Archivos en la Categoría: ciudad

Salat en Marrakesh

Los tejados de Marrakesh

[ESP] El salat són las oraciones de los musulmanes. Cada dia hay diferentes salats que deben realizarse dentro del waqt, el tiempo justo del rezo. Si se está lejos de las mezquitas que anuncian los salats se puede tener como referencia el sol. Este ambiente sonoro pasa en el momento justo que el sol se pone por el horizonte desde una azotea de un riad en Marrakesh. En un primer momento se comienzan a escuchar rezos a lo lejos y poco a poco se van sumando más mezquitas hasta que empieza una que está justo al lado. Una de las cosas que más me gusta de este paisaje sonoro es que la medina de Marrakesh desde lo alto de una azotea es silenciosa ya que, seguramente, las calles estrechas amortiguan el caos que tienen.

[ENG] The salat is the prayers of the Muslims. Every day there are different salats that must be done inside the waqt, the right time of prayer. If you are far from the mosques that announce salats, you can have the sun as a reference. This sound environment happens at the right moment when the sun sets over the horizon from a rooftop of a riad in Marrakesh. At first, prayers begin to be heard in the distance and little by little more mosques are added until one that is right next to it begins. One of the things I like most about this sound landscape is that the Marrakesh medina from the top of a rooftop is silent since, surely, the narrow streets cushion the chaos they have.

[CAT] Els salat són oracions dels musulmans. Cada dia hi ha diferents salats que han de fer-se dins del waqt, el temps just de la pregaria. Si s’està lluny de les mesquites, que anuncien els salats, es pot tenir com a referència el sol. Aquest ambient sonor passa precisament en el moment just que el sol es posa per l’horitzó des d’un terrat d’un riad a Marrakesh. En un primer moment s’escolten les oracions lluny i a poc a poc es van sumant més mesquites fins que comença una que està just al costat. Una de les coses que més m’agrada d’aquest paisatge sonor és que dins de la medina de Marrakesh i des de d’alt de tot d’un riad s’escolta molt silenci, segurament gràcies als carrers estrets que tapen el caos que congregen.

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

Último tren en Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal

[ESP] La estación central de Amberes es enorme, preciosa y una visita obligada si viajamos a esta importante ciudad de Bélgica. La reverberación de los espacios cerrados de las grandes estaciones de tren son muy especiales pero esta se lleva la palma en unos cuantos aspectos que se pueden escuchar en esta grabación binaural. En un primer momento podemos escuchar la voz de megafonia que a mi personalmente me sorprende en un detalle: la claridad en un espacio tan inmenso. La sonorización era excelente desde todos los rincones. Un detalle importante para todos los usuarios, pero sobre todo para las personas ciegas. Más adelante el conductor del tren, que está apunto de salir, avisa acústicamente y cierra las puertas. En la parte final podemos escuchar la salida y sobretodo el sonido que las ruedas hacen al rozar con las vías cuando el tren ya está muy lejos.

[ENG] Antwerp Central Station is huge, beautiful and a must see if we travel to this important city in Belgium. The reverberation of the enclosed spaces of the great train stations are very special but this is wonderful in a few aspects that can be heard in this binaural recording. At first we can hear the public address voice that personally surprises me in one detail: clarity in such an immense space. The sound was excellent from every corner. An important detail for all users, but especially for blind people. Later the train driver, who is about to leave, acoustically warns and closes the doors. In the final part we can listen to the exit and especially the sound that the wheels make when touching the tracks when the train is already far away.

[CAT] L’estació central d’Anvers és enorme, preciosa i una visita obligada si viatgem a aquesta important ciutat de Bèlgica. La reverberació dels espais tancats de les grans estacions de tren són molt especials però aquesta s’emporta la palma en uns quants aspectes que es poden escoltar en aquest enregistrament binaural. En un primer moment podem escoltar la veu de megafonia que a mi personalment em sorprèn en un detall: la claredat en un espai tan immens. La sonorització era excel·lent des de tots els racons. Un detall important per a tots els usuaris, però sobretot per a les persones cegues. Més endavant el conductor del tren, que està a punt de sortir, avisa acústicament i tanca les portes. A la part final podem escoltar la sortida i sobretot el so que les rodes fan en fregar amb les vies quan el tren ja està molt lluny.

El medidor de pesos de Marrakesh

[ESP] En las estrechas calles de Marrakesh se pueden escuchar muchas cosas en pocos minutos. En una zona tranquila, lejos del bullicio me he encontrado con este chico ofreciendo un servicio que creo que es el de medidor ya que iba con un medidor de peso en la mano. Además escuchamos a un carro tirado por un burro y alguna que otra motocicleta.

[ENG] In the narrow streets of Marrakesh you can hear many things in a few minutes. In a quiet area, far from the center I have met this guy offering a service that I think is that of a weigher since he was going with a weight meter in his hand. We also listen to a car pulled by a donkey and the occasional motorcycle.

[CAT] En els carrers estrets de Marrkesh es poden escoltar moltes coses en molts pocs minuts. En una zona tranquila, lluny del centre m’he trobat aquest noi oferint un servei que crec que és el de mesurador de pes ja que anava amb una balança a la mà. També es pot escoltar un carro tirat d’un burro i alguna motocicleta.

Pasa el tranvía

Tranvía en Porto

[ESP] Éste es el sonido de como para y se pone en marcha un tranvía en la ciudad de Porto. Hay un momento que se escucha el sonido de la electricidad en la catenaria.

[ENG] This is the sound of how to stop and start a tram in the city of Porto. There is a moment that you hear the sound of electricity in the catenary.

[CAT] Aquest és el so de com para i es posa en marxa un tramvia a la ciutat de Porto. Hi ha un moment on s’escolta el so de la electricitat a la catenària.

Esclat Fiesta Mayor

Llotgeta del Monestir de Sant Cugat del Vallès

[ESP] En medio de la Fiesta Mayor de Sant Cugat, el cortejo de Sant Pere con entidades de cultura popular y tradicional de la ciudad, hace estallar la fiesta.

[ENG] In the middle of the Festa Major of Sant Cugat, the procession of Sant Pere with entities of popular and traditional culture of the city, blows up the party.

[CAT] Al mig de la Festa Major de Sant Cugat, el seguici de Sant Pere amb entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat, fa esclatar la festa.

El bosque del cementerio

Skogskyrkogården

[ESP] Uno de los cementerios más importantes de Suecia está rodeado de naturaleza y jardines. Se llama el cementerio del bosque.

[ENG] One of the most important cemeteries in Sweden is surrounded by nature and gardens. It’s called the forest cemetery.

[CAT] Un dels cementiris més importants de Suecia està rodejat de natura i jardins. Es diu el cementiri del bosc.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »