Archivos en la Categoría: voz

Una plaza, dos sonidos

Plaça de Sant Just de Barcelona

[ESP] La plaza de Sant Just se encuentra en Ciutat Vella y tiene la Font de Sant Just en una esquina y la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor en la otra. No es una plaza muy grande pero curiosamente se generan en ella muchos ambientes sonoros al mismo tiempo. En un primer momento escucharemos el ambiente justo al lado de la fuente que gotea y más adelante el sonido desde las escaleras que dan acceso a la Basílica.

[ENG] The Sant Just square is located in Ciutat Vella and has the Font de Sant Just in a corner and the Basilica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. It is not a very large square but curiously many sound environments are generated in it at the same time. At first we will hear the atmosphere right next to the dripping fountain and later the sound from the stairs that give access to the Basilica.

[CAT] La plaça de Sant Just es troba a Ciutat Vella i té la Font de Sant Just en una cantonada i la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor a l’altre. No és una plaça molt gran però curiosament es generen en ella molts ambients sonors al mateix temps. En un primer moment escoltarem l’ambient just al costat de la font que degota i més endavant el so des de les escales que donen accés a la Basílica.

Organillo en Gante

Gante

[ESP] De camino al Castillo de los Condes de Gante hay una plaza que es una intersección de calles donde pasan coches, personas y tranvías. Me encantó encontrar un organillero en medio del jolgorio que iba poniendo rodillos con diferentes canciones. De hecho los rodillos no eran tales, ya que el organillo funcionaba con unas cartulinas rectangulares que tenían los agujeros dispuestos para que las púas hagan su trabajo percutor.

[ENG] On the way to the Castle of the Counts of Ghent there is a square that is an intersection of streets where cars, people and trams pass. I loved finding a street organ in the middle of the revelry who was putting rollers with different songs. In fact the rollers were not such, since the organ was working with rectangular cards that had the holes arranged for the barbs to do their firing work.

[CAT] De camí al Castell del Comptes de Gant hi ha una plaça que és una intersecció de carrers on passen cotxes, persones i tramvies. Em va encantar trobar un home de l’orgue que enmig de la gresca anava posant rodets amb diferents cançons. De fet, els rodets no eren tals, ja que l’orgue funcionava amb unes cartolines rectangulars que tenien els forats disposats perquè les púes facin el seu treball percutor.

Salat en Marrakesh

Los tejados de Marrakesh

[ESP] El salat són las oraciones de los musulmanes. Cada dia hay diferentes salats que deben realizarse dentro del waqt, el tiempo justo del rezo. Si se está lejos de las mezquitas que anuncian los salats se puede tener como referencia el sol. Este ambiente sonoro pasa en el momento justo que el sol se pone por el horizonte desde una azotea de un riad en Marrakesh. En un primer momento se comienzan a escuchar rezos a lo lejos y poco a poco se van sumando más mezquitas hasta que empieza una que está justo al lado. Una de las cosas que más me gusta de este paisaje sonoro es que la medina de Marrakesh desde lo alto de una azotea es silenciosa ya que, seguramente, las calles estrechas amortiguan el caos que tienen.

[ENG] The salat is the prayers of the Muslims. Every day there are different salats that must be done inside the waqt, the right time of prayer. If you are far from the mosques that announce salats, you can have the sun as a reference. This sound environment happens at the right moment when the sun sets over the horizon from a rooftop of a riad in Marrakesh. At first, prayers begin to be heard in the distance and little by little more mosques are added until one that is right next to it begins. One of the things I like most about this sound landscape is that the Marrakesh medina from the top of a rooftop is silent since, surely, the narrow streets cushion the chaos they have.

[CAT] Els salat són oracions dels musulmans. Cada dia hi ha diferents salats que han de fer-se dins del waqt, el temps just de la pregaria. Si s’està lluny de les mesquites, que anuncien els salats, es pot tenir com a referència el sol. Aquest ambient sonor passa precisament en el moment just que el sol es posa per l’horitzó des d’un terrat d’un riad a Marrakesh. En un primer moment s’escolten les oracions lluny i a poc a poc es van sumant més mesquites fins que comença una que està just al costat. Una de les coses que més m’agrada d’aquest paisatge sonor és que dins de la medina de Marrakesh i des de d’alt de tot d’un riad s’escolta molt silenci, segurament gràcies als carrers estrets que tapen el caos que congregen.

Fideos a mano en restaurante chino

[ESP] En Amberes se encuentra el único barrio chino de Bélgica y podemos comer en unos cuantos restaurantes interesantes donde hacen la masa y los fideos a mano y además, en el momento. Se pueden escuchar los golpes en la mesa metálica mientras los comensales (todos asiáticos) hablan y comen en sus mesas. El movimiento del cocinero es preciso como un reloj ya que mientras confecciona la masa, cuida el solo de toda la comida que está en el fuego.

[ENG] In Antwerp is the only Chinatown in Belgium and we can eat in a few interesting restaurants where they make dough and noodles by hand and also, at the time. You can hear the knocks on the metal table while diners (all Asians) talk and eat at their tables. The cook’s movement is precise and they have only all the food in the fire.

[CAT] A Anvers es troba l’únic barri xinès de Bèlgica on podem menjar en uns quants restaurants interessants on fan la massa i les fideus a mà i, a més, al moment. Es poden escoltar els cops a la taula metàl·lica mentre els clients (tots asiàtics) parlen i mengen a les seves taules. El moviments del cuiner és precís com un rellotge ja que mentre fa la massa, cuida ell sol de tot el menjar que s’està fent al foc.

El silencio en un túnel de lava

[ESP] La actividad volcánica de Islandia es y ha sido enorme en los últimos miles de años. En el sur de la isla se encuentra Raufarhólshellir, el cuarto tubo de lava más largo de Islandia que en sus primeros metros se puede visitar con ayuda de un guía. Sólo en este espacio hay una luces y de vez en cuando unas escaleras que nos ayudan a contemplar las paredes del túnel. En la grabación de hoy se puede escuchar el momento en el cual el guía nos anima a que cerremos los ojos y que antes nos aseguremos que las luces de nuestros cascos y de nuestros móviles estén apagados (hasta el más leve led). En el momento que todo el grupo tenía los ojos cerrados se apagan las luces y la reacción de la gente es la de la incredulidad de ver que no ves absolutamente nada. Nada es nada. No sirve de nada abrir los ojos. No se ven ni las manos a pocos centímetros de los ojos. Y también me he animado en publicar este momento porqué justo después nos pide que estemos en silencio absoluto. Y en ese silencio te das cuenta que el túnel no tiene nada de silencioso.

[ENG] The volcanic activity of Iceland is and has been enormous in the last thousands of years. In the south of the island is Raufarhólshellir, the fourth longest lava tube in Iceland that in its first meters can be visited with the help of a guide. Only in this space there is a light and from time to time some stairs that help us contemplate the walls of the tunnel. In today’s recording you can hear the moment in which the guide encourages us to close our eyes and that before we make sure that the lights of our helmets and our mobiles are turned off (even the slightest led). At the moment that the whole group had their eyes closed the lights go out and the reaction of the people is that of the disbelief of seeing that you see absolutely nothing. Nothing is nothing. It is no use opening your eyes. You can’t see your hands a few centimeters from your eyes. And I have also encouraged to publish this moment because right after he asks us to be in absolute silence. And in that silence you realize that the tunnel has nothing silent.

[CAT] L’activitat volcànica d’Islàndia és i ha estat enorme en els últims milers d’anys. Al sud de l’illa es troba Raufarhólshellir, el quart tub de lava més llarg d’Islàndia que en els seus primers metres es pot visitar amb ajuda d’un guia. Només en aquest espai hi ha un llums i de tant en tant unes escales que ens ajuden a contemplar les parets del túnel. En la gravació d’avui es pot escoltar el moment en el qual el guia ens anima que tanquem els ulls i que abans ens assegurem que els llums dels nostres cascs i dels nostres mòbils estiguin apagats (fins al més lleu led). En el moment que tot el grup tenia els ulls tancats s’apaguen els llums i la reacció de la gent és la de la incredulitat de veure que no veus absolutament res. Res és res. No serveix de res obrir els ulls. No es veuen ni les mans a pocs centímetres dels ulls. I també m’he animat a publicar aquest moment perquè just després ens demana que estiguem en silenci absolut. I en aquest silenci t’adones que el túnel no té res de silenciós.

Mapa dibujado de Raufarhólshellir

Mercado de pescado en el puerto de Essaouira

[ESP] El caos de Marruecos se puede observar (y sufrir) en todos sus rincones. Aunque esta característica puede ser insoportable para algunos turistas, es la que permite que espacios como el puerto de Essaouira (una ciudad turística en la costa atlántica de Marruecos) dé lugar a un mercado de pescado fresco que parece estar improvisado. En muy pocos metros cuadrados se mueven camionetas, motos, bicicletas y personas entre piezas de pescado como tiburones, lubinas o sardinas.

[ENG] The chaos of Morocco can be observed (and suffered) in all its corners. Although this characteristic may be unbearable for some tourists, it is what allows spaces such as the port of Essaouira (a tourist city on the Atlantic coast of Morocco) to lead to a fresh fish market that seems to be improvised. In a few square meters, trucks, motorcycles, bicycles and people move between pieces of fish such as sharks, sea bass or sardines.

[CAT] El caos del Marroc es pot observar (i patir) en tots els seus racons. Encara que aquesta característica pot ser insuportable per a alguns turistes, és la que permet que espais com el port d’Essaouira (una ciutat turística a la costa atlàntica del Marroc) doni lloc a un mercat de peix fresc que sembla estar improvisat. En molt pocs metres quadrats es mouen camionetes, motos, bicicletes i persones entre peces de peix com taurons, llobarros o sardines.

Zoom F1 Field recorder, luhd binaural mics, wav 48k 16b

Último tren en Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal

[ESP] La estación central de Amberes es enorme, preciosa y una visita obligada si viajamos a esta importante ciudad de Bélgica. La reverberación de los espacios cerrados de las grandes estaciones de tren son muy especiales pero esta se lleva la palma en unos cuantos aspectos que se pueden escuchar en esta grabación binaural. En un primer momento podemos escuchar la voz de megafonia que a mi personalmente me sorprende en un detalle: la claridad en un espacio tan inmenso. La sonorización era excelente desde todos los rincones. Un detalle importante para todos los usuarios, pero sobre todo para las personas ciegas. Más adelante el conductor del tren, que está apunto de salir, avisa acústicamente y cierra las puertas. En la parte final podemos escuchar la salida y sobretodo el sonido que las ruedas hacen al rozar con las vías cuando el tren ya está muy lejos.

[ENG] Antwerp Central Station is huge, beautiful and a must see if we travel to this important city in Belgium. The reverberation of the enclosed spaces of the great train stations are very special but this is wonderful in a few aspects that can be heard in this binaural recording. At first we can hear the public address voice that personally surprises me in one detail: clarity in such an immense space. The sound was excellent from every corner. An important detail for all users, but especially for blind people. Later the train driver, who is about to leave, acoustically warns and closes the doors. In the final part we can listen to the exit and especially the sound that the wheels make when touching the tracks when the train is already far away.

[CAT] L’estació central d’Anvers és enorme, preciosa i una visita obligada si viatgem a aquesta important ciutat de Bèlgica. La reverberació dels espais tancats de les grans estacions de tren són molt especials però aquesta s’emporta la palma en uns quants aspectes que es poden escoltar en aquest enregistrament binaural. En un primer moment podem escoltar la veu de megafonia que a mi personalment em sorprèn en un detall: la claredat en un espai tan immens. La sonorització era excel·lent des de tots els racons. Un detall important per a tots els usuaris, però sobretot per a les persones cegues. Més endavant el conductor del tren, que està a punt de sortir, avisa acústicament i tanca les portes. A la part final podem escoltar la sortida i sobretot el so que les rodes fan en fregar amb les vies quan el tren ja està molt lluny.

« Entradas Anteriores