Archivos en la Categoría: Geo

Proceso de riego

Riego en Riumors

[ESP] El proceso de riego es realmente complicado de montar. O al menos, a mí me lo parece. Primero, un motor diesel dando presión a un pozo para que, de una manguera, llegue el agua a un carrete itinerante. Este carrete está “programado” para hacer volver muy despacio el rociador de agua a través de la misma manguera. He intentado resumir el proceso de forma sonora.

[ENG] The irrigation process is really complicated to assemble. Or at least, it seems to me. First, a diesel engine presses a well so that, from a hose, the water reaches a traveling reel. This reel is “programmed” to very slowly return the water spray through the same hose. I have tried to summarize the process audibly.

[CAT] El procés de rec és realment complicat de muntar. O almenys m’ho sembla a mí. Primer, un motor diesel dona pressió a un pou perquè, d’una manguera brolli aigua a un carret itinerant. Aquest carret està “programat” per fer tornar, a poc a poc, el ruixador d’aigua a través de la mateixa manguera. He intentat resumir el procés de forma sonora.

Lo que escuchan las manzanas

Manzanos en Riumors

[ESP] Unos árboles gigantescos calman la Tramuntana en una zona con manzanos en el Alt Empordà, una comarca que toca con Francia en Girona. Las hojas de estos árboles cambian la energia del viento por la del sonido, que es muy similar al remor de las olas del mar. Los chirridos de los grillos no desaparecen en ningun momento mientras el viento va y viene y el pájaro va cantando de fondo.

[ENG] Gigantic trees calm the Tramuntana in an area with apple trees in the Alt Empordà, a region that touches France in Girona. The leaves of these trees change the energy of the wind for that of sound, which is very similar to the remorse of the waves of the sea. The cries of the crickets do not disappear at any time as the wind comes and goes and the bird is singing in the background.

[CAT] Uns arbres gegantins calmen la Tramuntana en una zona amb pomeres a l’Alt Empordà, una comarca que toca amb França a Girona. Les fulles d’aquests arbres canvien l’energia del vent en moviment per la del so, que és molt similar a la remor de les onades de la mar. Els grinyols dels grills no desapareixen en cap moment mentre el vent va i ve i l’ocell va cantant de fons.

Vacas, río y grillos en un valle

Un valle en la Cerdanya

[ESP] Este sonido no existe. No es real. Normalmente publico los sonidos tal como los grabo y quizá los ecualizo de forma muy sutil. Este sonido no existe porque se compone de tres sonidos diferentes de localizaciones de la comarca de La Cerdanya. De fondo y queriendo enmarcar el sonido se escuchan los grillos y un rumor grave de un arroyo que está a unos 30 metros. También acompaño el agua con un riachuelo a primer plano y de fondo los cencerros de las vacas. Grillos, vacas y agua, los sonidos que, para mí, te transportan a un valle.

[ENG] This sound does not exist. It’s not real. I usually post the sounds as I record them and perhaps equalize them very subtly. This sound does not exist because it is made up of three different sounds from locations in the La Cerdanya region. In the background and wanting to frame the sound, you can hear the crickets and a low noise from a stream that is about 30 meters away. I also accompany the water with a stream in the foreground and in the background the cow bells. Crickets, cows and water, the sounds that, for me, transport you to a valley.

[CAT] Aquest so no existeix. No és real. Normalment publico els sons tal i com els enregistro i potser els equilitzo de forma molt sutil. Aquest so no existeix perquè està creat amb tres sons diferents de localitzacions de la comarca de La Cerdanya. De fons i volent enmarcar el so s’escolten uns grills i una remor greu de un rierol a primer pla i de fons les esquelles de les vaques. Grills, vaques i aigua, els sons que, per a mí, et transporten a una vall.

Justo antes de Cavalleria rusticana

La Orquesta de Cavalleria Rusticana

[ESP] Mientras escribo estas lineas tengo delante el disco “Favorite Intermissions” de Christopher DeLaurenti donde explora los intermedios de las grandes orquestas yendo a los auditorios con micrófonos escondidos. Personalmente he de reconocer que los momentos anteriores a una ópera son muy especiales para mí. Se mezcla la emoción de lo que estamos a punto de ver y comienzas a intuir algunos pasajes sonoros en los momentos que lo músicos ponen a punto sus instrumentos. En este caso son los momentos anteriores a “Cavalleria Rusticana” del compositor Pietro Mascagni.

[ENG] As I write these lines I have in front of Christopher DeLaurenti’s album “Favorite Intermissions” where he explores the intermediates of the great orchestras going to the auditoriums with hidden microphones. I personally have to admit that the moments before an opera are very special to me. The emotion of what we are about to see is mixed and you begin to intuit some sonorous passages in the moments that the musicians prepare their instruments. In this case they are the moments before “Cavalleria Rusticana” by the composer Pietro Mascagni.

[CAT] Mentre escric aquestes línies tinc davant el disc “Favorite Intermissions” de Christopher DeLaurenti on explora els intermedis de les grans orquestres anant als auditoris amb micròfons amagats. Personalment he de reconèixer que els moments anteriors a una òpera són molt especials per a mi. Es barreja l’emoció del que estem a punt de veure i comences a intuir alguns passatges sonors en els moments que els músics posen a punt els seus instruments. En aquest cas són els moments anteriors a “Cavalleria Rusticana” de l’compositor Pietro Mascagni.

viento y pájaros en La floresta

Grabación sonora con dos micrófonos omnidireccionales

[ESP] En una zona tranquila de la casa de unos amigos que vive en La Floresta, coloqué la grabadora con dos micrófonos omni-direccionales separados por una estructura de piedra. Esto me permite poder diferenciar bien los dos canales izquierdo y derecho. La zona boscosa que tengo delante es tranquila pero a unas decenas de metros hay más casas y a lo lejos se escuchan las motos que pasan por la carretera. De todos modos, los pájaros estan tranquilos y se mezclan con el movimiento de las hojas y las ramas de los árboles ya que hay un poco de viento.

[ENG] In a quiet area of my friend’s house who lives in La Floresta, I placed the recorder with two omni-directional microphones separated by a stone structure. This allows me to differentiate well the two left and right channels. The wooded area in front of me is quiet but a few dozen meters there are more houses and in the distance you can hear the motorcycles that pass by on the highway. Anyway, the birds are calm and mix with the movement of the leaves and the branches of the trees since there is a little wind.

[CAT] En una zona tranquila de la casa d’uns amics que viu a La Floresta, vaig col·locar la gravadora amb dos micrófons omni-direccionals separats per una estructura de pedra. Això em permet poder diferenciar bé els canals esquerra i dret. La zona boscosa que tinc al davant és tranquil·la però a una decena de metres hi ha més cases i a més també s’escolten, de tant en tant, les motos que passen per la carretera. De totes formes, els ocells estan tranquils i el seu so es mescla amb el moviment de les fulles i les branques dels arbres

La azotea de marrakesh

[ESP] Subir a las azoteas de Marrakesh y contemplar la tranquilidad a esa altura es descubrir una de las mejores postales sonoras de la ciudad. Parece totalmente imposible encontrar este silencio cuando un poco más abajo los gritos, las motos y el ambiente caótico protagonizan el paisaje sonoro. En este caso, cuando no hay rezos por los altavoces, entran otros protagonistas como los pájaros, los gallos, algun martillazo o sirenas de ambulancias a lo lejos. No hay voces y es que al mediodía, el calor lleva la actividad humana a las sombras de las estrechas calles.

[ENG] Going up to the rooftops of Marrakesh and contemplating the tranquility at that point is to discover one of the best sound postcards in the city. It seems totally impossible to find this silence when a little below the screaming, the motorcycles and the chaotic atmosphere star in the soundscape. In this case, when there are no prayers for the speakers, other protagonists enter such as the birds, the roosters, some hammer blow or ambulance sirens in the distance. There are no voices and it is that at noon, the heat takes human activity to the shadows of the narrow streets.

[CAT] Pujar als terrats de Marràqueix i contemplar la tranquil·litat a aquesta altura és descobrir una de les millors postals sonores de la ciutat. Sembla totalment impossible trobar aquest silenci quan una mica més avall els crits, les motos i l’ambient caòtic protagonitzen el paisatge sonor. En aquest cas, quan no hi ha pregàries pels altaveus, entren altres protagonistes com els ocells, els galls, algun cop de martell o sirenes d’ambulàncies a la llunyania. No hi ha veus i és que al migdia, la calor porta l’activitat humana a les ombres dels estrets carrers.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

Mercadillo de Roses

[ESP] Esto son hombres, mujeres y niños paseando en el mercadillo semanal de Roses sin distancia de seguridad. Pasando uno cerca del otro, tosiendo sin preocupación y hablando alto sin tener en cuenta al de al lado. También hay niños y personas de más de setenta años compartiendo espacio a la misma hora. Esto era uno de los muchos mercadillos que había en el mundo y que quizá tardemos años en vivir como lo que desprende esta grabación.

[ENG] These are men, women and children strolling in the weekly market in Roses without a safety distance. Passing close to each other, coughing carelessly and talking loudly regardless of their surroundings. There are also children and people over seventy sharing space at the same time. This was one of the many street markets in the world and it may take us years to live as this recording

[CAT] Això són homes, dones i nens passejant al mercat setmanal de Roses sense distància de seguretat. Passant un prop de l’altre, tossint sense preocupació i parlant alt sense tenir en compte seu voltant. També hi ha nens i persones de més de setanta anys compartint espai a la mateixa hora. Això era un dels molts mercats que hi havia al món i que potser triguem anys a viure com el que desprèn aquest enregistrament.

La depuradora de una piscina

La depuradora de una piscina

[ESP] Siempre me han asombrado los mecanismos de depuración de las piscinas. Programadas y automatizadas se conectan un par de veces al día para que el circuito de agua circule. Esta piscina en concreto se limpia con un recipiente que contiene sal. La repetición del sonido del circuito cerrado del agua es como música drone repetitiva y llena de detalles.

[ENG] I have always been amazed at the purification mechanisms of swimming pools. Scheduled and automated they connect a couple of times a day so that the water circuit circulates. This concrete pool is cleaned with a container containing salt. The repetition of the sound of the closed circuit of the water is like drone music.

[CAT] Sempre m’han sorprès els mecanismes de depuració de les piscines. Programades i automatitzades es connecten un parell de vegades a el dia perquè el circuit d’aigua circuli. Aquesta piscina en concret es neteja amb un recipient que conté sal. La repetició del so del circuit tancat de l’aigua és com música drone repetitiva i plena de detalls.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »