Archivos en la Categoría: micro A-B

Grillos desde la Capilla de Sant Jordi

Sant Llorenç de la Muga desde la Capilla de Sant Jordi

[ESP] Normalmente el sonido de los grillos inunda todo el espacio sonoro allá donde esté. Este caso me pareció curioso ya que en una excursión veraniega por la zona de Sant Llorenç de la Muga subimos hasta la Capella de Sant Jordi situada en lo alto de una montaña que posibilita unas vistas espectaculares de toda la zona hasta el mar. La vista aérea estaba dominada por los grillos que aquí, efectivamente, lo abarcaban todo y dejando el sonido creado por el hombre a cero.

[ENG] Normally the sound of crickets floods the entire sound space wherever it is. This case seemed curious to me since on a summer excursion through the Sant Llorenç de la Muga area we climbed to the Capella de Sant Jordi located on top of a mountain that offers spectacular views of the entire area to the sea. The aerial view was dominated by crickets that here, indeed, encompassed everything and leaving the sound created by man to zero.

[CAT] Normalment el so dels grills inunda tot l’espai sonor allà on estigui. Aquest cas em va semblar curiós ja que en una excursió d’estiu per la zona de Sant Llorenç de la Muga vam pujar fins a la Capella de Sant Jordi que estava situada dalt de tot d’una muntanya i que possibilita unes vistes espectaculars de tota la zona fins el mar. La vista aèria estava dominada pels grills que aquí, efectivament, ho abastaven tot, deixant el son creat per l’home a zero.

Riera de la Rambla del Celler

Riera de la Rambla del Celler

[ESP] Cuando en la ciudad llueve todo el día, como ha pasado hoy, crecen las rieras y es espectacular verlas cuando estás acostumbrado a que siempre esten secas. En una calle de Sant Cugat del Vallès llamada la Rambla del Celler sigue a una riera que cuando llega a las montañas de Collserola sale al exterior. Desde el puente he grabado el sonido, que no es mas que un rumor permanente que no parece agua. Hasta ese momento en la ciudad han caído unos 80 litros por metro cuadrado. Es en esos momentos que te das cuenta que las ciudades estan en ubicaciones que pertenecen a la naturaleza.

[ENG] When it rains all day in the city, as it did today, the streams grow and it is spectacular to see them that way when they are always totally dry. In a street in Sant Cugat del Vallès called Rambla del Celler, it follows a stream that when it reaches the Collserola mountains it goes outside. From the bridge I have recorded the sound, which is nothing more than a permanent murmur that does not seem like water. Until that moment in the city about 80 liters per square meter have fallen. It is in those moments that you realize that cities are in locations that belong to nature.

[CAT] Quan a la ciutat plou tot el dia, com ha passat avui, creixen les rieres i és espectacular veure-les d’aquesta manera quan sempre estan totalment seques. En un carrer de Sant Cugat de Vallès anomenat la Rambla de Celler segueix a una riera que quan arriba a les muntanyes de Collserola surt a l’exterior. Des del pont he gravat el so, que no és més que un rumor permanent que no sembla aigua. Fins a aquell moment a la ciutat han caigut uns 80 litres per metre quadrat. És en aquests moments que t’adones que les ciutats estan en ubicacions que pertanyen a la natura.

Cañonazos en Estocolmo

Calle Strandvägen en Estocolmo. Foto Wikipedia

[ESP] Paseando hace unos años por Estocolmo y en una de sus calles más populares, la Strandvägen, empecé a escuchar cañonazos que creo que venían del Palacio Real de la ciudad. Los ecos de las salvas rebotaban a ambos lados de la ribera del rio gracias a sus enormes edificios. Un efecto único en este lado de la ciudad. Ahora estaba repasando los sonidos grabados en Suecia y en este blog son unos cuantos que se pueden escuchar.

[ENG] Walking a few years ago through Stockholm and in one of its most popular streets, Strandvägen, I began to hear cannon shots that I think were coming from the Royal Palace. The echoes of the salvoes bounced on both sides of the river bank thanks to its huge buildings. A unique effect on this side of the city. Now I was reviewing the sounds recorded in Sweden and in this blog there are a few that can be heard.

[CAT] Passejant fa uns anys per Estocolm i en una dels seus carrers més populars, Strandvägen, vaig començar a escoltar canonades que crec que venien del Palau Reial de la ciutat. Els ecos de les salves rebotaven a ambdós costats de la ribera del riu gràcies als seus enormes edificis. Un efecte únic en aquest costat de la ciutat. Ara estava repassant els sons enregistrats a Suècia i en aquest blog són uns quants els que es poden escoltar.

Los Pajareros de La Rambla

[ESP] A mediados de los años noventa me puse a grabar la zona de La Rambla de Barcelona donde habían los pajareros. Eran paradas fijas donde vendían animales vivos y que encontrábamos de lo más normal los que en esa época paseábamos por allí. Ahora hace más de 10 años que fueron prohibidos por el Ayuntamiento de Barcelona después de unas cuantas disputas entre el consistorio y los paradistas. La Rambla estaba muy bien definida por zonas: recuerdo que en la parte de arriba estaban las sillas que alquilabas para sentarte, los limpiabotas, más abajo estaban los quioscos, después los pajareros, más adelante las floristas y tocando a Colón estaban las paradas de manualidades.

[ENG] In the mid-nineties I began to record the area of La Rambla in Barcelona where there were the bird watchers. They were fixed stops where they sold live animals and we found the most normal of those who walked there at that time. Now it has been more than 10 years since they were banned by Barcelona City Council after a few disputes between the two. La Rambla was very well defined by zones: I remember that at the top were the chairs that you rented to sit, the shoe shine, further down were the kiosks, then the birdwatchers, later the florists and touching Colón were the craft stalls.

[CAT] A mitjans dels anys noranta em vaig posar a gravar la zona de la Rambla de Barcelona on havien els ocellaires. Eren parades fixes on venien animals vius i que trobàvem d’allò més normal els que en aquesta època passejàvem per allà. Ara fa més de 10 anys que van ser prohibits per l’Ajuntament de Barcelona després d’unes quantes disputes entre els dos. La Rambla estava molt ben definida per zones: recordo que a la part de dalt hi havia les cadires que alquilabas per seure, els enllustradors, més avall hi havia els quioscos, després els ocellaires, més endavant les floristes i tocant a Colom havia les parades de manualitats .

Paseo en barco por la costa de l’empordà

Costa catalana de l’Empordà

[ESP] Este es el ambiente sonoro de un barco, con unas 15 personas en la cubierta, navegando muy cerca de la costa de l’Empordà. El motor se enciende y se apaga y deja entrever algunas voces de las personas divirtiéndose. Es curioso escuchar los grillos que se encuentran en los pinos de la costa que está a muy pocos metros y como el agua choca contra estribor que se hacen muy evidentes en el momento que el motor de gasoil deja de funcionar.

[ENG] This is the sound environment of a ship, with about 15 people on the deck, sailing very close to the coast of l’Empordà. The engine starts and stops and hints at some voices of people having fun. It is curious to hear the crickets that are found in the pines of the coast that is a few meters away and as the water collides with the starboard that they become very evident at the moment that the diesel engine stops working.

[CAT] Aquest és l’ambient sonor d’un vaixell, amb unes 15 persones a la coberta, navegant molt a prop de la costa de l’Empordà. El motor s’encén i s’apaga i deixa entreveure algunes veus de les persones que s’estan divertint. És curiós escoltar els grills que es troben als pins de la costa que està a molts pocs metres i com l’aigua xoca contra estribord que és fan molt evidents en el moment que el motor de gasoil deixa de funcionar.

Estany Malniu

Estany Malniu

[ESP] Las zonas montañosas y también las de alta montaña estan siendo muy concurridas en esta época de pandemia y este ambiente sonoro de un dia entre semana del mes de julio lo demuestra. De hecho, en algunas zonas que forman parte de espacios protegidos, se ha prohibido el paso temporalmente. Los lagos de alta montaña como el estanque Malniu son zonas de poco espacio de paso y de mucha reverberación gracias a las montañas rocosas que hay alrededor. Niños, adultos, perros, gritos se adhieren de forma artificial al espacio.

[ENG] The mountainous areas and also those of high mountains are being very crowded in this time of pandemic and this sound environment of a weekday in July proves it. In fact, in some areas that are part of protected areas, passage has been temporarily prohibited. High mountain lakes like Malniu lake are areas with little space for passage and a lot of reverberation thanks to the rocky mountains that are around. Children, adults, dogs, screams are artificially attached to space.

[CAT] Les zones de muntanya i també les d’alta muntanya darrerament són molt concorregudes en època de pandèmia i aquest ambient sonor d’un dia entre setmana del mes de juliol ho demostra. De fet, en algunes zones que formen part d’espais protegits, s’ha prohibit el pas temporalment. Els llacs d’alta muntanya com el llac Malniu són zones de poc espai de pas i de molta reverberació gràcies a les muntanyes rocoses que hi ha al voltant. Nens, adults, gossos, crits s’enganxen de forma artificial a l’espai.

Mellah, la antigua población judia de marrakesh

Restaurante en Mellah

[ESP] En lo alto de una terraza de un restaurante en el barrio Mellah, uno se puede uno hacer una idea del ambiente de la zona. Ésta, al contrario que otras de la ciudad de Marrakesh, es un poco más pausada ya que justo lo que se oye es el ambiente de una plaza en el centro de la antigua población judía de la ciudad. Después del rezo y con un pájaro omnipresente, se van sucediendo las motocicletas, sus frenos, las voces de los vendedores y los cláxones.

[ENG] At the top of a terrace of a restaurant in the Mellah neighborhood, one can get an idea of the atmosphere of the area. This, unlike others in the city of Marrakesh, is a little slower because just what you hear is the atmosphere of a square in the center of the ancient Jewish population of the city. After the prayer and with a ubiquitous bird, the motorcycles, their brakes, the voices of the vendors and the horns follow one another.

[CAT] A la part alta de una terrassa d’un restaurant en el barri de Mellah, un es pot fer una idea de l’ambient de la zona. Aquesta, al contrari que d’altres e la ciutat de Marrakesh, és una mica més pausada ja que just el que s’escolta és l’ambient sonor d’una plaça al centre de l’antiga població jueva de la ciutat. Després de la pregària i amb un ocell omnipresent, es van escoltant les motocicletes, els seus frens, les veus dels venedors i els clàxons.

El ambiente del volcán

Volcà de Santa Margarida

[ESP] El volcà de Santa Margarida està situado en la región volcánica de Olot y desde hace más de 11.000 años está muy tranquilo y hasta se encuentra la Iglesia de Santa Margarida en pleno centro del volcán. Llegar bien temprano, sentarse y escuchar sólo los grillos y, quizá de fondo, algunas voces de caminantes que estan bajando del cráter es toda una delicia sonora. Si te gustan los volcanes y escuchar los ecos del sonido que crearon en un pasado, te recomiendo esta entrada de mi blog que hice en Islandia.

[ENG] The Santa Margarida volcano is located in the volcanic region of Olot and for more than 11,000 years it has been very quiet and the Church of Santa Margarida is even in the center of the volcano. Arriving very early, sitting down and listening only to the crickets and, perhaps in the background, some voices of walkers who are coming down from the crater is a real delight in sound. If you like volcanoes and listen to the echoes of the sound they created in the past, I recommend this blog post I made in Iceland.

[CAT] El volcà de Santa Margarida està situat a la regió volcànica d’Olot i des de fa més d’11.000 anys està molt tranquil i fins i tot, es troba l’Esglèsia de Santa Margarida al mig del volcà. Arribar ben d’hora, asseure’s i escoltar només els grills i, potser de fons, algunes veus de caminants que estan baixant del cràter és tota una delícia sonora. Di t’agraden en volcans i escoltar els ecos dels sons que van crear en un passat, et recomano aquesta entrada del meu blog que vaig fer a Islàndia.

El último afilador

El último afilador en las calles de Barcelona

[ESP] Seguro que no es el último pero creo que es uno de los pocos que todavía avisa a los futuros clientes con una flauta de pan. Es decir, que no es una grabación. Los pocos que me encuentro, en el momento que me doy cuenta que utilizan altavoces para avisar, no me interesan en absoluto y me doy media vuelta para marchar de allí. Me interesó este afilador perqué, efectivamente, soplaba una flauta de pan, era domingo y estaba acompañado del que parecía su hijo que estaba aprendiendo el oficio.

[ENG] Sure it is not the last but I think it is one of the few that still warns future customers with a pan flute. That is, it is not a recording. The few that I meet, the moment I realize that they use loudspeakers to warn, I am not interested at all and I turn around to leave. I was interested in this sharpener because, indeed he was blowing a pan flute, it was Sunday and he was accompanied by what seemed to be his son who was learning the trade.

[CAT] Segur que no és el darrer però crec que és un dels pocs que encara avisa als seus futurs clients amb un bufacanyes. És a dir, que no és un enregistrament. Els pocs que em trobo, en el moment que em donc compte que utilitzen altaveus per avisar, no m’interessen en absolut i em donc mitja volta per marxar d’allà. Em va agradar aquest afilador perquè, efectivament, bufava una flauta de pan, era diumenge i estava acompanyat del que semblava era el seu fill que estava aprenent l’ofici.

Plaça reial, plaza real

La Font de les Tres Gràcies a la Plaça Reial, Barcelona

[ESP] Barcelona se siente diferente durante la pandemia y también suena de otra forma. Más hueca. La plaza Real es una de las zonas más transitadas de la ciudad, pero ahora, un viernes de verano por la tarde, deja sentir tranquilamente la Fuente de las Tres Gracias. Las personas mayores con bastón dejan el “clic, clic, clic” y los odiosos patinetes eléctricos dejan su rumor de alta frecuencia a toda velocidad mientras las voces reverberan en este espacio cuadrado.

[ENG] Barcelona feels different during the pandemic and it sounds different too. More hollow. The Plaza Real is one of the busiest areas of the city, but now, on a summer Friday afternoon, the Fountain of the Three Graces can be felt quietly. Older people with a cane leave the “click, click, click” and obnoxious electric scooters leave their high frequency rumble at full speed as voices reverberate in this square space.

[CAT] Barcelona se sent diferent durant la pandèmia i també sona d’una altra forma. Més buida. La Plaça Reial és una de les zones més transitades de la ciutat, però ara, un divendres d’estiu per la tarda, deixa escoltar tranquil·lament la Font de les Tres Gràcies. Les persones grans amb bastó deixen el seu “clic, clic, clic” i els odioso patinets elèctrics deixen la seva remor d’alta freqüència a tota velocitat mentre les veus reverberen en aquest espai quadrat.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »