Archivos en la Categoría: micro MS Stereo

La cascada más bonita

Seljalandsfoss

[ESP] Estuve hace un poco más de un año en Islandia. Concretamente visité el sur-oeste de la isla y me emocioné (como creo que pocas veces lo he hecho viendo naturaleza) al estar cerca de Seljalandsfoss, un salto de agua de 60 metros que en tiempos pasados daba directamente al océano. Las cascadas de agua sonoramente suenan casi siempre igual, pero en este corte me gustó mucho observar como el agua se movia accionada por el viento y variaba el sonido al chocar contra piedras.

[ENG] I was a little over a year ago in Iceland. Specifically I visited the south-west of the island and I was excited (as I think I have rarely done seeing nature) to be near Seljalandsfoss, a 60-meter waterfall that once passed directly to the ocean. Water cascades sound almost always the same, but in this cut I really enjoyed watching how the water moved by the wind and varied the sound when hitting stones.

[CAT] Vaig estar fa poc més d’un any a Islàndia. Concretament vaig conèixer es sud-oest de la illa i em vaig emocionar (com crec que molt poques vegades ho he fet mirant natura) al estar prop de Seljalandsfoss, un salt d’aigua de 60 metres que en temps passats donava directament a l’oceà. Els salts d’aigua sonorament sonen gairebé sempre igual, però en aquest tall em va agradar molt veure com l’aigua es movia per l’efecte del vent i feia variar el so al xocar contra les pedres.

Lo que escucha el puente

Puente sobre la autopista

[ESP] Los puentes aguantan una presión inmensa y además también transforman el ruido en vibración. Este puente atraviesa la autopista, está en Bellaterra y es el que lleva al sur de la Universitat Autònoma de Barcelona. Está hecha totalmente de hierro y continuamente vibra al paso de los coches. En el principio del audio se pueden escuchar con normalidad los coches y en el segundo 30 el sonido se convierte exactamente como si pusiéramos la oreja en el frío metal.

[ENG] The bridges withstand immense pressure and also transform the noise into vibration. This bridge crosses the highway, is in Bellaterra and is the one that leads to the south of the Autonomous University of Barcelona. It is made entirely of iron and continuously vibrates as cars pass. In the beginning of the audio cars can be heard normally and in the second 30 the sound becomes exactly as if we put the ear in the cold metal.

[CAT] Els ponts aguanten una pressió immensa i a més també transformen el soroll en vibració. Aquest pont travessa l’autopista, està a Bellaterra i és el que porta al sud de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està feta totalment de ferro i contínuament vibra al pas dels cotxes. Al principi de l’àudio es poden escoltar amb normalitat els cotxes i en el segon 30 el so es converteix exactament com si poséssim l’orella en el fred metall.

Cafetera automática Krups

Krups, quattro force

[ESP] No soy muy cafetero. El nivel de leche que mezclo al café que me hago el fin de semana seguro que lo podrían considerar como demasiado abundante. De todos modos, no vivo solo y en casa tenemos una cafetera de estas automáticas que hace todo el proceso (menos el de plantar y recolectar el grano). De la máquina me interesa más lo generado acústicamente que el preciado líquido. En esta grabación sonora he utilizado casi todos los micrófonos que tengo a mi disposición: uno de contacto situado entre el grano de café, un hidrófono dentro del agua, un par estéreo con todo el sonido ambiental y uno más centrado en la salida del café. Un poco más de un minuto de sonido. Seguro que si lo escuchara George Clooney le encantaria.

[ENG] I do not love coffee. The level of milk that I mix with the coffee I make on the weekend is sure to be considered too abundant. Anyway, I don’t live alone and at home we have a coffee maker of these automatic machines that does the whole process (except the planting and harvesting of the grain). Of the machine I am more interested in acoustically generated than the precious liquid. In this sound recording I have used almost all the microphones that I have at my disposal: a mic contact located between the coffee bean, a hydrophone inside the water, a stereo pair for all the ambient sound and one more focused on the coffee outlet. A little more than a minute of sound. Surely if George Clooney listened, he would love it.

[CAT] No m’encanta el cafè. El nivell de llet que barrejo al cafè que em faig el cap de setmana segur que ho podrien considerar com massa abundant. De totes maneres, no visc sol i a casa tenim una cafetera d’aquestes automàtiques que fa tot el procés (menys el de plantar i recol·lectar el gra). De la màquina m’interessa més el generat acústicament que el preuat líquid. En aquest enregistrament sonor he utilitzat gairebé tots els micròfons que tinc a la meva disposició: un de contacte situat entre el gra de cafè, un hidròfon dins de l’aigua, un parell estèreo per tot el so ambiental i un més centrat en la sortida del cafè. Una mica més d’un minut de so. Segur que si ho escoltés George Clooney li encantaria.

Lluvia sobre plaza dura

Lluvia en la plaza

[ESP] La lluvia me da buen rollo. Es de esos regalos que da la naturaleza que, con el tiempo, más valoro. El cambio climático, las lluvias más que torrenciales o las situaciones extremas que últimamente vivimos en la península ibérica hacen que, de un tiempo a esta parte, nos fijemos más atentamente del tiempo y lo comparemos con nuestro pasado. Por eso, vivir el momento justo de una lluvia de final del verano en una plaza de un pueblo te traslada a una cierta normalidad y alegria. En este caso, la plaza estaba totalmente desierta y esto permite escuchar la energia cambiante de la lluvia que al final de todo para y sólo quedan los sonidos generados por las cañerías.

[ENG] The rain gives me good vibes. It is one of those gifts that nature gives that, over time, I value more. Climate change, more than torrential rains or the extreme situations that we have recently lived in the Iberian Peninsula mean that, from time to time, we look more closely at the weather and compare it with our past. Therefore, living the right moment of a rain at the end of the summer in a town square moves you to a certain normalcy and joy. In this case, the square was completely deserted and this allows us to hear the changing energy of the rain that at the end of everything stops and only the sounds generated by the pipes remain.

[CAT] La pluja em dóna bon rotllo. És d’aquells regals que dóna la natura que, amb el temps, més valoro. El canvi climàtic, les pluges més que torrencials o les situacions extremes que últimament vivim a la península ibèrica fan que, d’un temps ençà, ens fixem més atentament del temps i el comparem amb el nostre passat. Per això, viure el moment just d’una pluja de final de l’estiu en una plaça d’un poble et trasllada a una certa normalitat i alegria. En aquest cas, la plaça estava totalment deserta i això permet escoltar l’energia canviant de la pluja que al final de tot para i només queden els sons generats per les canonades.

Pisando hojas secas

[ESP] Paseando por la zona de Ullals de Baltasar en les Terres de l’Ebre nos encontramos como en algunas zonas surge agua dulce. De hecho lo hace de forma permanente y hace ya cosa de un año ya publiqué el sonido aquatico de los ullals. Ahora he recuperado otras grabaciones de la zona y que no tienen nada que ver con el ambiente acuático. A finales de agosto esta lleno de hojas secas que caen de los árboles y aprovechando que es un espacio lejos de las carreteras caminé encima de ellas un rato como hacía de pequeño.

[ENG] Walking through the area of Ullals de Baltasar in les Terres de l’Ebre, we find that in some areas fresh water emerges. In fact, it does it permanently and it’s been about a year since I published the aquatic sound of the ullals. Now I have recovered other recordings of the area and that have nothing to do with the aquatic environment. At the end of August it is full of dry leaves that fall from the trees and taking advantage of the fact that it is a space away from the roads I walked on top of them for a while as I was little.

[CAT] Passejant per la zona de Ullals de Baltasar a les Terres de l’Ebre ens trobem com en algunes zones sorgeix aigua dolça. De fet ho fa de forma permanent i fa ja cosa d’un any ja vaig publicar el so aquàtic dels ullals. Ara he recuperat altres enregistraments de la zona i que no tenen res a veure amb l’ambient aquàtic. A finals d’agost és ple de fulles seques que cauen dels arbres i aprofitant que és un espai lluny de les carreteres vaig caminar sobre d’elles una estona com feia de petit.

El masticar de las ovejas

[ESP] Lo que para mí hace especial un lugar es lo lejos que está de una carretera comarcal o de una autopista. Aunque en el ejemplo que traigo hoy se escucha de fondo una de ellas, está lo suficientemente lejos para poder escuchar unas cuantas cosas interesantes. El trinar de los pájaros es muy evidente, pero lo que andaba yo buscando es el masticar de las ovejas en su primera comida matutina. Si se escucha atentamente, distinguiremos hasta el sonido de como las sacan de la tierra con los dientes. Y si, justo en medio de la grabación hay un balido. Pero solamente uno ya que estaban ocupadas comiendo.

[ENG] What makes a place special for me is how far it is from a county road or highway. Although in the example that I bring today one of them is heard in the background, it is far enough to be able to hear a few interesting things. The chirping of the birds is very evident, but what I was looking for is the chewing of the sheep in their first morning meal. If you listen carefully, we will distinguish even the sound of how you get them from the ground with your teeth. And yes, right in the middle of the recording there is a bleak. But only one since they were busy eating.

[CAT] El que per a mi fa especial un lloc és el lluny que està d’una carretera comarcal o d’una autopista. Encara que en l’exemple que porto avui s’escolta de fons una d’elles, està prou lluny per poder escoltar unes quantes coses interessants. El cant dels ocells és molt evident, però el que volia jo és el mastegar de les ovelles en el seu primer menjar del matí. Si s’escolta atentament, distingirem fins i tot el so de com les treuen de la terra amb les dents. I si, al bell mig de l’enregistrament hi ha un bel. Però només un ja que estaven ocupades menjant.

Coche teledirigido sobre piedras

[ESP] En esta grabación bajo hasta el nivel de las piedras para sentir la velocidad de un coche eléctrico teledirigido.

[ENG] In this recording I go down to the level of the stones to feel the speed of a remotely controlled electric car.

[CAT] En aquesta gravació baixo fins el nivell de les pedres per sentir la velocitat d’un cotxe elèctric teledirigit.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »