Archivos en la Categoría: naturaleza

Vacas, río y grillos en un valle

Un valle en la Cerdanya

[ESP] Este sonido no existe. No es real. Normalmente publico los sonidos tal como los grabo y quizá los ecualizo de forma muy sutil. Este sonido no existe porque se compone de tres sonidos diferentes de localizaciones de la comarca de La Cerdanya. De fondo y queriendo enmarcar el sonido se escuchan los grillos y un rumor grave de un arroyo que está a unos 30 metros. También acompaño el agua con un riachuelo a primer plano y de fondo los cencerros de las vacas. Grillos, vacas y agua, los sonidos que, para mí, te transportan a un valle.

[ENG] This sound does not exist. It’s not real. I usually post the sounds as I record them and perhaps equalize them very subtly. This sound does not exist because it is made up of three different sounds from locations in the La Cerdanya region. In the background and wanting to frame the sound, you can hear the crickets and a low noise from a stream that is about 30 meters away. I also accompany the water with a stream in the foreground and in the background the cow bells. Crickets, cows and water, the sounds that, for me, transport you to a valley.

[CAT] Aquest so no existeix. No és real. Normalment publico els sons tal i com els enregistro i potser els equilitzo de forma molt sutil. Aquest so no existeix perquè està creat amb tres sons diferents de localitzacions de la comarca de La Cerdanya. De fons i volent enmarcar el so s’escolten uns grills i una remor greu de un rierol a primer pla i de fons les esquelles de les vaques. Grills, vaques i aigua, els sons que, per a mí, et transporten a una vall.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

Pájaros en el balcón (y 6)

Pájaros en el balcón

[ESP] En mi ciudad realmente hay muchos tipos de pájaros y estos días he expuesto algunos de los que me ha sido fàcil detectar. Hay muchos más que requieren de mucha más paciencia en la observación y también he aprendido, gracias a los comentarios de los expertos aficionados que escuchan y leen este blog, que por encima de nuestras casas migran unos cuantos por la noche. Acabo con un sonido que me acompaña desde la niñez. El gemido de la tórtola turca es muy parecido a la de las palomas que hay en Barcelona y normalmente se escuchan por la mañana temprano.

[ENG] In my city there are really many types of birds and these days I have exposed some of which it has been easy for me to detect. There are many more that require much more patience in observation and I have also learned, thanks to the comments of the amateur experts who listen to and read this blog, that a few migrate above our houses at night. I end with a sound that has accompanied me since childhood. The moan of the Eurasian collared dove is very similar to that of the pigeons in Barcelona and they are usually heard in the early morning.

[CAT] A la meva ciutat realment hi ha molts tipus d’ocells i aquests dies he exposat alguns dels que m’ha estat fàcil detectar. Hi ha molts més que requereixen de molta més paciència en l’observació i també he après, gràcies als comentaris dels experts aficionats que escolten i llegeixen aquest bloc, que per sobre de les nostres cases migren uns quants a la nit. Acabo amb un so que m’acompanya des de la infantesa. El gemec de la tórtora turca és molt semblant a la dels coloms que hi ha a Barcelona i normalment s’escolten al matí d’hora.

Tórtola turca

Pájaros en el balcón (5)

Pájaros en el balcón

[ESP] En todas la grabaciones anteriores de fondo siempre se escucha el pájaro que hoy suena en primer plano. He de reconocer que no es un animal que me genere simpatía. De todos modos, estos días con un poco más de tiempo para perder mi mirada desde el balcón he visto como juegan, comen y trabajan. Solo les pediría que no gritaran tanto. Es la cotorra monje.

[ENG] In all the previous recordings in the background you can always hear the bird that sounds in the foreground today. I must admit that it isn’t an animal that generates sympathy for me. Anyway, these days with a little more time to lose my gaze from the balcony I have seen how they play, eat and work. I would just ask them not to scream as much. It is the monk parakeet.

[CAT] En tots els enregistraments anteriors de fons sempre s’escolta l’ocell que avui sona en primer pla. He de reconèixer que no és un animal que em generi simpatia. De totes maneres, aquests dies amb una mica més de temps per perdre la meva mirada des del balcó he vist com juguen, mengen i treballen. Només els demanaria que no cridessin tant. És la cotorra de pit gris.

Cotorra monje

Pájaros en el balcón (4)

Pájaros en el balcón

[ESP] El pájaro de hoy me costó poderlo observar visualmente y de todos los que habré publicado hasta el viernes, es la especie que más mes cuesta ver en mi balcón. Es pequeño como el verdecillo pero mucho más escurridizo. La combinación del blanco y el negro de su cabeza es muy identificativo y su canto lo encuentro muy elegante y sencillo a la vez. Es un carbonero común.

[ENG] Today’s bird cost me to be able to observe it visually and of all the ones that I will have published until Friday, it is the species that costs more months to see on my balcony. It is small like the european serin but much more elusive. The combination of black and white on his head is very identifying and I find his singing very elegant and simple at the same time. It is a great tit.

[CAT] L’ocell d’avui em va costar poder-lo observar visualment i de tots els que hauré publicat fins divendres, és l’espècie que més mes costa veure al meu balcó. És petit com el gafarró però molt més esmunyedís. La combinació del blanc i el negre del seu cap és molt identificatiu i el seu cant el trobo molt elegant i senzill alhora. És una mallerenga carbonera.

Carbonero común

Pájaros en el balcón (3)

Pájaros desde el balcón

[ESP] El pájaro de hoy dicen que es uno de los más inteligentes que existe y de vez en cuando se da un paseo por la copa del pino que tengo delante de mi balcón. Una de las cosas que más me gusta ver cuando viene es esperar a que suba hasta lo alto de la rama más alta para avisar a todo el mundo que allí está. Antes de hacer esto picotea las piñas buscando no se bien el qué. Es una urraca común.

[ENG] Today’s bird, they say, is one of the smartest that exists, and from time to time, he takes a walk through the pine tree in front of my balcony. One of the things I like to see most when it comes is waiting for it to climb to the top of the highest branch to warn everyone that it is there. Before doing this, peck the pineapples looking for what is wrong. It is a common magpie.

[CAT] L’ocell d’avui diuen que és un dels més intel·ligents que existeix i de tant en tant es fa una passejada per la copa d’el pi que tinc davant del meu balcó. Una de les coses que més m’agrada veure quan ve és esperar que pugi fins a dalt de la branca més alta per avisar a tothom que allà està. Abans de fer això picoteja les pinyes buscant no es bé el què. És una garsa.

Una urraca común

Pájaros desde el balcón (2)

Pajaros en el balcón

[ESP] Este es el segundo ejemplar captado desde mi balcón. Es mucho más escurridizo que el mirlo, pero me gusta cuando juegan en pareja y no paran de lanzar este canto a toda velocidad. Lo bueno es que de tanto jugar tienen también que descansar y normalmente lo hacen encima de la chimenea que veo delante de mi casa. Gracias a Eloisa Matheu he sabido que es un verdecillo.

[ENG] This is the second little bird caught from my balcony. It’s much more elusive than the blackbird, but I like it when they play as a couple and they do not stop throwing this song at full speed. The good thing is that from so much playing they also have to rest and they usually do it over the fireplace that I see in front of my house. Thanks to Eloisa Matheu I have learned that it is a european serin.

[CAT] Aquest és el segon ocellet captat des del meu balcó. És molt més esmunyedís que la merla, però m’agrada quan juguen en parella i no paren de llançar aquest cant a tota velocitat. El millor és que de tant jugar tenen també de descansar i normalment ho fan sobre de la xemeneia que veig davant de casa meva. Gràcies a Eloisa Matheu he sabut que és un gafarró.

Las olas del lago Mälar

[ESP] Los lagos generan un oleaje mucho más rápido que el mar. La olas llegan sin cesar los días de viento y curiosamente dan una sensación de naturaleza tranquila. Este lago está en la población de Sigtuna, en Suecia y se llama Mälar. Sigtuna, por cierto es un pueblo precioso con unas ruinas de las primeras iglesias del país. Tengo muchas ganas de poder grabar el sonido que genera un lago con el agua helada pero hasta que no llegue este momento puedes escuchar otro lago en mi blog con el agua un poco más calmada.

[ENG] The lakes generate waves much faster than the sea. The waves arrive incessantly on windy days and curiously give a feeling of calm nature. This lake is in the town of Sigtuna in Sweden and is called Mälar. Sigtuna, by the way, is a beautiful town with ruins of the first churches in the country. I really want to be able to record the sound that a lake generates with icy water but until this moment arrives you can listen to another lake in my blog with the water a little calmer.

[CAT] Els llacs generen un onatge molt més ràpid que el mar. La onades arriben sense parar els dies de vent i curiosament donen una sensació de naturalesa tranquil·la. Aquest llac està a la població de Sigtuna, a Suècia i es diu Mälar. Sigtuna, per cert, és un poble preciós amb unes ruïnes de les primeres esglésies de país. Tinc moltes ganes de poder gravar el so que genera un llac amb l’aigua gelada però fins que no arribi aquest moment pots escoltar un altre llac al meu blog amb l’aigua una mica més calmada.

Tormenta lejana

[ESP] Escuché un trueno lejano y me dispuse a caminar hacia su dirección. En ese justo momento las campanas repicaban mientras la tórtolas zureaban repetidamente. El sonido de las sandalias con las piedras del camino se mezcló repentinamente con el trueno que estaba buscando. Primero uno y después otro mucho más largo y contundente. De esos truenos que no se acaban y que con su reverberación demuestran como es de grande la distancia. Cuando los truenos suenan y no traen lluvia siempre pienso la suerte de esas tierras mojadas. En mi [espacio sonante] hay más truenos y lluvias.

[ENG] I heard distant thunder and started to walk towards him. At that very moment the bells were ringing while the turtledoves repeatedly rattled. The sound of the sandals with the stones of the road suddenly mixed with the thunder that he was looking for. First one and then another much longer and more forceful. Of those thunder that don’t end and that with their reverberation demonstrate how great the distance is. When thunder sounds and does not bring rain I always think about the fate of those wet lands. In my [espacio sonante] there is more thunder and rain.

[CAT] Vaig escoltar un tro llunyà i em vaig disposar a caminar cap a la seva direcció. En aquell just moment les campanes repicaven mentre la tórtores parrupaven repetidament. El so de les sandàlies amb les pedres del camí es va barrejar sobtadament amb el tro que estava buscant. Primer un i després un altre molt més llarg i contundent. D’aquests trons que no s’acaben i que amb la seva reverberació demostren com és de gran la distància. Quan els trons sonen i no porten pluja sempre penso la sort d’aquelles terres mullades. En el meu [espai sonant] hi ha més trons i pluges.

« Entradas Anteriores Últimas entradas »