Archivos en la Categoría: naturaleza

Riera de la Rambla del Celler

Riera de la Rambla del Celler

[ESP] Cuando en la ciudad llueve todo el día, como ha pasado hoy, crecen las rieras y es espectacular verlas cuando estás acostumbrado a que siempre esten secas. En una calle de Sant Cugat del Vallès llamada la Rambla del Celler sigue a una riera que cuando llega a las montañas de Collserola sale al exterior. Desde el puente he grabado el sonido, que no es mas que un rumor permanente que no parece agua. Hasta ese momento en la ciudad han caído unos 80 litros por metro cuadrado. Es en esos momentos que te das cuenta que las ciudades estan en ubicaciones que pertenecen a la naturaleza.

[ENG] When it rains all day in the city, as it did today, the streams grow and it is spectacular to see them that way when they are always totally dry. In a street in Sant Cugat del Vallès called Rambla del Celler, it follows a stream that when it reaches the Collserola mountains it goes outside. From the bridge I have recorded the sound, which is nothing more than a permanent murmur that does not seem like water. Until that moment in the city about 80 liters per square meter have fallen. It is in those moments that you realize that cities are in locations that belong to nature.

[CAT] Quan a la ciutat plou tot el dia, com ha passat avui, creixen les rieres i és espectacular veure-les d’aquesta manera quan sempre estan totalment seques. En un carrer de Sant Cugat de Vallès anomenat la Rambla de Celler segueix a una riera que quan arriba a les muntanyes de Collserola surt a l’exterior. Des del pont he gravat el so, que no és més que un rumor permanent que no sembla aigua. Fins a aquell moment a la ciutat han caigut uns 80 litres per metre quadrat. És en aquests moments que t’adones que les ciutats estan en ubicacions que pertanyen a la natura.

Paseo en barco por la costa de l’empordà

Costa catalana de l’Empordà

[ESP] Este es el ambiente sonoro de un barco, con unas 15 personas en la cubierta, navegando muy cerca de la costa de l’Empordà. El motor se enciende y se apaga y deja entrever algunas voces de las personas divirtiéndose. Es curioso escuchar los grillos que se encuentran en los pinos de la costa que está a muy pocos metros y como el agua choca contra estribor que se hacen muy evidentes en el momento que el motor de gasoil deja de funcionar.

[ENG] This is the sound environment of a ship, with about 15 people on the deck, sailing very close to the coast of l’Empordà. The engine starts and stops and hints at some voices of people having fun. It is curious to hear the crickets that are found in the pines of the coast that is a few meters away and as the water collides with the starboard that they become very evident at the moment that the diesel engine stops working.

[CAT] Aquest és l’ambient sonor d’un vaixell, amb unes 15 persones a la coberta, navegant molt a prop de la costa de l’Empordà. El motor s’encén i s’apaga i deixa entreveure algunes veus de les persones que s’estan divertint. És curiós escoltar els grills que es troben als pins de la costa que està a molts pocs metres i com l’aigua xoca contra estribord que és fan molt evidents en el moment que el motor de gasoil deixa de funcionar.

La Ribera

El camí de les tres fonts

[ESP] Me gusta cruzarme con personas que ya han caminado el camino un montón de veces y te expliquen cosas que no estan escritas en “Google Maps” ni en blogs de viajes. Este momento en concreto está vivido en un sendero que sigue la ribera del rio cerca de Sant Joan les Fonts, donde se pueden observar tres coladas basálticas creadas en tres momentos determinados de la historia. La conversación giraba en torno a la calidad del agua del rio y del porqué la calidad se ha ido deteriorando con los años. En un momento determinado se escuchan los cuartos del reloj de la iglesia de Sant Joan les Fonts.

[ENG] I like to meet people who have already walked the road a lot of times and they explain things to you that are not written in “Google Maps” or in travel blogs. This particular moment is lived on a path that follows the riverbank near Sant Joan les Fonts, where you can see three basalt flows created at three specific moments in history. The conversation revolved around the quality of the river’s water and why the quality has deteriorated over the years. At a certain moment the clock of the church of Sant Joan les Fonts is heard.

[CAT] M’encanta creuar-me amb persones que ja han caminat el camí un munt de vegades i t’expliquen coses que no estan escrites a “Google Maps” ni en blogs de viatges. Aquest moment en concret està viscut en un caminet que segueix la ribera del riu prop de Sant Joan les Fonts, on es poden veure tres colades basàltiques creades en tres moments determinats de la història. La conversa girava en torn a la qualitat de l’aigua del riu i del perquè la qualitat s’ha anat deteriorant amb els anys. En un moment donat s’escolten els quarts del rellotge de l’església de Sant Joan les Fonts.

Proceso de riego

Riego en Riumors

[ESP] El proceso de riego es realmente complicado de montar. O al menos, a mí me lo parece. Primero, un motor diesel dando presión a un pozo para que, de una manguera, llegue el agua a un carrete itinerante. Este carrete está “programado” para hacer volver muy despacio el rociador de agua a través de la misma manguera. He intentado resumir el proceso de forma sonora.

[ENG] The irrigation process is really complicated to assemble. Or at least, it seems to me. First, a diesel engine presses a well so that, from a hose, the water reaches a traveling reel. This reel is “programmed” to very slowly return the water spray through the same hose. I have tried to summarize the process audibly.

[CAT] El procés de rec és realment complicat de muntar. O almenys m’ho sembla a mí. Primer, un motor diesel dona pressió a un pou perquè, d’una manguera brolli aigua a un carret itinerant. Aquest carret està “programat” per fer tornar, a poc a poc, el ruixador d’aigua a través de la mateixa manguera. He intentat resumir el procés de forma sonora.

Vacas, río y grillos en un valle

Un valle en la Cerdanya

[ESP] Este sonido no existe. No es real. Normalmente publico los sonidos tal como los grabo y quizá los ecualizo de forma muy sutil. Este sonido no existe porque se compone de tres sonidos diferentes de localizaciones de la comarca de La Cerdanya. De fondo y queriendo enmarcar el sonido se escuchan los grillos y un rumor grave de un arroyo que está a unos 30 metros. También acompaño el agua con un riachuelo a primer plano y de fondo los cencerros de las vacas. Grillos, vacas y agua, los sonidos que, para mí, te transportan a un valle.

[ENG] This sound does not exist. It’s not real. I usually post the sounds as I record them and perhaps equalize them very subtly. This sound does not exist because it is made up of three different sounds from locations in the La Cerdanya region. In the background and wanting to frame the sound, you can hear the crickets and a low noise from a stream that is about 30 meters away. I also accompany the water with a stream in the foreground and in the background the cow bells. Crickets, cows and water, the sounds that, for me, transport you to a valley.

[CAT] Aquest so no existeix. No és real. Normalment publico els sons tal i com els enregistro i potser els equilitzo de forma molt sutil. Aquest so no existeix perquè està creat amb tres sons diferents de localitzacions de la comarca de La Cerdanya. De fons i volent enmarcar el so s’escolten uns grills i una remor greu de un rierol a primer pla i de fons les esquelles de les vaques. Grills, vaques i aigua, els sons que, per a mí, et transporten a una vall.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

Pájaros en el balcón (y 6)

Pájaros en el balcón

[ESP] En mi ciudad realmente hay muchos tipos de pájaros y estos días he expuesto algunos de los que me ha sido fàcil detectar. Hay muchos más que requieren de mucha más paciencia en la observación y también he aprendido, gracias a los comentarios de los expertos aficionados que escuchan y leen este blog, que por encima de nuestras casas migran unos cuantos por la noche. Acabo con un sonido que me acompaña desde la niñez. El gemido de la tórtola turca es muy parecido a la de las palomas que hay en Barcelona y normalmente se escuchan por la mañana temprano.

[ENG] In my city there are really many types of birds and these days I have exposed some of which it has been easy for me to detect. There are many more that require much more patience in observation and I have also learned, thanks to the comments of the amateur experts who listen to and read this blog, that a few migrate above our houses at night. I end with a sound that has accompanied me since childhood. The moan of the Eurasian collared dove is very similar to that of the pigeons in Barcelona and they are usually heard in the early morning.

[CAT] A la meva ciutat realment hi ha molts tipus d’ocells i aquests dies he exposat alguns dels que m’ha estat fàcil detectar. Hi ha molts més que requereixen de molta més paciència en l’observació i també he après, gràcies als comentaris dels experts aficionats que escolten i llegeixen aquest bloc, que per sobre de les nostres cases migren uns quants a la nit. Acabo amb un so que m’acompanya des de la infantesa. El gemec de la tórtora turca és molt semblant a la dels coloms que hi ha a Barcelona i normalment s’escolten al matí d’hora.

Tórtola turca

Pájaros en el balcón (5)

Pájaros en el balcón

[ESP] En todas la grabaciones anteriores de fondo siempre se escucha el pájaro que hoy suena en primer plano. He de reconocer que no es un animal que me genere simpatía. De todos modos, estos días con un poco más de tiempo para perder mi mirada desde el balcón he visto como juegan, comen y trabajan. Solo les pediría que no gritaran tanto. Es la cotorra monje.

[ENG] In all the previous recordings in the background you can always hear the bird that sounds in the foreground today. I must admit that it isn’t an animal that generates sympathy for me. Anyway, these days with a little more time to lose my gaze from the balcony I have seen how they play, eat and work. I would just ask them not to scream as much. It is the monk parakeet.

[CAT] En tots els enregistraments anteriors de fons sempre s’escolta l’ocell que avui sona en primer pla. He de reconèixer que no és un animal que em generi simpatia. De totes maneres, aquests dies amb una mica més de temps per perdre la meva mirada des del balcó he vist com juguen, mengen i treballen. Només els demanaria que no cridessin tant. És la cotorra de pit gris.

Cotorra monje
« Entradas Anteriores Últimas entradas »