanks.

After a while a train heading to Av. Tibidabo enters the station, stops and opens the doors. A sound rhythm that repeats continuously and that does not stop being interesting.

Fonts de Barcelona, font gòtica de l’antic Hospital de la Santa Creu (2)

Font gòtica de l’antic Hospital de la Santa Creu

[CAT] Avui escolto una font gòtica que es va instal·lar en la restauració de l’antic Hospital de la Santa Creu i que ara acull la Biblioteca de Catalunya o l’Institut d’Estudis Catalans. Les fonts gòtiques son de pedra i ornamentalment no son espectaculars, però a mi personalment m’agrada aquest antic minimalisme. El fons de la font està fet de ceràmica i està al mig dels Jardins de Rubió i Lluch que, desgraciadament a certes hores de la nit, no és gaire segur transitar-los. La sonoritat és tranquil·la i d’un únic brollador artificial. És ben curiós adornar-se’n que és una font important pels ocells, ja que coloms i pardals no paren d’apropar-se a beure la seva aigua. Vaig crear una pestanya en aquest lloc on apareixen tots els sons que aniré enregistrant de fonts i brolladors de la ciutat de Barcelona.

[ESP] Hoy escucho una fuente gótica que se instaló en la restauración del antiguo Hospital de la Santa Creu y que ahora acoge la Biblioteca de Catalunya o el Institut d’Estudis Catalans. Las fuentes góticas son de piedra y ornamentalmente no son espectaculares, pero personalmente me gusta este antiguo minimalismo. El fondo de la fuente está hecho de cerámica y está en medio de los Jardines de Rubió y Lluch que, desgraciadamente a ciertas horas de la noche, no es seguro transitarlos. La sonoridad es tranquila y de un único manantial artificial. Es curioso darse cuenta que es una fuente importante para los pájaros, ya que palomas y gorriones no paran de acercarse a beber su agua. Creé una pestaña en este sitio donde aparecen todos los sonidos que iré grabando de fuentes y manantiales de la ciudad de Barcelona.

[ENG] Today I listen to a gothic fountain that was installed in the restoration of the old Hospital de la Santa Creu and which now houses the Library of Catalonia or the Institute of Catalan Studies. The Gothic fountains are made of stone and ornamentally they are not spectacular, but I personally like this ancient minimalism. The bottom of the fountain is made of ceramic and is in the middle of the Rubió and Lluch Gardens which, unfortunately, at certain times of the night, are not very safe to walk through. The sound is quiet and from a single artificial fountain. It is very curious to adorn yourself with it, which is an important source for birds, since pigeons and sparrows keep coming to drink its water. I created a tab on this site where all the sounds that I will be recording from sources and fountains in the city of Barcelona appear.

El tranvía de Milano

El tranvía de Milano

[ESP] Si en una ciudad he tenido la sensación que los tranvías iban a toda velocidad, ha sido en Milán. Qué auténtica barbaridad verlos pasar y preocuparte por si descarrilan en la siguiente curva. Reconozco que tengo una visión un poco nostálgica de los tranvías. Me gustan cuando puedes subir a ellos y observar tranquilamente todo el exterior y los detalles del interior. Pero en Milán es imposible. No lo critico. Únicamente explico lo que veo y lo que oigo. En este momento sonoro se puede escuchar un primer tranvía más antiguo y otro segundo un poco más moderno. Otra de las curiosidades del sonido es como, poco a poco, los coches eléctricos y también las bicicletas van tomando las grandes ciudades dejando atrás los motores de explosión y dejando escuchar la rozadura de los neumáticos en los adoquines. Por cierto, que bonitos que son los adoquines en las ciudades y que pena que en una ciudad como Barcelona hayan desaparecido. Tengo unos cuantos tranvías en el mi [espaciosonante].

[ENG] If in a city I have had the feeling that the trams were going at full speed, it has been in Milan. What a real awful thing to watch them go by and worry about them going off the rails around the next corner. I admit that I have a slightly nostalgic view of trams. I like it when you can climb on them and calmly observe all the exterior and interior details. But in Milan it is impossible. I do not criticize it. I only explain what I see and what I hear. At this sound moment you can hear a first older tram and a second a little more modern. Another of the curiosities of sound is how, little by little, electric cars and also bicycles are taking over the big cities, leaving behind internal combustion engines and allowing the scraping of tires on cobblestones to be heard. By the way, how beautiful are the cobblestones in the cities and what a pity that in a city like Barcelona they have disappeared. I have a few streetcars in my [espaciosonante].

[CAT] Si en una ciutat he tingut la sensació que els tramvies anaven a tota velocitat, ha estat a Milà. Quina autèntica barbaritat veure’ls passar i preocupar-te per si descarrilen al següent revolt. Reconec que tinc una visió una mica nostàlgica dels tramvies. M’agraden quan hi pots pujar i observar tranquil·lament tot l’exterior i els detalls de l’interior. Però a Milà és impossible. No ho critico. Únicament explico el que veig i el que sento. En aquest moment sonor es pot escoltar un primer tramvia més antic i un altre segon una mica més modern. Una altra de les curiositats del so és com, a poc a poc, els cotxes elèctrics i també les bicicletes van prenent les grans ciutats deixant enrere els motors d’explosió i deixant escoltar el frec dels pneumàtics a les llambordes. Per cert, que bonics que són les llambordes a les ciutats i quina pena que en una ciutat com Barcelona hagin desaparegut. Tinc uns quants tramvies al meu [espaisonant].

Intercanvi de cromos al Mercat de Sant Antoni

[CAT] A inicis del segle XXI vaig enregistrar el murmuri sonor que generen els voltants del Mercat de Sant Antoni els diumenges. Concretament, ara la zona ara està al carrer Urgell. D’ençà que soc petit, i com que vivia al costat, recordo que sempre hi ha hagut persones interessades a fer-ho i sempre han tingut el seu lloc físic de trobada. Hi podem trobar pares i mares amb nens i nenes que volen acabar el seu àlbum i venedors més professionals que porten a sobre el cromo més cobejat. És curiós que la diferència entre les dues gravacions és de més de 20 anys i encara hi ha interès per aquesta activitat.

[ESP] A inicios del siglo XXI registré el murmullo sonoro que generan los alrededores del Mercado de Sant Antoni los domingos. Concretamente, ahora la zona ahora está en la calle Urgell. Desde que soy pequeño, y como vivía al lado, recuerdo que siempre ha habido personas interesadas en hacerlo y siempre han tenido su sitio físico de encuentro. Podemos encontrar padres y madres con niños y niñas que quieren terminar su álbum y vendedores más profesionales que lleven consigo el cromo más codiciado. Es curioso que la diferencia entre las dos grabaciones es de más de 20 años y todavía existe interés por esta actividad.

[ENG] At the beginning of the 21st century I recorded the sound murmur generated by the surroundings of the Sant Antoni Market on Sundays. Specifically, now the area is now on Urgell street. Since I was little, and since I lived next door, I remember that there have always been people interested in doing it and they have always had their physical meeting place. We can find fathers and mothers with boys and girls who want to finish their album and more professional sellers who carry the most coveted sticker with them. It is curious that the difference between the two recordings is more than 20 years and there is still interest in this activity.

Gondolera cantante

Góndola musical en Venecia

[ESP] Perderse por las calles y los canales de Venecia permite escuchar momentos únicos como el de esta góndola con dos músicos, cantante y acordeonista, que hacen vivir un momento único a una pareja de turistas. Se nota que en las calles de Venecia no hay coches y que la mayoría de las calles son estrechas. Se cuela poco sonido artificial y esto le da más autenticidad a la ciudad.

[ENG] Getting lost in the streets and canals of Venice allows you to listen to unique moments like this gondola with two musicians, a singer and an accordionist, who make a couple of tourists live a unique moment. It is noted that in the streets of Venice there are no cars and that most of the streets are narrow. Little artificial sound sneaks in and this gives the city more authenticity.

[CAT] Perdre’s pels carrers i els canals de Venècia permet escoltar moments únics com el d’aquesta góndola amb dos músics, cantant i acordionista, que fan viure un moment únic una parella de turistes. Es nota que als carrers de Venècia no hi ha cotxes i que la majoria dels carrers són estrets. Es cola poc so artificial i això dona més autenticitat a la ciutat.

Entrega Premis Sant Martí del 1983

Els Premis Sant Martí són unes distincions i reconeixements a les persones, col·lectius o entitats dels barris dels districtes de Sant Martí per la seva feina, especial rellevància o ser d’interès públic.

Es van començar a donar l’any 1963 i gràcies a l’arxiu de Ràdio Clot he trobat una cinta amb contingut en àudio de l’entrega de la 21 edició de l’entrega de Premi Sant Martí que es va fer l’any 1983.

En aquesta cinta hi ha moltes coses interessants, com el lliurament amb els missatges dels guardonats, un missatge de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany (també una entrevista amb ella), i una conversa amb el polític Miquel Roca i Junyent i el periodista Álvarez Solís. Les entrevistes les fa Pepi Rafel.

En aquests premis passen unes quantes coses interessants i és un luxe poder escoltar les paraules de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany. Hi ha un moment que parla de Sant Martí i explica el perquè sempre li ha agradat la història d’aquest sant.

Maria Aurèlia Capmany parlant de Sant Martí

Al final de la seva exposició la novel·lista parla de la importància de la cultura davant els luxes.

Maria Aurèlia Capmany parlant dels luxes i de la cultura

Aquesta afirmació fa enfadar a un home del públic que crida «Esto no es un míting!»

Home del públic enfadat amb el que acaba de dir Maria Aurèlia Capmany

En aquest àudio d’aquí es poden escoltar tots els moments enregistrats per Pepi Rafel ara fa gairebé 40 anys. En ordre es pot escoltar:

 • L’exposició parlada sencera de Maria Aurèlia Capmany
 • El lliurament de premis que guanyen:
  • Esbart Sant Martí
  • Josep Pane Bartols
  • Ramon Badia Ferrer
  • Agrupació Minusvàlids del Besòs
  • Entitat coordinadora infantil Gresca al Barri
  • Orfeó Martinenc
 • Una entrevista a l’escriptora Maria Aurèlia Capmany
 • Una entrevista al periodista Álvarez Solís
 • Una entrevista al polític Miquel Roca

Las campanas en Stockholm City Hall. El gran Ayuntamiento de Estocolmo

El gran ayuntamiento de Estocolmo

[ESP] Toda las guías turísticas recomiendan el Ayuntamiento de Estocolmo y lo primero que comunican es la gran Sala Azul, sede del banquete anual de los Premios Nobel. El espacio es realmente bonito y el hecho que esté ubicado en una de las cientos de islas le confiere una gran personalidad. De todos modos, estaba interesado en como sonaban sus campanas sobre todo para confirmar si estaban a la altura de su enorme torre. De ahí que quise acercarme a las 12 en punto del mediodía para comprobarlo. Tengo algunos sonidos más de Estocolmo.

[ENG] All the tourist guides recommend the Stockholm City Hall and the first thing they communicate is the great Blue Room, home to the annual banquet of the Nobel Prize winners. The space is really beautiful and the fact that it is located on one of the hundreds of islands gives it a great personality. Anyway, I was interested in how their bells sounded, mostly to confirm if they were up to their huge tower. That’s why I wanted to go there at 12 o’clock at noon to check it out. I have some more sounds from Stockholm.

[CAT] Totes les guies turístiques recomanen l’Ajuntament d’Estocolm i la primera característica que comuniquen és la gran Sala Blava, seu del banquet anual dels Premis Nobel. L’espai és realment bonic i el fet que estigui ubicat a una de les centenars d’illes li confereix una gran personalitat. De tota manera, jo estava interessat en com sonaven les campanes sobretot per confirmar si estaven a l’alçada de la seva enorme torre. Per això vaig voler acostar-me a les 12 en punt del migdia per comprovar-ho. Tinc alguns sons més d’Estocolm.

« Entradas Anteriores