viento y pájaros en La floresta

Grabación sonora con dos micrófonos omnidireccionales

[ESP] En una zona tranquila de la casa de unos amigos que vive en La Floresta, coloqué la grabadora con dos micrófonos omni-direccionales separados por una estructura de piedra. Esto me permite poder diferenciar bien los dos canales izquierdo y derecho. La zona boscosa que tengo delante es tranquila pero a unas decenas de metros hay más casas y a lo lejos se escuchan las motos que pasan por la carretera. De todos modos, los pájaros estan tranquilos y se mezclan con el movimiento de las hojas y las ramas de los árboles ya que hay un poco de viento.

[ENG] In a quiet area of my friend’s house who lives in La Floresta, I placed the recorder with two omni-directional microphones separated by a stone structure. This allows me to differentiate well the two left and right channels. The wooded area in front of me is quiet but a few dozen meters there are more houses and in the distance you can hear the motorcycles that pass by on the highway. Anyway, the birds are calm and mix with the movement of the leaves and the branches of the trees since there is a little wind.

[CAT] En una zona tranquila de la casa d’uns amics que viu a La Floresta, vaig col·locar la gravadora amb dos micrófons omni-direccionals separats per una estructura de pedra. Això em permet poder diferenciar bé els canals esquerra i dret. La zona boscosa que tinc al davant és tranquil·la però a una decena de metres hi ha més cases i a més també s’escolten, de tant en tant, les motos que passen per la carretera. De totes formes, els ocells estan tranquils i el seu so es mescla amb el moviment de les fulles i les branques dels arbres

La azotea de marrakesh

[ESP] Subir a las azoteas de Marrakesh y contemplar la tranquilidad a esa altura es descubrir una de las mejores postales sonoras de la ciudad. Parece totalmente imposible encontrar este silencio cuando un poco más abajo los gritos, las motos y el ambiente caótico protagonizan el paisaje sonoro. En este caso, cuando no hay rezos por los altavoces, entran otros protagonistas como los pájaros, los gallos, algun martillazo o sirenas de ambulancias a lo lejos. No hay voces y es que al mediodía, el calor lleva la actividad humana a las sombras de las estrechas calles.

[ENG] Going up to the rooftops of Marrakesh and contemplating the tranquility at that point is to discover one of the best sound postcards in the city. It seems totally impossible to find this silence when a little below the screaming, the motorcycles and the chaotic atmosphere star in the soundscape. In this case, when there are no prayers for the speakers, other protagonists enter such as the birds, the roosters, some hammer blow or ambulance sirens in the distance. There are no voices and it is that at noon, the heat takes human activity to the shadows of the narrow streets.

[CAT] Pujar als terrats de Marràqueix i contemplar la tranquil·litat a aquesta altura és descobrir una de les millors postals sonores de la ciutat. Sembla totalment impossible trobar aquest silenci quan una mica més avall els crits, les motos i l’ambient caòtic protagonitzen el paisatge sonor. En aquest cas, quan no hi ha pregàries pels altaveus, entren altres protagonistes com els ocells, els galls, algun cop de martell o sirenes d’ambulàncies a la llunyania. No hi ha veus i és que al migdia, la calor porta l’activitat humana a les ombres dels estrets carrers.

Espectacular granizada desde cero

Espectacular granizada

[ESP] Siempre estoy atento cuando hay noticias de fuertes tormentas y hoy era uno de esos días, así que he preparado los micrófonos y la grabadora en el balcón por si acaso. En un momento dado he puesto REC al escuchar a lo lejos que llegaba la tormenta. De hecho llegaba granizo y estoy contento de poder haber grabado desde instantes antes de que haya descargado. A lo lejos se empiezan a escuchar golpes metálicos y en pocos segundos la única protagonista sonora es la piedra cayendo del cielo. Tres minutos donde parece que se acabe el mundo.

[ENG] I’m always on the lookout for news of heavy storms and today was one of those days, so I’ve set up the microphones and tape recorder on the balcony just in case. At one point I have put REC when listening to how far the storm was coming. In fact hail was coming and I am glad that I could have recorded from moments before it started. In the distance, metallic thumping starts to be heard and in a few seconds the only sound protagonist is the stone falling from the sky. Three minutes where the world seems to end.

[CAT] Sempre estic atent quan hi ha notícies de fortes tempestes i avui era un d’aquests dies, així que he preparat els micròfons i la gravadora al balcó per si de cas. En un moment donat he posat REC a l’escoltar a la llunyania que arribava la tempesta. De fet arribava calamarsa i estic content de poder haver gravat des d’instants abans que comencés. A l’inici es comencen a escoltar cops metàl·lics i en pocs segons l’única protagonista sonora és la pedra caient del cel. Tres minuts on sembla que s’acabi el món.

El agua en la pica

El grifo de la pica del agua

[ESP] Me gusta publicar los sonidos tal como son pero de vez en cuando también me gusta experimentar y ponerles diferentes efectos. Aparecen momentos llenos de imaginación. Todos los sonidos de esta pieza estan grabados con un hidrófono y con un transformador previo de señal. He jugado con las reverberaciones y he alargado el tiempo.

[ENG] I like to publish the sounds as they are but from time to time I also like to experiment and put different effects on them. Moments full of imagination appear. All the sounds of this piece are recorded with a hydrophone and with a previous signal transformer. I have played with the reverbs and I have lengthened the time.

[CAT] M’encanta publicar els sons tal com són però de tant en tant també m’agrada experimentar i posar-los diferents efectes. Apareixen moments plens d’imaginació. Tots els sons d’aquesta peça estan enregistrats amb un hidròfon amb un transformador previ de senyal. He jugat amb les reverberacions i he allargat el temps.

El sonido de la lluvia

Canal de Youtube de Espacio Sonante

[ESP] Esto es el sonido de la lluvia, del trueno, de la tormenta, gotas, regueros, llovizna, chaparrón, temporal, borrasca o tromba. Todo desde diferentes perspectivas sonoras. Este vídeo se disfruta más con auriculares.🎧

[ENG] This is the sound of rain, thunder, storm, drops, streams, drizzle, downpour, storm, storm or storm. Everything from different sound perspectives. This video is best enjoyed with headphones. 🎧

[CAT] Això és el so de la pluja, del tro, de la tempesta, gotes, regalims, plugim, xàfec, temporal, borrasca o tromba. Tot des de diferents perspectives sonores. Aquest vídeo es gaudeix més amb auriculars. 🎧

Mercadillo de Roses

[ESP] Esto son hombres, mujeres y niños paseando en el mercadillo semanal de Roses sin distancia de seguridad. Pasando uno cerca del otro, tosiendo sin preocupación y hablando alto sin tener en cuenta al de al lado. También hay niños y personas de más de setenta años compartiendo espacio a la misma hora. Esto era uno de los muchos mercadillos que había en el mundo y que quizá tardemos años en vivir como lo que desprende esta grabación.

[ENG] These are men, women and children strolling in the weekly market in Roses without a safety distance. Passing close to each other, coughing carelessly and talking loudly regardless of their surroundings. There are also children and people over seventy sharing space at the same time. This was one of the many street markets in the world and it may take us years to live as this recording

[CAT] Això són homes, dones i nens passejant al mercat setmanal de Roses sense distància de seguretat. Passant un prop de l’altre, tossint sense preocupació i parlant alt sense tenir en compte seu voltant. També hi ha nens i persones de més de setanta anys compartint espai a la mateixa hora. Això era un dels molts mercats que hi havia al món i que potser triguem anys a viure com el que desprèn aquest enregistrament.

La depuradora de una piscina

La depuradora de una piscina

[ESP] Siempre me han asombrado los mecanismos de depuración de las piscinas. Programadas y automatizadas se conectan un par de veces al día para que el circuito de agua circule. Esta piscina en concreto se limpia con un recipiente que contiene sal. La repetición del sonido del circuito cerrado del agua es como música drone repetitiva y llena de detalles.

[ENG] I have always been amazed at the purification mechanisms of swimming pools. Scheduled and automated they connect a couple of times a day so that the water circuit circulates. This concrete pool is cleaned with a container containing salt. The repetition of the sound of the closed circuit of the water is like drone music.

[CAT] Sempre m’han sorprès els mecanismes de depuració de les piscines. Programades i automatitzades es connecten un parell de vegades a el dia perquè el circuit d’aigua circuli. Aquesta piscina en concret es neteja amb un recipient que conté sal. La repetició del so del circuit tancat de l’aigua és com música drone repetitiva i plena de detalls.

La plaza Gran Mercado

El gran mercado de Brujas

[ESP] Brujas es absolutamente única y quizá su plaza central es una de las zonas más bonitas de las que he visitado. Los sábados es dia de mercado de flores y comida y a veces, como es el caso, coincide con un concierto en directo del carillón del campanario de la Plaza Mayor. Este fragmento sonoro es un paseo por el mercado parando de vez en cuando en algunas de sus paradas.

[ENG] Bruges is absolutely unique and perhaps its central square is one of the most beautiful areas I have ever visited. Saturdays is a flower and food market day and sometimes, as is the case, it coincides with a live concert from the bell tower of the Grand Place. This sound fragment is a walk through the market stopping from time to time at some of its stops.

[CAT] Bruges és absolutament única i potser la seva plaça central és una de les zones més boniques de les que he visitat. Els dissabtes és dia de mercat de flors i menjar i de vegades, com és el cas, coincideix amb un concert en directe del carilló de el campanar de la Plaça Major. Aquest fragment sonor és un passeig pel mercat parant de tant en tant en algunes de les seves parades.

Inicio de la fiesta mayor que no será

Fiesta mayor de Sant Cugat

[ESP] Hace unas semanas el ayuntamiento de mi ciudad anunció la cancelación de la fiesta mayor de esta año tal y como la conocíamos hasta ahora. Hace unos cuatro años grabé este momento que es justo el inicio de la fiesta mayor. Muy pronto por la mañana y sin nadie de público en la plaça Octavià se encienda una traca justo en momento del repicar de las campanas del Monasterio donde empieza el cortejo de inicio de la fiesta mayor. El ambiente sonoro está acompañado de los camiones de limpieza.

[ENG] A few weeks ago the city council of my city announced the cancellation of this year’s festival as we have known it until now. About four years ago I recorded this moment that is just the beginning of the festival. Very early in the morning and with no one in the audience at Plaça Octavià, a fireworks light up just at the moment when the bells of the Monastery are ringing, where the procession begins for the main festival. The sound environment is accompanied by cleaning trucks.

[CAT] Fa unes setmanes l’ajuntament de la meva ciutat va anunciar la cancel·lació de la festa major d’aquesta any tal i com la coneixíem fins ara. Fa uns quatre anys vaig gravar aquest moment que és just l’inici de la festa major. Molt aviat al matí i sense ningú de públic a la plaça Octavià s’encen una traca just en moment de el repicar de les campanes del Monestir on comença el seguici d’inici de la festa major. L’ambient sonor està acompanyat dels camions de neteja.

Sonidos de los murciélagos

Murciélagos desde el balcón

[ESP] Desde hace tiempo que veo, cuando anochece, murciélagos revoloteando a toda velocidad y en círculos. Hace un tiempo, en un curso que asistí de Chris Watson conocí un convertidor de ultrasonidos que nos hace escuchar (y estudiar por parte de los biólogos) los sonidos de alta frecuencia que emiten estos mamíferos. Los diseña la empresa Pettersson y el que tengo es el más básico pero que permite captar los ultrasonidos y convertirlos a una frecuencia audible. El sonido que hoy publico es mi primera salida con el Pettersson después de unos días de lluvia y són los gritos de una pareja de quirópteros.

[ENG] For a long time now I have seen, when night falls, bats fluttering at full speed and in circles. A while ago, in a workshop I attended by Chris Watson, I met an ultrasound converter that makes us listen (and study by biologists) the high-frequency sounds that these mammals emit. They are designed by the Pettersson company and the one I have is the most basic but it allows to capture the ultrasounds and convert them to an audible frequency. The sound that I publish today is my first outing with the Pettersson after a few days of rain and are the screams of a couple of chiropterans.

[CAT] Des de fa temps que veig, quan es fa fosc, ratpenats voleiant a tota velocitat i en cercles. Fa un temps, en un curs que vaig assistir de Chris Watson vaig conèixer un convertidor d’ultrasons que ens fa escoltar (i estudiar per part dels biòlegs) els sons d’alta freqüència que emeten aquests mamífers. Els dissenya l’empresa Pettersson i el que tinc és el més bàsic però que permet captar els ultrasons i convertir-los a una freqüència audible. El so que avui publico és la meva primera sortida amb el Pettersson després d’uns dies de pluja i són els crits d’una parella de quiròpters.

Pettersson D 100

« Entradas Anteriores