Archivos en la Categoría: voz

Mercadillo de Roses

[ESP] Esto son hombres, mujeres y niños paseando en el mercadillo semanal de Roses sin distancia de seguridad. Pasando uno cerca del otro, tosiendo sin preocupación y hablando alto sin tener en cuenta al de al lado. También hay niños y personas de más de setenta años compartiendo espacio a la misma hora. Esto era uno de los muchos mercadillos que había en el mundo y que quizá tardemos años en vivir como lo que desprende esta grabación.

[ENG] These are men, women and children strolling in the weekly market in Roses without a safety distance. Passing close to each other, coughing carelessly and talking loudly regardless of their surroundings. There are also children and people over seventy sharing space at the same time. This was one of the many street markets in the world and it may take us years to live as this recording

[CAT] Això són homes, dones i nens passejant al mercat setmanal de Roses sense distància de seguretat. Passant un prop de l’altre, tossint sense preocupació i parlant alt sense tenir en compte seu voltant. També hi ha nens i persones de més de setanta anys compartint espai a la mateixa hora. Això era un dels molts mercats que hi havia al món i que potser triguem anys a viure com el que desprèn aquest enregistrament.

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

Mis sonidos por la tele

espaciosonante en TV3

[ESP] Hoy gracias a la periodista Míriam Riau he podido explicar mi afición a grabar sonidos para la tele y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión como me han tratado y el resultado del vídeo. Me encanta que los sonidos salgan por la televisión!

[ENG] Today thanks to the journalist Míriam Riau I have been able to explain my love of recording sounds for TV and the truth is that I was very excited about how they treated me and the result of the video. I love that the sounds come out on television!

[CAT] Avui gràcies a la periodista Míriam Riau he pogut explicar la meva afició a gravar sons per la tele i la veritat és que m’ha fet molta il·lusió com m’han tractat i el resultat de el vídeo. M’encanta que els sons surtin per la televisió!

Limpieza de palmera en el Jardin de Majorelle

Trabajador en el Jardín Majorelle

[ESP] Uno de los jardines más bonitos de Marrakesh son los de Majorelle. Trabajan más de 20 jardineros que limpian y mantienen todas las especies vegetales. El dia que visité los jardines pude ver como un jardinero subía muy eficientemente hasta la parte más alta de una palmera para cortar las hojas más bajas. Me sorprendió la poca seguridad que tenía para el mismo y también para las personas que paseábamos por abajo. Aquí puedes escuchar todos los sonidos que tengo, por ahora de Marruecos.

[ENG] One of the most beautiful gardens in Marrakesh is Majorelle. More than 20 gardeners work who clean and maintain all plant species. The day I visited the gardens I could see how a gardener climbed very efficiently to the top of a palm tree to cut the lowest leaves. I was surprised at how little security he had for himself and also for the people who walked down below. Here you can listen to all the sounds that I have published, for now from Morocco.

[CAT] Un dels jardins més bonics de Marràqueix són els de Majorelle. Hi treballen més de 20 jardiners que netegen i mantenen totes les espècies vegetals. El dia que vaig visitar els jardins vaig poder veure com un jardiner pujava molt eficientment fins a la part més alta d’una palmera per tallar les fulles més baixes. Em va sorprendre la poca seguretat que tenia per a ell mateix i també per a les persones que passejàvem per baix. Aquí pots escoltar tots els sons que he publicat, per ara del Marroc.

Bouillon Pigalle, Paris

Bouillon Pigalle, Restaurant Paris

[ESP] Encontré este restaurante en París de casualidad y recuerdo que me impactaron sus colas pero también como entraba la gente a toda velocidad. Eso quería decir que la comida estaba buena. El restaurante está ubicado en la plaza Pigalle justo delante del metro. De hecho en la grabación sonora se escuchan un par de veces las vibraciones que generan los vagones. Bouillon Pigalle sorprende desde un primer momento ya que las mesas no estan separadas para aprovechar el máximo espacio posible. Esto confiere un ambiente sonoro denso, muy cálido y donde además de la gente conversando, se aprecia el sonido de la calle ya que las ventanas estan abiertas. Puedes escuchar más sonidos de Francia en este blog.

[ENG] I found this restaurant in Paris by chance and I remember that their tails hit me but also how people entered at full speed. That meant the food was good. The restaurant is located in Pigalle square just in front of the metro. In fact, in the sound recording, the vibrations generated by the wagons are heard a couple of times. Bouillon Pigalle surprises from the first moment since the tables are not separated to take advantage of the maximum possible space. This confers a dense sound environment, very warm and where in addition to people talking, the sound of the street is appreciated since the windows are open. You can listen to more sounds from France on this blog.

[CAT] Vaig trobar aquest restaurant a París de casualitat i recordo que em van impactar les seves cues però també com entrava la gent a tota velocitat. Això volia dir que el menjar estava bo. El restaurant està ubicat a la plaça Pigalle just davant de metro. De fet, en l’enregistrament sonor s’escolten un parell de vegades les vibracions que generen els vagons. Bouillon Pigalle sorprèn des d’un primer moment ja que les taules no estan separades per aprofitar el màxim espai possible. Això confereix un ambient sonor dens, molt càlid i on a més de la gent conversant, s’aprecia el so del carrer ja que les finestres estan obertes. Pots escoltar més sons de França en aquest bloc.

Jeugland a martillazos

[ESP] En los Países Bajos hay una zona de juego muy hippie que se llama “Jeugland”. Lo visité en el año 2003 y veo que todavía existe. No es que haya pasado mucho tiempo pero recuerdo que estaba lleno de peligros para quien iba destinado esa especie de parque de atracciones, los más pequeños. Jeugland es una zona verde llena de tres cosas: martillos, clavos y maderas de todo tipo diseminadas por todos lados. Y allí van las familias a “crear” estructuras y casas como si del videojuego Minecraft se tratara. Y la verdad es que hay ejemplos increíbles de casas con terraza que seguramente ha confeccionado una família con el padre o la madre arquitectos pero los clavos oxidados que salían de las estructuras antiguas no me daban mucha confianza. Aproveché para grabar el sonido de los martillazos que estuvimos dando a un “intento” de casa que quedó en eso, “intento”. Tengo unos cuantos sonidos grabados en los Países Bajos que puedes ver justo aquí.

[ENG] In the Netherlands there is a very hippie play area called “Jeugland”. I visited it in 2003 and I see that it still exists. Not that much time has passed but I remember that it was full of dangers for whoever was destined for that kind of amusement park, the smallest. Jeugland is a green area full of three things: hammers, nails, and wood. And there families go to “create” structures and houses as if it were the Minecraft video game. And the truth is that there are incredible examples of houses with terraces that surely a family has made with the father or mother architects, but the rusty nails that came out of the old structures did not give me much confidence. I took the opportunity to record the sound of the hammer blows that we were giving to an “attempt” at home that ended in that, “attempt”. I have a few sounds recorded in the Netherlands that you can see right here.

[CAT] Als Països Baixos hi ha una zona de joc molt hippie que es diu “Jeugland”. El vaig visitar l’any 2003 i veig que encara existeix. No és que hagi passat molt temps però recordo que estava ple de perills per a qui anava destinat aquesta mena de parc d’atraccions, els més petits. Jeugland és una zona verda plena de tres coses: martells, claus i fustes de tota mena disseminades per totes bandes. I allà van les famílies a “crear” estructures i cases com si del videojoc Minecraft es tractés. I la veritat és que hi ha exemples increïbles de cases amb terrassa que segurament ha confeccionat una família amb el pare o la mare arquitectes però els claus oxidats que sortien de les estructures antigues no em donaven molta confiança. Vaig aprofitar per gravar el so dels cops de martell que vam estar donant a un “intent” de casa que va quedar en això, “intent”. Tinc uns quants sons gravats en els Països Baixos que pots veure just aquí.

Avioneta en acción

[ESP] Hace unas décadas me subí a una avioneta pilotada por un amigo y me senté en la parte de atrás. En este tiempo sonoro podemos escuchar el momento en el cual el piloto pedía permiso a la torre de control para entrar en pista y despegar. Los expertos siempre dicen que los momentos del despegue y aterrizaje de un avión són los más críticos y que cuando está en vuelo, aunque nos parezca increíble a los que no entendemos de aviones, es el momento menos peligroso. Lo que está claro es que el estrés del motor en el momento del despegue es espectacular y durante el vuelo la comunicación via radio es constante.

[ENG] A few decades ago I got on a plane piloted by a friend and sat in the back. In this sound time we can hear the moment in which the pilot asked the control tower for permission to enter the runway and take off. Experts always say that the moments of an airplane takeoff and landing are the most critical and that when it is in flight, although it may seem incredible to those of us who do not understand aircraft, it is the least dangerous moment. What is clear is that the engine stress at takeoff is spectacular and radio communication is constant during the flight.

[CAT] Fa unes dècades vaig pujar a una avioneta pilotada per un amic i em vaig asseure a la part de darrere. En aquest temps sonor podem escoltar el moment en el qual el pilot demanava permís a la torre de control per entrar en pista i enlairar-se. Els experts sempre diuen que els moments de l’enlairament i aterratge d’un avió són els més crítics i que quan està en vol, encara que ens sembli increïble als qui no entenem d’avions, és el moment menys perillós. El que està clar és que l’estrès del motor en el moment de l’enlairament és espectacular i durant el vol la comunicació via ràdio és constant.

« Entradas Anteriores